Món actual Codi:  21.138    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura s'ocupa del període comprès entre 1945 i els nostres dies. El període es caracteritza per la formació d'un  nou ordre internacional a la fi de la Segona Guerra Mundial. L'ordre bipolar, contraposava les dues superpotències vencedores i els seus aliats en un enfrontament global, per dues visions amb vocació universal antagòniques. Durant cinquanta anys, l'ordre bipolar regiria els destins del planeta. La fi de la Guerra Freda i el triomf dels Estats Units, ara única superpotència existent, semblava donar la raó a aquells que veien la conjunció entre el capitalisme i les democràcies liberals com l'estadi últim de la història de la Humanitat. Però les forces desfermades de la globalització, lliurades del obstacle que per la seva expansió significava el bloc comunista, mostrarien aviat que lluny de acabar-se, el esdevenir històric mostraria noves amenaces i nous desafiaments pel segle XXI.

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats (pla nou) i Optativa al Grau d'Humanitats del pla antic en extinció.

Amunt

És aconsellable haver superat Història IV.

Amunt

Competències

CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics de la història des d'una perspectiva actual.
CB3 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics de la història des d'una perspectiva actual.

Resultats dels aprenentatges d'activitat (RAP) associats a la matèria

- Utilitzar fonts diverses de les disciplines de l'assignatura com la història, la història cultural, la filosofia, etc.

- Establir relacions entre fenòmens i esdeveniments d'ordre divers.

- Construir un relat on els fenòmens socials, polítics i culturals dialoguin entre ells.

- Establir de forma correcta i ordenada cronologies i fets històrics.

- Elaborar comentaris crítics i aportar argumentacions reflexives respecte el període analitzat.

- Exposar les contradiccions i problemàtiques del període analitzat. 

- Identificar i analitzar críticament les lectures recomanades.

- Cercar, contrastar i sitematitzar informació per l'anàlisi de la problemàtica seleccionada.

- Analitzar amb profunditat casos concrets relacionats amb les diferents etapes del període que comprèn la matèria.

- Elaborar comentaris crítics, exposar contradiccions i problemàtiques i aportar argumentacions reflexives d'un període analitzat

Amunt

1.- Guerra Freda i descolonització

2.- Globalització. Integració. Governabilitat

3.- Cap a on va el món: reptes i riscos del segle XXI

Amunt

Fluxos migratoris a Europa al segle XXI Audiovisual
El medi ambient. Problemes globals solucions globals Audiovisual

Amunt

És de lectura molt recomenable el llibre de Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la Posguerra Fría, 1990-2008, Alianza Editorial, 2009, especialment per ampliar alguns dels continguts dels mòduls del curs. També, el llibre de Tony Judt, Postguerra. Historia de Europa desde 1945, Taurus, 2006, especialment els darrers capítols, corresponents a la quarta part del llibre. També serà d'utilitat el llibre de recent publiacació: Josep Fontana, Por el bien del Imperio: una historiadel mundo desde 1945, Pasado&Presente, 2011.

A banda dels mòduls bàsics del curs s'indicaran, si s'escau, algunes lectures complementàries.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt