Mundialització Codi:  21.148    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Estudi de l'evolució del món des de la perspectiva d'una història universal comparada. Assignatura d'ampli abast que intenta assolir una mirada gens eurocèntrica sobre les maneres com s'ha construït el progressiu domini territorial i econòmic del planeta des de finals del XV fins a principis del s. XX. Mitjançant l’ús de texts acadèmics recents que segueixen nous corrents historiogràfics, analitza les implicacions que el procés d’integració mundial ha comportat en termes d'articulació de potències imperialistes i colonials, i territoris, estats i nacions dependents i subordinats. Aquesta explicació segueix un ordre cronològic, començant pels descobriments (ss. XV i XVI), passant per l'organització colonial i la integració econòmica mundial (ss. XVI-XIX), fins al domini dels poder estatals imperialistes de tots els racons del món (ss. XIX-XX). 

L’assignatura s’organitza al voltant de quatre reptes Niu que es centren en: 1) La conquesta d’Amèrica i l’establiment d’una societat i economia colonials 2) La centralitat de l’esclavitud i el món de la plantació colonial en la integració Atlàntica i el desenvolupament del capitalisme 3) La radicalitat de la Revolució Haitiana i les exclusions racials de la ciutadania liberal 4) Les fronteres, els pobles nòmades a Amèrica, Àfrica i Àsia i la seva relació amb els Estats territorials contemporanis (Estats Units, Sud-Àfrica i Xina). 

L’assignatura utilitza texts acadèmics en català, castellà i anglès. 

Amunt

OBJECTIUS 
 • Situar amb precisió les etapes d’evolució històrica a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. 
 • Analitzar el paper transformador que han exercit les rutes comercials en la interdependència entre civilitzacions. 
 • Aprofundir en les singularitats més destacades que conformen la diversitat mundial durant la conquesta i colonització i durant la dominació i explotació colonial. 
 • Reflexionar sobre l'impacte actual dels processos històrics prèviament analitzats (capitalisme, colonialisme, racisme, creixement de l’Estat modern). 
COMPETÈNCIES 
Competències bàsiques i generals
 • CG6. Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la Història Universal i de la Història de l'Art, i un coneixement específic del context històric i la producció artística de la nostra tradició cultural 
Competències transversals
 • CT2- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació. 
Competències específiques
 • CE2. Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics
 • CE14. Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris on es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals 

Amunt

 1. Conquestes i colonitzacions 
 2. Capitalisme i esclavitud 
 3. Imperi, raça i ciutadania 
 4. Fronteres, estats i pobles nòmades

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt