Recerca i innovació en disseny Codi:  M3.377    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


L’assignatura de "Recerca i innovació en Disseny", de 5 ECTS, és una assignatura obligatòria del segon semestre del el Màster en Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca.


En el context global actual, les complexitats dels projectes actuals i els debats entre el que ha o no ha de ser un dissenyador estan propiciant una sèrie de revisions crítiques sobre la teoria i la pràctica del disseny, proposant diferents metodologies i tècniques que busquen una major innovació, creativitat i adaptació als canvis tecnològics, industrials, socials i culturals.


En les últimes dècades han aparegut noves "filosofies" de el disseny com el disseny sostenible, el disseny centrat en l'usuari, el disseny universal, l'open design i el codisseny. Aquesta assignatura proposa una aproximació pràctica i analítica a les diferents tècniques i metodologies més actuals i innovadores.


Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del segon semestre del Màster, de 5 ECTS. 

Amunt

Objectius:


 

 • Conèixer i identificar les diferents tècniques i metodologies que existeixen en el disseny contemporani i saber aplicar-les en les diferents fases d'un projecte de disseny.
 • Entendre el disseny com un factor d'innovació fonamentat en l'anàlisi, la investigació i la creativitat.

Competències bàsiques i generals:


 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • Identificar les estructures i processos de l'context professional del disseny, des d'una perspectiva local i global.

 


Competències transversals:


 

 • Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Aplicar els principis propis d'una pràctica acadèmica i professional ètiques i respectuoses amb els drets humans, els valors democràtics i la sostenibilitat, i actuar amb respecte a la integritat de la feina dels altres i la diversitat d'enfocaments teòrics i metodològics.

 


Competències específiques:


 

 • Identificar les diferents metodologies i tècniques d'investigació, tant acadèmica com professional, i aplicar-les de forma eficaç en el disseny i la comunicació de marca.
 • Reconèixer les tendències i enfocaments actuals de el disseny que tinguin en compte les problemàtiques socials i mediambientals i saber-les aplicar en el disseny de marca.
 • Valorar i aplicar el disseny com un factor d'innovació per transmetre valors estratègics de les marques, fomentant l'anàlisi i la creativitat.

 

 

Amunt

1. Metodologies de Rercerca en Disseny

- El disseny com a disciplina

- Recerca d'usuari i context

- Tècniques i visualització de resultats


2. Innovació en Disseny

- Models i tècniques d'innovació

- Design Thinking

- Disseny de futurs

- Disseny amb un enfocament sistèmic


3. Comunicació en Disseny

- Visualització i comunicació de projectes de disseny
Amunt

Material Suport
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals XML
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals DAISY
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals EPUB 2.0
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals MOBIPOCKET
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals HTML5
Vídeo. Visual storytelling. Creació de relats audiovisuals PDF
Fitxa del Design Toolkit: SCAMPER visual Web
Fitxa del Design Toolkit: Recursos per a presentacions Web
Metodologia del disseny XML
Metodologia del disseny DAISY
Metodologia del disseny EPUB 2.0
Metodologia del disseny MOBIPOCKET
Metodologia del disseny HTML5
Metodologia del disseny PDF
Fitxa del Design Toolkit: Disseny especulatiu Web
Innovació en disseny XML
Innovació en disseny DAISY
Innovació en disseny EPUB 2.0
Innovació en disseny MOBIPOCKET
Innovació en disseny HTML5
Innovació en disseny PDF
Recerca de context i usuari XML
Recerca de context i usuari DAISY
Recerca de context i usuari EPUB 2.0
Recerca de context i usuari MOBIPOCKET
Recerca de context i usuari HTML5
Recerca de context i usuari PDF
Mapa Visual / Conceptual PDF
Visual Storytelling Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos.
Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes
Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
Aprenentatge indagatiu, mitjançant recerca i gestió d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Contínua (AC) és l'única via establerta per superar l'assignatura i consta de tres activitats (PAC). Per poder superar l'AC, és necessari realitzar i lliurar les tres PAC dins dels terminis establerts. No obstant això, la no superació d'una PAC lliurada no exclou la possibilitat d'aprovar l'assignatura si el pes específic de la PAC suspesa sobre el còmput total de la nota final així ho permet.

En concret, el pes de cadascuna de les 3 PAC requerides es distribueix d'acord amb els següents percentatges:

 • PAC 1: 30%
 • PAC 2: 40%
 • PAC 3: 30%

En la realització de cada PAC, tota aportació que no sigui estrictament personal ha de ser citada i referenciada d'acord amb les normes de citació que s'expliquen en la següent guia:

https://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8602/1/guia_ling_ES_ver_provisional_250711.pdf

Sistemes d'avaluació

Ponderació mínima (%)

Ponderació màxima (%)

Avaluació continuada (AC)

Repte 1

30

Repte 2

40

Repte 3 30

Amunt