Història de la Unió Europea Codi:  21.147    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

Aquesta assignatura forma part de la oferta d'optatives del Grau en Història, Geografia i Història de l'Art ofert conjuntament per les universitats UOC-UdL i també s'inclou en el Grau d'Humanitats de la UOC.

Descripció

L'assignatura Història de la Unió Europea ens permetrà repassar gairebé tres quarts de segle d'un projecte comú que es va iniciar durant l'etapa immediatament posterior a la Segona Guerra Mundial. Amb l'objectiu de posar fi a la successió de guerres sagnants que s'havien produit en les dècades anteriors, els principals estats de l'Europa occidental varen apostar per crear un marc de cooperació econòmica i política més estret del que s'havia intentat fins aleshores i varen construir, successivament, la CECA, la CEE i l'Euratom, i posteriorment, ja cap a finals del segle XX, la UE. Des del seu naixement, el projecte europeu no ha estat exempt de crítiques, però el que és indubtable és que ha estat exitós precisament en la mesura en què ha aconseguit desterrar, almenys de l'Europa occidental, aquell passat que, periódicament, sembrava el vell continent de cadàvers. A partir d'aquesta premissa, en la present assignatura estudiarem aquest experiment, únic al món pel grau de cooperació que han establert els diferents països que en formen part, des de les perspectives històrica, política, econòmica i jurídica. El nostre objectiu és anar valorant, cronològicament, l'evolució, els canvis i les perspectives de futur del projecte europeu. En aquest sentit,  explicarem l'evolució de la institució, les seves diverses fases d'expansió i la incorporació progressiva de nous membres així com l'entramat institucional que la configura. Finalment, s'analitzarà la crisi del model a partir de la crisi econòmica, els problemes de cohesió interna i les dificultats per mantenir una presencia global coherent.

L'assignatura es divideix en quatre mòduls:

 • Els inicis de la integració europea (1950-1969) - De la supranacionalitat de Monnet a les sobiranies estatals de De Gaulle

 • El desenvolupament de les Comunitats Europees (1970-1992) - Institucions i democràcia

 • L'era de Maastricht (1992-2008) - La Unió Europea i la mobilitat

 • Crisi econòmica, crisi de model (2008-2018) - Cohesió interna i presència global


Cada un dels mòduls proposa una sèrie de lectures i activitats que conformen les 4 PAC (Prova d'Avaluació Contínua) que haureu d'entregar. A continuació podeu trobar una breu descripció de cada PAC amb les activitats corresponents.   

PAC1

Aquesta primera PAC "Els inicis de la integració europea (1950-1969) - De la supranacionalitat a l'intergovernamentalisme", ens aproparà als orígens del procés d'integració europea i ens permetrà estudiar els personatges, esdeveniments i visions d'Europa que es van contraposar en aquella època.

Aquests inicis ens duran a una Europa que intentava alçar-se de les cendres i la devastació provocada per la 2a Guerra Mundial. En aquest context, apareixeran dues figures que al cap i a la fi seran cabdals per impulsar el procés d'integració: Robert Schuman i Jean Monnet.

Tot i l'entusiasme inicial, el procés d'integració de seguida es va topar de front amb la realitat quanel 1954 es va esvair la possibilitat de la Comunitat Europea de Defensa (CED), que duia incorporada una Comunitat Política (CPE). Tanmateix, a la segona meitat dels cinquanta es va aconseguir rellançar el projecte, aquesta vegada centrant-se exclusivament en l'aspecte econòmic i deixant-se de vel·leïtats polítiques. En aquest sentit, els tractats de Roma del 1957, que posen les bases del mercat comú, foren la mostra del pragmatisme dels que lideraven el projecte europeu. Podríem dir que es consolidava l'opció del mètode funcionalista. Però durant la dècada dels seixanta apareixerà una nova variable que posarà en qüestió la finalitat del projecte mateix: el president francès Charles De Gaulle, que tenia una visió d'Europa que no encaixava amb la dels inspiradors del procés. Durant els seixanta, De Gaulle s'enfrontarà a les institucions comunitàries i intentarà redrear el rumb de projecte europeu enfortint el poder dels estats membres a expenses de les institucions comunitàries, que havien estat creades amb una lògica supranacional.

A continuació passo a indicar-vos les lectures i altres eines que heu de consultar i treballar per tal de seguir profitosament el mòdul. Hem dividit el mòdul en dos apartats:

a) Els inicis: Monnet, Schuman i els Tractats de Roma (1950-1958)

b) L'època De Gaulle: el retorn del principi de sobirania nacional (1958-1969)

a)Els inicis: Monnet, Schuman i els Tractats de Roma (1950-1958)

Pel que fa al primer apartat,  caldrà llegir documents que trobareu a l'apartat "Continguts i recursos". En aquest sentit, la recomanació és que comenceu donant una ullada al document de presentació de l'assignatura, "Europa i la governabilitat global". En aquest document trobareu una breu introducció que us permetrà fer-vos un quadre general del que es treballarà, l'índex dels quatre mòduls didàctics així com el llistat d'abreviatures que us resultaran útils per navegar per l'assignatura.

Després hauríeu de llegir el text de Josep Fontana, que us servirà per situar-vos en el context posterior a la Segona Guerra Mundial i mirar el vídeo "Building European Unity", que us permetrà entendre els inicis del procés d'integració europea. Tot seguit, us recomanem que llegiu les pàgines 1 a 12 del mòdul 1, "El procés d'integració europea", que us permetrà entendre els principals esdeveniments d'una aventura de cooperació totalment innovadora en l'àmbit de les relacions internacionals. També hauríeu de llegir les pàgines 1 a 12 del mòdul 2, "Les teories de la integració europea", que presenten, de manera contextualitzada, les explicacions que s'han intentat donar des de la Ciència Política al procés d'integració europea. D'alguna manera, les teories recullen els anhels, les expectatives i els anàlisis de la comunitat acadèmica.

Finalment, m'agradaria aprofitar també aquest primer mòdul per començar a introduir les institucions europees. Per aquest motiu, us demano que us llegiu les pàgines 1-12 del mòdul "El sistema institucional europeu", que presenten un quadre sintetitzant l'entramat institucional i el funcionament de la UE així com també explica la naturalesa i funcions de la Comissió Europea, la institució que es va crear amb l'objectiu de representar l'interès general europeu.

En un altre sentit, tant la Declaració Schuman com el capítol de les memòries de Jean Monnet que teniu a la vostra disposició, són documents imprescindibles que permeten copsar de primera mà l'esperit que va guiar els principals protagonistes així com la lògica que van intentar imprimir al procés d'integració europea. La Declaració Schuman és l'origen de la CECA (i per tant, l'origen de l'actual UE), mentre que el capítol de les memòries de Jean Monnet, el principal arquitecte europeu i primer a rebre la medalla honorífica de ciutadà europeu (a dia d'avui només Helmut Kohl i Jacques Delors també l'han rebut), us permetrà entendre de primera mà la lògica que movia els impulsors d'aquells moviments així com les particularitats de les negociacions diplomàtiques.

b) L'època De Gaulle: el retorn del principi de sobirania nacional (1958-1969)

Quant a la segona part d'aquest primer mòdul, hauríeu de llegir les pàgines 13 a 15 del mòdul 1 "El procés d'integració europea", on s'expliquen les vicissituds més rellevants que van envoltar l'aparició del president De Gaulle en l'escena europea. Seguidament, hauríeu de llegir també les pàgines 13 a 15 del mòdul 2 "Les teories de la integració europea", on s'explica com, a mitjans dels anys seixanta, es comença a qüestionar la idea que l'estat-nació està en decadència i que la integració europea l'acabarà tornant obsolet. les pàgines 13-18 del mòdul "El sistema institucional europeu", que presenta el "Consell Europeu" i el Consell de la UE" ens permetrancompletar la fotografia del quadre institucional europeu a finals de la dècada dels seixanta.

Finalment, el text acadèmic dels historiadors Veiga, Da Cal i Duarte permet posar l'evolució de les Comunitats Europees en aquesta època en el context de la política internacional.

ACTIVITATS

- L'activitat d'aquesta PAC consistirà en un debat en format vídeo el títol del qual serà "Les primeres passes de la integració europea: federació supranacional vs cooperació intergovernamental". Cada alumne haurà d'enregistrar una intervenció d'uns 10/15 minuts de durada. Les intervencions s'han de centrar en repassar els següents aspectes dels inicis del procés d'integració europea:

 • Antecedents històrics del projecte d'unitat europea: aspectes culturals i polítics d'una idea secular
 • El context geopolític i econòmic de la segona postguerra mundial.
 • 1944-1957: èxits i decepcions en el projecte d'integració europea. Anatomia de la construcció europea: voluntat política, intetessos economics i necessitats militars.
 • Els protagonistes de la integració: del mètode Monnet a l'Europa de les pàtries del president De Gaulle.
 • Les teories de la integració: funcionalisme, neofuncionalisme i integovernamentalisme.
 • Arquitectura institucional i competències de les tres comunitats: CECA, CEE i Euratom.
 • La naturalesa jurídica de la integració: trets federalistes i intergovernamentals en els tractats constitutius.
 • Quins apartts de la sobirania nacional creus que s'han de transferir o poden ser transferits més fàcilment a les institucions europees?
 • En quina lògica supranacional/intergovernamental  situaries el Mercat Comú, la PAC o el Compromís de Luxemburg?
 • Des del teu punt de vista, quina de les dues lògiques creus que seria la més addient per al projecte d'integració europea?

Cada aspecte té un valor d'1 punt. Addicionalment, es pot obtenir 0.5 punts (amb un màxim d'1 punt) per cada referència a la intervenció/video d'un company. En el cas de les dues primeres intervencions, aquest valors addicionals es concediran automàticament.

Es valorarà especialment, la citació de matèrial bibliogràfic. 

Criteris d'avaluació:

- Conèixer quin fou el context que va dur als inicis de la integració europea.

- Comprendre per què la integració europea es va centra en dos sectors econòmics molt concrets.

- Saber diferenciar entre dues visions de concebre la integració europea

- Interpretar un gràfic

- Entendre l'evolució i els canvis de la Política Agrícola Comuna (PAC)

- Aquesta PAC comptarà un 25% de la nota final

COMPETÈNCIES I OBJECTIUS

- Conèixer quin fou el context que va dur als inicis de la integració europea.

- Comprendre per què la integració europea es va centra en dos sectors econòmics molt concrets.

- Saber diferenciar entre dues visions de concebre la integració europea

- Entendre l'evolució i els canvis de la Política Agrícola Comuna (PAC)

CONTINGUTS I RECURSOS

Recursos d'aquesta PAC:

A):

Lecturadel mòdul "Europa i la governabilitat global"

Mòdul 1: La història del procés d'integració europea. Lectura de les pàgines 1-12.

Mòdul 2: Les teories de la integració europea. Lectura de les pàgines 1-12.

Mòdul 3: El sistema institucional europeu. Lectura de les pàgines 1-12.

Lectura text Josep Fontana "El nuevo mapa europeo".

Vísionat del vídeo "Building European unity, de la Maison de l'histoire européenne.

Lectura del text de les memòries de Jean Monnet.

Lectura del text de la Declaració Schuman.

B):

Mòdul 1: La història del procés d'integració europea. Lectura de les pàgines 13-15

Mòdul 2: Les teories de la integració europea. Lectura de les pàgines 13-15.

Mòdul 3: El sistema institucional europeu. Lectura de les pàgines 13-18.

Lectura text Veiga, Cal i Duarte "Rebeliones en la prosperidad. Actitudes europeas ante la Guerra Fría en los años sesenta".

PAC 2

En aquest PAC estudiarem l'impuls que va experimentar el projecte europeu al llarg dels anys setanta i vuitanta. En aquesta etapa, el procés d'integració va passar per dues fases diferents: una primera fase considerada d'estancament, que va coincidir amb un context econòmic internacional incert i una segona fase plena d'optimisme, que coincideix amb l'arribada de Jacques Delors a la presidència de la Comissió Europea. Delors presentarà tota una sèrie de mesures destinades a completar el Mercat Únic i donarà un nou impuls al projecte.

Activitats

- Descriu l'arquitectura institucional de les Comunitats Europees tal com havia quedat configurada a finals dels anys 70. Com valores especialment la creació del Consell Europeu el 1974 i la primera elecció directa del Parlament Europeu el 1979 des del punt de vista de la legitimitat i el funcionament democràtics de les Comunitats Europees? (500 paraules aproximadament)

- Enumera les principals aportacions de Jacques Delors a la unitat europea, tant en el context de l'Acta Única Europea com en les propostes que van conduir al Tractat de Maastricht. Quines d'aquestes aportacions creus que van contribuir a pal.liar l'anomenat dèficit democràtic de les institucions europees i per què? (500 paraules aproximadament)

Criteris d'avaluació:

- Distingir les diferents legitimats que cada institució aporta al projecte europeu

- Valorar la importància del Parlament Europeu com a font de legitimitat de la UE

- Saber valorar la figura de Jacques Delors com a arquitecte de la UE.

- Entendre els canvis que va experimentar el projecte europeu durant els anys vuitanta i noranta.

- Aquesta PAC comptarà un 25% de la nota final

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

Objectius:

Valorar el creixent rol polític de les Comunitats Europees en el context dels anys setanta i del final de la Guerra Freda

Comprendre l'arquitectura institucional del projecte d'integració europea. 

Entendre la problemàtica de la legitimitat democràtica de les institucions en el projecte europeu. 

Prendre consciència de la rellevància de la figura de Jacques Delors com a impulsor del procés d'integració.

Valorar l'exit del procés d'integració europea a la llum de les diferents ampliacions (1973, 1981 i 1986)

Competències:

Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics que permeti entendre millor el present.

Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana. 

 

 CONTINGUTS I RECURSOS

Continguts i recursos:

Mòdul  "La història de la integració europea": pgs. 16 a 23.

Mòdul "El sistema institucional europeu": pgs 19 a 26. 

Mòdul "Les polítiques" pgs 14 a 21.

 Altres: 

Vídeos entrevista Jacques Delors (5 minuts de durada cadascun)

Vídeo sobre el Consell Europeu (40 minuts de durada) "De charlas distendidas a decisiones fundamentales". Es tracta d'un vídeo molt interessant que resumeix l'evolució del Consell Europeu. 

Vídeo "Las instituciones de la Unión Europea" (5 minuts)

Vídeo Història del Mercat Comú (4 minuts)

Articles: 

Article acadèmic d'Yves Mény: The European Parliament reaffirms its legitimacy

Article Parlament Europeu "Una evolució històrica"

PAC 3

En aquesta PAC ens aproparem a la dinàmica de la integració europea de finals del segle XX i inicis del XXI, una etapa que es podria dividir en dues fases: una primer fase caracteritzada per un desfermat optimisme posterior a l'entrada en vigor del Tractat de Maastricht, que inclou els preparatius de la Unió Econòmica i Monetària i culmina amb l'Euro; i una segona etapa que començarà amb els referèndums fallits de ratificació del Tractat Constitucional a França i als Països Baixos i s'encadenarà amb la crisi econòmica i financera iniciada el 2008. En aquesta segona etapa, els actors implicats prendran consciència de la dificultat d'aprofundir en el procés d'integració europea.

Activitats

- En quin context geopolític nasqué la Unió Europea? Quines són les circumstàncies globals que expliquen el seu sorgiment? Quins canvis representa, respecte a les Comunitats Europees. Desapareixen, aquestes? (500 paraules)

- Dins de l'explosió de noves polítiques que suposà el Tractat de Maastricht, la culminació del mercat únic havia estat una de les prioritats de Delors. En aquest context quines són les quatre llibertats fonamentals que havia de reunir el mercat únic i què representen per a la mobilitat entre països? (250 paraules)

- Resumeix breument el procés que va dur a l'adopció de l'euro així com la normativa que en regula la governança. Li trobes alguna mancança?. (500 paraules)

- Explica quins són els primers símptomes de l'estancament que experimentarà la integració europea a partir del 2008 (250 paraules)

Criteris d'avaluació:

- Entendre el context geopolític en el qual es va crear la UE.

- Comprendre l'eix sobre el qual pivota el mercat interior de la UE.

- Conèixer el procés que va dur a l'euro així com entendre quines és la seva principal mancança.

- Aquesta PAC comptarà un 25% de la nota final

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

Objectius:

Apropar-se al context geopolític en què va nèixer la UE.

Valorar el pas endavant en la integració europea que va significarel Tractat de Maastricht així com l'optimisme dels anys noranta.

Entendre la rellevància de les quatre llibertats per al projecte d'integració europea.

Conèixer les polítiques en què es va concretar aquest pas endavant en la integració.

Competències:

Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics que permeti entendre millor el present.

Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana. 

 

 CONTINGUTS I RECURSOS

Continguts i recursos:

Mòdul 1. La història del procés d'integració europea: pgs 19-37.

Mòdul 2. Les teories de la integració europea: pgs 16-31.

Mòdul 3. El sistema institucional: pgs 23-40.

Mòdul 4. Les polítiques: pgs 1-15 i 28-36.

Francisco Veiga "Crisis de credibilidad. Implosión final del Nuevo Orden Internacional 2006-2008".

PAC 4

En aquesta darrera PAC estudiarem l'evolució de la Unió Europea en els darrers anys, marcats per una triple crisi: l'anomenada Gran Recessió, que va esclatar el 2008 despres de la caiguda de Lehman Brothers; la traumàtica sortida del Regne Unit i, des de març del 2020, l'actual crisi derivada de la pandèmia de coronavirus.

El tret de sortida d'aquesta triple crisi fou l'enfonsament del quart banc d'inversió més gran dels Estats Units, que va provocar un sisme mundial que va dur la UE a patir, en els anys següents, la pitjor recessió de la seva història. Els erros de les autoritats comunitàries en la gestió de la crisi van provocar importants divisions entre els països membres a la vegada que sorgien dubtes sobre l'arquitectura institucional de la UE. Aquesta situació d'incertesa sobre la integració no es va mitigar a mesura que la crisi quedava enrere, ans al contrari, sinó que va augmentar amb motiu de les negociacions entre Brussel·les i Londres per acordar els termes de la sortida del Regne Unit.

L'actual crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus ha plantejat de nou la necessitat d'una resposta conjunta de Brussel·les i els estats membres, sense que sigui possible calibrar els canvis que projectarà en el projecte comú un canvi disruptiu amb pocs precedents. Tanmateix, com ha quedat palès al llarg de l'assignatura, no és la primera vegada que una sèrie d'obstacles qüestionen la construcció europea. Gràcies al bagatge que heu pogut adquirir al llarg del curs, intentarem aproximar-nos als principals debats sorgits al voltant del projecte europea en els darrers anys.

Activitats:

1. La inestabilitat política i institucional en la qual sembla instal·lada la UE des del 2008 sembla que ha dut alguns analistes a parlar d'una altra oportunitat perduda en el procés d'integració. Des del teu punt de vista, quins elements han provocat la sensació de desgast del projecte europeu?. (500 paraules).

2. A partir del vídeo/entrevista al Professor Fernando Guirao, analitza la relació entre el procés d'integració europea i el mateix concepte de crisi. En la teva resposta pots esmentar altres moments que han estat considerats com de crisi de la integració europea. (400 paraules).

3. Com valores la gestió que han fet les institucions europees dels desafiaments econòmics i financers plantejats per la crisi financera de 2008 i la crisi actual de la Covid19?. Quines diferències i semblances trobes en la resposta comunitària a una i altra crisi?. (600 paraules).

Criteris d'avaluació:

-Entendre la situació d'estancament que experimenta la UE.

-Comprendre la relació entre crisi i integració europea.

- Fer una valoració crítica de la gestió que la UE va realitzar de la crisi financera que s'originà el 2008.

- Aquesta PAC comptarà un 25% de la nota final

Format de les activitats de totes les PAC:

- Les activitats s'hauran de fer utilitzant una font de lletra de mida 12.

- Les activitats s'han d'enviar en un sol document en format word o PDF.

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

Objectius:

Conèixer els elements que han dificultat l'avenç del projecte d'integració europea en els darrers anys.

Valorar l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva crítica.

Aproximar-se a les particularitats tècniques de la crisi financera i de model que ha patit la Unió Europea.

Entendre el context en el qual s'emmarca el Brexit des de la perspectiva de la relació entre el projecte d'integració europea i el Regne Unit.

 

Competències:

Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics que permeti entendre millor el present.

Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana. 

 

 CONTINGUTS I RECURSOS

Continguts i recursos:

Mòdul 1.  El procés d'integració europea pàgs 37-48. 

Mirar el vídeo entrevista al Professor Fernando Guirao.

Mirar el vídeo "The European Debt crisis visualized". Bloomberg.

Llegir el discurs de la nova presidenta de la Comissió Europea en la sessió plenària constitutiva de la nova legislatura del Parlament Europeu.

Llegir l'article del Professor Guirao "La crisis en a Unión Europea y el supuesto liderazgo alemán"

Llegir l'article del Professor Fontana "Las políticas de austeridad y la crisis europea". 

Llegir l'article del Professor Veiga "Final de época. La crisis ucrania como síntoma 2013-2014". 

Amunt

Aquesta assignatura és una de les Optatives del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art UOC-UdL i, a més, també s'oferta dins de les Optatives del Grau d'Humanitats de la UOC.

Amunt

Objectius

 • Conèixer les principals dinàmiques que han configurat el procés d'integració europea.
 • Conèixer les diverses fases d'ampliació del projecte europeu.
 • Comprendre els límits i les possibilitats actuals del projecte d'integració europea.
 • Analitzar l'entramat institucional de la UE i comprendre el seu mode de funcionament.
 • Comparar el procés d'integració europeu amb altres processos d'integració regional.

Competències Competències bàsiques i generals

 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres

Competències específiques

 • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals

Amunt

Continguts/Mòduls

 • Els inicis de la integració europea: federació supranacional o cooperació intergovernamental (1950-1969)

 • El desenvolupament de les Comunitats Europees (1970-1992) - Institucions i democràcia

 • L'era de Maastricht (1992-2008) - La Unió Europea i la mobilitat

 • Crisi econòmica, crisi de model (2008-2018) - Cohesió interna i presència global

Amunt

Entrevista Fernando Guirao Audiovisual

Amunt

Recursos

 • Entrevista a Jacques Delors. EuroNews
 • Declaració de Robert Schuman, 9 de maig de 1950
 • Josep Fontana, "2. Las políticas de austeridad y la crisis europea", dins El futuro es un país extraño, Barcelona, Pasado y Presente, ISBN 9788493986353, pp. 59-73. Disponible a partir del 16/07/19
 • Francisco Veiga, Enrique U. Da Cal i Ángel Duarte, "La paz simulada. Una historia de la guerra fría", dins Rebeliones en la prosperidad. Actitudes europeas ante la guerra fría en los años sesenta, Madrid, Alianza, ISBN 9788420648279, p. 229-240. Disponible a partir del 16/07/19
 • Fernando Guirao, "La crisis en la Unión Europea y el supuesto liderazgo alemán", dins Ayer. Revista de Historia, vol. 93, 2014, ISSN 11342277, p 253-266. Disponible a partir del 16/07/19
 • Història del Mercat Únic Europeu Disponible a partir del 16/07/19
 • Building European Unity, Casa de la Història
 • La Europa de Jacques Delors. Parlament Europeu
 • Una evolució històrica. Parlament Europeu
 • Francisco Veiga, "Capítulo 27. Crisis de credibilidad. Implosión final del Nuevo Orden internacional, 2006-2008", dins Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la posguerra fría, 1990-2008, Madrid, Alianza, ISBN 9788420682648, p. 453-472. Disponible a partir del 16/07/19
 • Francisco Veiga, "Final de época. La crisis de Ucrania como síntoma, 2013-2014", dins Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la postguerra, Madrid, Alianza, ISBN 9788420699288, p. 523-542. Disponible a partir del 16/07/19
 • Jean Monnet, "La conferencia del Plan Schuman", dins Jean Monnet, Memorias, Madrid, Encuentro Ediciones, ISBN 9788499200675, p. 358-376. Disponible a partir del 16/07/19
 • Yves Mény, "The European Parliament Reaffirms its Legitimacy", dins Yves Mény, Building Parliament: 50 years of European Parliament History. 1958-2008, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009, ISBN 9789282323687, p. 33-40. Disponible a partir del 16/07/19
 • The European Debt Crisis Visualized. Bloomberg Disponible a partir del 16/07/19
 • Las instituciones de la Unión Europea. Comisión Europea en España
 • "De charlas distendidas a decisiones fundamentales". Consell Europeu
 • Josep Fontana, "El nuevo mapa europeo (i altres)", dins Josep Fontana, Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado y Presente, ISBN 9788494100871, p. 51-84. Disponible a partir del 16/07/19

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt