Ordenació del territori Codi:  21.144    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura parteix d’una concepció àmplia de l’ordenació del territori, que inclou el conjunt d’espais urbans i rurals des d’una perspectiva històrica.

S’han elaborat materials didàctics específics per a la realització d’exercicis en Sistemes d’Informació Geogràfica per utilitzar de forma crítica bases de dades simples.

Es demanarà a l’estudiant que realitzi exercicis simulant encàrrecs professionals sobre diferents casuístiques en l’àmbit de l’ordenació del territori, amb un ampli marge de decisió sobre les temàtiques a tractar en els treballs individuals.

Amunt

"Ordenació del Territori" permetrà debatre aspectes d'actualitat al Forum. Segur que són rellevants l'eix mediterrani de transport a Espanya i la competència entre aeroports: ampliació de El Prat- Barcelona, en relació a Madrid i a Milà. Al llarg del curs aniran sorgint notícies que el professor i els estudiants podran anar suggerint per posar-los en comú.

El treball en cada PAC es basarà en lectures, videos especialitzats i obtindreu també formació per utilitzar eines cartogràfiques on-line, com Instamaps.

Amunt

Objectius
 • Conèixer les teories, principals disposicions i pràctiques de l'ordenació del territori a Espanya i Catalunya.
 • Dominar els instruments i tècniques relatives a l'ordenació del territori a Europa, Espanya i Catalunya.
 • Comprendre les fases i metodologies principals d'elaboració del planejament territorial.
 • Comprendre i analitzar críticament un document de planificació territorial

Competències
Competències bàsiques i generals
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.
 • Conèixer les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.
Competències transversals
 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera.
Competències específiques
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics
 • Analitzar, organitzar i orientar l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.

Amunt

 1. L'ordenació del territori: conceptes, objectius i plans
 2. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori: l'escala Europea
 3. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Espanya: competències i regulacions; evolució de la Llei del Sòl des de 1956
 4. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Catalunya
 5. Continguts d'un Pla d'Ordenació Territorial i Urbana segons escala
 6. Les fases d'elaboració d'un Pla d'Ordenació Territorial: Anàlisi / diagnòstic, planificació i gestió.
 7. Avaluació de l'impacte ambiental en la planificació territorial
 8. Ordenació de territoris vulnerables
 9. Planejament urbà
 10. Planejament Estratègic

Amunt

Material Suport
Urbanisme i factors d'expansió urbana XML
Urbanisme i factors d'expansió urbana DAISY
Urbanisme i factors d'expansió urbana EPUB 2.0
Urbanisme i factors d'expansió urbana MOBIPOCKET
Urbanisme i factors d'expansió urbana HTML5
Urbanisme i factors d'expansió urbana PDF
Patrimoni i ordenació del territori XML
Patrimoni i ordenació del territori DAISY
Patrimoni i ordenació del territori EPUB 2.0
Patrimoni i ordenació del territori MOBIPOCKET
Patrimoni i ordenació del territori HTML5
Patrimoni i ordenació del territori PDF
Intermodalitat urbana XML
Intermodalitat urbana DAISY
Intermodalitat urbana EPUB 2.0
Intermodalitat urbana MOBIPOCKET
Intermodalitat urbana HTML5
Intermodalitat urbana PDF
Cartografia digital - Instamaps XML
Cartografia digital - Instamaps DAISY
Cartografia digital - Instamaps EPUB 2.0
Cartografia digital - Instamaps MOBIPOCKET
Cartografia digital - Instamaps HTML5
Cartografia digital - Instamaps PDF
La planificación infraestructural del territorio Reaprofitament

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt