Tècniques d'Anàlisi Qualitatives Codi:  M7.006    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta és una assignatura obligatòria de l'itinerari de recerca i optativa de l'itinerari professionalitzador del MUAP. Consta de sis mòduls. Els tres primers mòduls aborden qüestions metodològiques relaciones amb les tècniques qualitatives i el disseny de la recerca, mentre que els tres últims presenten ja pròpiament algunes tècniques de recollida de l'informació i d'anàlisi de dades qualitatives. Els mòduls que s'ocupen del disseny metodològic tenen una part teòrica i una més pràctica. A la part teòrica (mòdul 1) es discuteixen les especificitats de la metodologia qualitativa. A la part més pràctica (mòdul 2) s'aborda la qüestió de com fer el disseny en una recerca qualitativa. Com a exemple de disseny metodològic específic, es dedica el mòdul 3 a l'estudi de cas. Els mòduls següents aborden les tècniques d'investigació qualitatives presentant les entrevistes i grups de discussió (mòdul 4) i les tècniques d'observació (mòdul 5). Finalment, es mostren algunes de les principals tècniques d'anàlisi de la informació qualitativa (mòdul 6)

Amunt

Aquesta és una assignatura metodològica que té com objectiu ensenyar tècniques d'anàlisi de dades qualitatives. Està relacionada amb altres assignatures metodològiques del Màster com ara la de tècniques d'investigació aplicades a la ciència política, i les tècniques d'anàlisi de dades quantitatives. És una assignatura obligatòria per tots aquells estudiants que vulguin fer l'itinerari de recerca, i optativa per aquells que segueixin l'itinerari professionalitzador. No obstant això, és altament recomanable per tots els estudiants que cursin el Màster. Com a assignatura metodològica és important per assolir les competències i habilitats que es vol que tinguin els estudiants que hagin cursat el Màster.  

Amunt

Els objectius de l'assignatura de Tècniques d'Anàlisi Qualitatiu són:
   

1. Conèixer quan i per què fer ús de la investigació qualitativa

2. Conèixer el debat dins la disciplina sobre la distinció entre tècniques quantitatives i qualitatives

3. Aprendre a concretar i dissenyar un estudi amb una metodologia qualitativa

4. Aprendre a fer us d'algunes de les principals tècniques de recollida d'informació qualitatives com les entrevistes, el grup de discussió i l'observació.

5. Conèixer els principals procediments i tècniques d'anàlisi qualitatiu


Competències transversals:

1. Gestió d'informació a traves de les TIC

2. Capacitat per gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex d'informació

3. Capacitat per la pressa de decisions responsable

4. Aprenentatge permanent

5. Comunicació en la llegua pròpia i estrangeres

Competències especifiques:

1. Diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit social i polític

2. Avaluar l'impacta de polítiques, decisions i estratègies a traves de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades

3. Dissenyar i desenvolupar una investigació d'acord amb les regles del coneixement científic

Amunt

Mòdul 1. Introducció: per a què la investigació qualitativa?

Mòdul 2. Disseny de la investigació qualitativa: formulació de la pregunta

Mòdul 3. Estudis de cas

Mòdul 4. Entrevistes i grups de discussió

Mòdul 5. Tècniques d'observació

Mòdul 6. Procediments i tècniques d'anàlisi qualitativa

Amunt

Tècniques d'anàlisi qualitatiu XML
Tècniques d'anàlisi qualitatiu DAISY
Tècniques d'anàlisi qualitatiu EPUB 2.0
Tècniques d'anàlisi qualitatiu MOBIPOCKET
Tècniques d'anàlisi qualitatiu KARAOKE
Tècniques d'anàlisi qualitatiu XML
Tècniques d'anàlisi qualitatiu HTML5
Tècniques d'anàlisi qualitatiu PDF
Tècniques d'anàlisi qualitatiu OAI-MPH

Amunt

Mòdul 0. Introducció. Per a què el mètode qualitatiu?

 

 1. Freedman, David A. 1991. "Statistical Models and Shoe Leather". Sociological Methodology, Volume 21. 291-313.
 2. Shapiro, Ian. 2002. Problems, Methods, and Theories in the Study of Politics, or What's Wrong with Political Science and What to Do about It. Political Theory, Vol 30. No 4.

 

Mòdul 1. El disseny en la investigació qualitativa: la formulació de la pregunta de recerca

 

 1. Geddes, Barbara. 2003. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative Politics. Ann Arbor: The University of Michigan Press: Chapter 2: "Big Questions, Little Answers", pp. 27-88.
 2. King, Gary, Robert O. Keohane y Sidney Verba. 1994. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, New Jersey: Princeton University Press: Chapter 1: "The Science in Social Science", pp. 3-33.
 3. Lago, Ignacio. 2008. La lógica de la explicación en ciencias sociales: Una introducción metodológica. Madrid: Alianza Editorial: Capítulo 1: "Presentación", pp. 11-16.

 

Mòdul 2. Estudi de cas o de casos

 

 1. Dion, Douglas. 1998. "Evidence and Inference in the Comparative Case Study." Comparative Politics, Vol. 30, No 2 (Jan, 1998): 127-145.
 2. Gerring, John. 2004. "What is a Case Study and What Is It Good for?" The American Political Science Review, Vol. 98, No 2 (May, 2004), pp. 341-354.
 3. Seawright, Jason I John Gerring. 2008. "Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options." British Journal of Political Science, 38 (1): 65-90.

 

Mòdul 3. Entrevistes i grups de discussió

 

 1. Becker, Howard S. 1998. Tricks of the trade: How to think about your research while you're doing it. Chicago: The University of Chicago Press: pp. 24-28. 58-60.
 2. Bosch, J. Lluís C. y Diego Torrente. Encuestas telefónicas y por Correo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Colección Cuadernos Metodológicos, nº 9: Capítulo 1: "Las entrevistas cualitativas en perspectiva histórica", pp. 11-36.
 3. Krueger, Richard A. 1991. El grupo de discusión: Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Pirámide: Parte Primera: "El grupo de discusión frente a otros tipos de grupos", pp. 19-52.
 4. Valles, Miguel. Entrevistas Cualitativas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Colección Cuadernos Metodológicos, nº 9: Capítulo 1: "Las entrevistas cualitativas en perspectiva histórica", pp. 11-36.

 

Mòdul 4. Tècniques d'observació

 

 1. Atkinson, P. & Hammersley, M. 1994. "Ethnography and participant observation." In NK Denzin and YS Lincoln (Eds.) Handbook of Qualitative Research (pp. 248-261). Thousand Oaks: Sage Publications.
 2. Geertz, Clifford. "Description: Toward and Interpretive Theory of Culture". The Interpretation of Culture, (NY: Basic Books, 1973), Chapter 1.
 3. Geertz, Clifford. "Deep Play: Notes on the the Balinese Cockfight, The Interpretation of Culture, (NY: Basic Books, 1973), Chapter 15.
 4. Pratt, Mary Louise, 1986. "Fieldwork in Common Places. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography". Berkeley. University of California Press.

 

Mòdul 5. Procediments i tècniques d'anàlisi qualitativa

 

 1. Coffey, A.; Atkinson, P. 2005. "Narrativas y relatos", a Amanda Coffey y Paul Atkinson: Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Alicante: Universidad de Alicante.
 2. Fairclough, N.; Wodak, R. 2000. "Análisis crítico del discurso", a Teun A. van Dijk (comp.): El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa.
 3. Navarro, P.; Diaz, 1994. "Análisis de contenido", a Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez (ed.): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.
 4. Ortiz. A. 1992. "La apertura y el enfoque cualitivatio o estructural". A.M. García Ferrando; J. Ibañez i F. Alvira (comp.). El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. Madrid. Alianza.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt