Geografia d'Europa Codi:  21.105    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura tracta sobre les característiques físiques, humanes, històriques, econòmiques i culturals que conformen l'Europa actual. Els estudiants es confrontaran amb les dificultats que comporta parlar d'Europa com a concepte geogràfic. Independentment d'on decidim situar les fronteres de l'espai europeu, és evident que el concepte geogràfic d'Europa ve molt determinat pel seu "contingut". En aquest sentit, Europa és una realitat social que mereix ser estudiada en el seu conjunt.

A partir de l'estudi del conjunt d'Europa, els estudiants coneixeran els factors històrics, geogràfics i socioeconòmics que han configurat el territori europeu al llarg del període contemporani (bàsicament de 1850 fins a l'actualitat), així com la seva organització política i el procés de construcció europea a llarg termini.

El principals objectius són els següents:

- Interpretar la funció de la història ambiental com a factor interpretatiu de la realitat europea.
- Comprendre els factors geogràfics, històrics i sociodemogràfics que han configurat el territori europeu al llarg del la història recent.
- Valorar i conèixer la influència de les decisions a escala continental sobre l'escala local, estudiar els desequilibris territorials que es donen a Europa i conèixer els mecanismes de la UE per intentar mitigar-los.
- Conèixer el funcionament de la Unió Europea i les seves competències com a òrgan supranacional en l'àmbits de la política regional.

Amunt

Geografia d'Europa forma part del grup d'assignatures de geografia regional, és a dir que té com a objecte d'estudi una part específica del territori, en aquest cas Europa Central i Occidental. S'hi tracten un ventall de temes per a una comprensió global i evolutiva d'Europa: 1) història ambiental i física; 2) les dinàmiques de creixement i localització de la població; 3) la formació i funcionament de la UE i el seu impacte en l'activitat econòmica; 4) els antecedents i dinàmica de la política regional a la UE. 

Amunt

El caràcter holístic i el punt de vista espacio-temporal de la Geografia la converteix en una excel·lent eina d'anàlisi. Multitud de temàtiques com l'economia, la història, la demografia, la geologia, la política, entre d'altres, només poden entendre's a partir d'una mirada des de la Geografia. A més, conèixer Europa i la UE, un dels principals ens internacionals, ens ajuda a conèixer millor el món en què vivim.

Amunt

Coneixements bàsics en geografia.

Amunt

Com a resultat de l'assignatura es pretén que l'alumne sigui capaç de:
 • Analitzar les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l'Europa actual.
 • Conèixer el funcionament polític de la Unió Europea i les seves competències com a òrgan supranacional.
 • Comprendre els factors geogràfics, històrics i sociodemogràfics que han configurat el territori europeu en el període contemporani.
 • Interpretar el funcionament econòmic d'Europa, els seus diferents tractats comercials, la unió monetària de la Zona Euro i les relacions comercials amb la resta del món.
 • Valorar i conèixer la influència de les decisions a escala continental sobre l'escala local; estudiar els desequilibris territorials que es donen a Europa i conèixer els mecanismes de la UE per intentar mitigar-los.
Per a això l'alumne haurà de fer gala de les següents competències:
 • Aplicar els seus coneixements al treball o vocació de forma professional. Demostrar així que es posseeixen les competències per a l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisis, així com en la interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent-hi l'ús de les TIC
 • Capacitat d'aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en els quals es desenvolupa l'activitat humana, i caracteritzar els diferents espais regionals.

Amunt

Tema 1: Història ambiental d'Europa.
 • Europa en el món
 • Característiques definitòries d'Europa
 • Reflexió sobre les aportacions de la cultura europea
Tema 2: Evolució, dinàmica i localització de la població.
 • Característiques demogràfiques d'Europa
 • Envelliment.
 • Moviments migratoris.
Tema 3: Antecedents de la idea d'Europa. El procés històric d'integració europea
 • Les fronteres a Europa.
 • La Unió Europea.
 • Història.
 • Estructura i funcionament.
 • Finançament.
Tema 4: Regions, desequilibris i política regional a Europa.
 • Desequilibris territorials
 • Polítiques de cohesió

Amunt

Tim Unwin / Josep Borrell Audiovisual
Geografia d'Europa XML
Geografia d'Europa DAISY
Geografia d'Europa EPUB 2.0
Geografia d'Europa MOBIPOCKET
Geografia d'Europa XML
Geografia d'Europa HTML5
Geografia d'Europa PDF
Geografia d'Europa OAI-MPH

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt