TFM Recerca Codi:  M7.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura és una continuació del treball iniciat en l’assignatura de disseny de la recerca. Desprès de l’elaboració de un projecte de recerca, ara es tracta de completar el treball de recerca amb l’anàlisi de les dades, la interpretació dels resultats i la redacció de un informe final, en format d’article acadèmic.

 

Com en el cas de l’assignatura de disseny de la recerca, el treball de l'estudiant ha de ser tutoritzat per un director, un especialista en el tema escollit per l'estudiant que l'orientarà en les diferents fases de la seva elaboració. En cap cas no podrà ser aprovada aquesta assignatura sense el seguiment continuat del treball que s'ha desenvolupat per part del director de recerca.

Amunt

La assignatura de disseny de recerca té com a objectiu desenvolupar les següents competències específiques:

- Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes d'alta qualitat que permetin la comprensió per la presa de decisions.

- Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que es fan servir a la ciència política.

- Dissenyar i desenvolupar una recerca d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.

Amunt

El tema i la pregunta de recerca. Recursos i qüestions metodològiques de la recerca PDF
La ressenya de la bibliografia. Teories, hipòtesis i contrasts PDF
La secció de mètodes. El disseny de recerca, la recollida de dades i l'anàlisi dels resultats PDF
L'edició del TFM. L'estructura del treball de recerca i l'estil d'escriptura científica PDF
La sección de métodos. El diseño de investigación, la recogida de datos y el análisis de los resultados PDF
La revisión de la literatura: teorías, hipótesis y contrastes PDF
La edición del TFM: la estructura del trabajo de investigación y el estilo de escritura científica PDF
El tema y la pregunta de investigación. Recursos y cuestiones metodológicas de la investigación PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt