Museologia i espais expositius Codi:  21.151    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'estudi del patrimoni cultural i la seva gestió -des de la seva conservació al seu estudi, la seva presentació i difusió- té a veure amb la transmissió d'un conjunt de coneixements, de caràcter interdisciplinari, que ha de permetre a l'alumnat entendre, no només el mateix concepte de patrimoni sinó la seva valoració com a bé cultural de primer ordre i les diferents formes de presentar-se. Així doncs, l'assignatura, tal com la plantegem, vol incidir en totes aquelles qüestions que tenen a veure amb els museus entesos com a institucions que gestionen el patrimoni i, conseqüentment entesos com una eina eficaç i eficient per a la construcció de discursos socials.
Els museus actuals ja no són només contenidors d'objectes que cal conservar sinó que són generadors de relats i de noves narratives. En aquest context, tant important són les col.leccions que custodien els museus i tots els aspectes que se'n deriven (adquisició, conservació, estudi i documentació, exposició, ....) com els relats que es construeixen a partir del valor simbòlic i social de l'objecte (accessibilitat de continguts, aplicació de la perspectiva de gènere, museus inclusius, recursos museogràfics i museografia interactiva, ...) com el públic receptor d'aquests discursos (estudis de públic, comunicació i noves estratègies digitals, els museus com a eina educativa, museus participatius, ...). 
En definitiva, s'analitzarà la institució museogràfica des d'una mirada transversal que vol insistir en el nou paper del museu com a servei públic que afavoreix la creació d'opinió crítica, la participació i l'accessibilitat.

Amunt

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

 Adquirir els coneixements bàsics sobre el concepte de museu i patrimoni, amb un recorregut per les diferents tipologies.

 • Adquirir els coneixements necessaris sobre les diferents funcions dels museus:

  • adquisició

  • conservació

  • recerca i documentació

  • exposició

  • comunicació

  • educació

 • Entendre la institució museística i la seva gestió com un recurs cultural, turístic, social, educatiu que ha de permetre interrogar-nos com a societat.

 • Conèixer els conceptes bàsics sobre museografia i les noves tendències tecnològiques

 • Conèixer la legislació sobre museus, així com els organismes més importants que s'ocupen d'aquests aspectes i les darreres reflexions al voltants dels models de museus

 • Adquirir formació professional per poder optar a llocs especialitzats en museus, institucions patrimonials, empreses públiques i/o privades de gestió cultural.

 

Competències significatives

 • Capacitat per comunicar-se i per treballar en equips interdisciplinaris en l'àmbit de la museografia i la gestió del patrimoni que garanteixin una visió integradora.

 • Capacitat per iniciar-se en el disseny de projectes museogràfics que garanteixin l'equilibri entre la conservació de l'element, les necessitats del públic, la missió i la viabilitat del projecte.

 • Capacitat per innovar i incorporar noves tecnologies en el planejament de projectes, en el seu desenvolupament i en la seva difusió.

 • Capacitat per dinamitzar, activar models de participació i liderar els processos derivats.

 • Capacitat per desenvolupar projectes didàctics que afavoreixin el retorn social de les inversions en museus i patrimoni.

 • Capacitat per iniciar-se en l'aplicació de la recerca en la creació de nous productes culturals.

 • Capacitat per conèixer i desenvolupar models sostenibles que garanteixin l'accessibilitat (física, intel·lectual, cultural) a la cultura.

 • Capacitat comunicativa al llarg del procés creatiu que suposa el desenvolupament de projectes museogràfics.

 • Capacitat per identificar els actors implicats en els processos patrimonials.

Amunt

UNITAT 1  MARC CONCEPTUAL 

 • Origen i història del col·leccionisme i del museu
 • Definicions i missio dels museus
 • Tipologies de museus 
 • Marc legislatiu
 • Estructures organitzatives i de gestió


UNITAT 2  L'OBJECTE. Funcions del museu i gestió de col·leccions 

 • Funcions i àrees de treball dels museus 
 • Què conservem? 
 • Documentació i recerca 
 • Conservació i restauració 


UNITAT 3  EL SUBJECTE. Funcions del museu i gestió de públics 

 • Coneixent els nostres públics. Una assignatura pendent?
 • Accessibilitats del museu i equipaments patrimonials: accessibilitat física i accessibilitat cognitiva
 • La comunicació del museu
 • El museu com a recurs educatiu


UNITAT 4  EL MISSATGE. Funcions del museu i gestió de continguts 

 • La gestió de programes: recerca, exposicions, activitats educatives, difusió i estratègia digital
 • Les exposicions: la construcció de nous relats, exposicions accessibles i inclusives
 • La introducció de les TIC com a eina de comunicació i difusió: la museografia interactiva o tecnològica
 • El museu és una escola. Una oportunitat per als aprenentatges compartits: la museografia didàctica 
 • L'estratègia digital, nous reptes per una comunicació en xarxa 
 • Nous conceptes: museus socials i feministes

Amunt

Material Suport
La dimensió social dels museus del segle XXI Audiovisual
Museologia tecnològica i estratègia digital Audiovisual

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer la diversitat i riquesa d'institucions museístiques existents segons antecedents històrics, col·leccions i funcionalitats
 • Valorar els canvis que s'estan operant en el si de les institucions museístiques, en particular les d'art contemporani
 • Dominar els conceptes, estructures i mètodes de treball de les organitzacions patrimonials
 • Establir les bases de l'estructura i organització de les institucions i dels seus models de gestió
 • Analitzar diferents models de polítiques culturals en l'àmbit europeu
 • Conèixer la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola, el seu abast i incidència en la gestió de la cultura i dels béns culturals protegits

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Per superar l'assignatura Museologia i espais expositius, l'alumnat haurà de demostrar que:

 • ha assimilat els continguts de l'assignatura.
 • ha assolit les competències proposades.
 • ha adquirit les eines i conceptes necessaris per elaborar opinions crítiques i raonades sobre aspectes rellevants del temari treballat.
 • ha llegit les lectures proposades i és capaç de comprendre-les i adaptar-les a supòsits reals i actuals.

El model d'Avaluació de l'assignatura es basa en la superació de l'Avaluació Continuada (AC). Les activitats que conformen l'AC no són només una eina d'avaluació, sinó que configuren l'itinerari proposat per assolir les competències i assimilar els continguts de l'assignatura, a més de representar una eina d'aprenentatge que l'alumnat empra per enriquir-se i madurar intel·lectualment.

Aquestes activitats es fonamenten en:

 • Elaboració de les PAC que tenen un caràcter teòric i pràctic o d'aplicabilitat dels conceptes i temes desenvolupats en les lectures proposades. Per superar l'AC és obligatori el lliurament de totes les PAC.
 • Participació en debats, de caràcter optatiu excepte el debat vinculat a la PAC1 que és de participació obligatòria. Aquests debats ens permeten conèixer temes d'actualitat vinculats amb el temari propi de l'assignatura.

1.- PAC

Per superar l'avaluació continuada l'alumnat haurà de realitzar quatre PAC, que es corresponen als següents continguts:

PAC 1. L'origen i evolució del Museu. Tipologies segons la seva missió

PAC 2. El Museu com a contenidor d'objectes i com a objecte en ell mateix. Funcions i usos

PAC 3. El Museu com a generador d'històries. A qui s'adreça i com ho fa: museografia, comunicació i didàctica

PAC 4. El Museu social o la necessitat de canviar els relats hegemònics. La perspectiva de gènere com a eina d'igualtat

Cada PAC comptarà amb una o diverses lectures complementàries que es proporcionarà amb l'enunciat de la PAC.

Criteris de valoració de les PAC

Les PAC seran avaluades segons els següents criteris:

1. Adequació
Es valorarà la idoneïtat i grau d'adequació de la resposta a la tasca que es demana dur a terme, així com la correcta utilització dels conceptes i termes principals i la capacitat de desenvolupar raonaments crítics.

2. Comprensió i coneixement
Es valorarà el grau de comprensió i coneixement del tema treballat i de la temàtica general de l'assignatura, la lectura i comprensió de bibliografia addicional i l'aplicabilitat del conceptes treballats en els casos pràctics proposats.

3. Desenvolupament argumental i crític
Es valorarà el grau de coherència de la línia argumental sostinguda al llarg de tota l'activitat; el grau d'integració de les citacions bibliogràfiques en la pròpia argumentació i la capacitat per assumir i fer-se seus els conceptes teòrics plantejats en la bibliografia; el grau d'originalitat i/o independència de pensament i de capacitat crítica.

4. Estructura i organització
Es valorarà l'elaboració de materials ben estructurats que organitzin els diferents temes plantejats de forma coherent i seguint un fil narratiu lògic; la utilització de recursos gràfics per acompanyar i completar els discursos teòrics.

5. Expressió i estil
Es valorarà el grau de domini de la llengua tant des del punt de vista gramatical com pel que fa a la coherència i la cohesió; el grau d'adequació al registre acadèmic; el grau d'ús de terminologia especialitzada.

6. Presentació de l'aparell crític
Es valorarà la presentació de notes i bibliografia d'acord amb uns criteris d'estil coherents i reconeguts en l'àmbit acadèmic; i la citació correcta de les fonts gràfiques emprades així com dels museus, arxius i altres institucions consultades.

7. Presentació formal

Es valorarà la presentació formal en aspectes com ara: cos i tipus de lletra, interlineat, pàgines numerades, bona distribució de paràgrafs, bon ús dels recursos gràfics (cursiva, negreta, cometes...), inclusió del nom de la/el alumna/e i de l'assignatura a la primera pàgina, títol de l'enunciat a l'encapçalament del treball.

Lliurament de les PAC

 • Heu de lliurar les PAC en un arxiu adjunt a la Bústia Lliurament de l'aula.
 • Nom del fitxer: Cognom de l'alumna/e + Nom de l l'alumna/e + número de PAC. (Per exemple: Bonilla_Jordi_PAC1.doc)

Es valoraran negativament els treballs que no compleixin els requeriments d'extensió, format del text, format del fitxer i nom del fitxer.

 2.- DEBATS

Al llarg del quadrimestre també es plantejaran diferents debats sobre temes d'actualitat relacionats amb la temàtica de l'assignatura. Aquests debats tenen per funció: dinamitzar el grup classe, potenciar la capacitat crítica de l'alumnat i facilitar l'aplicació del conceptes teòrics a casos pràctics i reals. La participació en aquests debats és optativa i ajuda a millorar la nota final, excepte el debat vinculat a la PAC1 que és de participació obligatòria.

Es valorarà la idoneïtat i l'originalitat de les intervencions, l'aplicació dels conceptes treballats en les diferents unitats en els casos d'actualitat objecte del debat així com el respecte cap a les opinions de la resta de companys i companyes. 

Ponderació de la nota final d'AC

 • Qualificació PAC 1: 20%
 • Qualificació PAC 2: 20%
 • Qualificació PAC 3: 40%
 • Qualificació PAC 4: 20%
 • Només el debat vinculat a la PAC1 és de participació obligatòria. La participació en la resta de debats és optativa i no té una ponderació determinada sinó que contribueix o pot ajudar a millorar la nota final.

 

Qualificacions finals d'AC

Cal tenir en compte que:

 • Per tal de poder superar l'AC amb una qualificació final de C+, B o A, l'alumnat haurà de realitzar totes les PAC de l'assignatura.
 • La qualificació final de C- s'adjudicarà a l'alumnat que ha seguit l'AC (com a mínim un 50% d'exercicis lliurats, tenint en compte que un d'ells ha de ser obligatòriament la PAC3) però no l'ha superada.
 • La qualificació final de D es reserva als casos de còpia, plagi o mal ús del sistema d'AC (amb independència del nombre de PAC realitzades).
 • Per defecte, la qualificació final de N s'adjudicarà als estudiants que no hagin completat el 50% de les PAC (tenint en compte que una d'elles ha de ser obligatòriament la PAC3).

 

Plagi i còpia 

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

 1. de fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies;
 2. de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

 1. D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté un document que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/com-evitar-el-plagi
 2. D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant. La Normativa de drets i deures de la UOC (art. 9) estableix que "[l]a còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes ti pificades com a falta greu o molt greu i en regula els procediments disciplinaris aplicables.
 3. Pel que fa a la normativa pròpia de la UdL, el text de referència pot trobar-se a: http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-modif-CG-27-4-16.pdf

 

CRITERIS FORMALS

Els lliuraments que es produeixin en l'assignatura han de regir-se per les següents pautes de tipus formal:

PRESENTACIÓ: A la primera pàgina de la PAC ha de constar la informació següent:

 • Títol del treball
 • Nom de l'alumne/a
 • Ensenyament
 • Assignatura
 • Curs acadèmic

NUMERACIÓ DE PÀGINES: Les pàgines del treball han d'estar numerades.

BIBLIOGRAFIA: Cada treball ha d'incloure en el seu darrer apartat, una bibliografia que especifiqui les vàries obres utilitzades en el treball així com d'altres fonts consultades, com poden ser pàgines web. Hi ha diversos models vàlids de citació de referències bibliogràfiques com ara:

Format de la bibliografia per a llibres:
Cognom/s autor/a, Nom complet (any de publicació). Títol del llibre (edició, traducció de, volum, pàgines). Lloc: editorial ("Col·lecció", núm.).

Format de la bibliografia per articles:
Cognom/s autor/a, Nom complet (any de publicació). "Títol de l'article". Nom de la publicació (núm., mes, pàg.). Lloc.

Format de la bibliografia per a publicacions en línia:
Cognom/s, Nom complet (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. [Data de darrera consulta].

Per a qualsevol dubte sobre aquestes qüestions cal que l'alumnat contacti amb el consultor. No seguir aquestes pautes formals pot comportar una penalització en la nota o la no acceptació del treball. 

CRITERIS DE RIGOR ACADÈMIC

És indispensable que, en el marc d'un programa d'ensenyament universitari d'aquest tipus, els treballs i les activitats dels estudiants vagin molt més enllà de fonts i formes discursives de divulgació.

Les fonts divulgatives d'internet són útils, però en cap cas no poden substituir les veus i els canals pròpiament acadèmics. La consulta de fonts com ara la viquipèdia, la premsa informativa o els blogs d'entreteniment, no pot anar en detriment de la consulta i la citació bibliogràfica de treballs acadèmics. Els treballs de l'assignatura, doncs, hauran de ser textos argumentatius, amb una estructura, llenguatge i rigor propis del gènere acadèmic.

Per a qualsevol dubte sobre aquestes qüestions cal que l'alumnat contacti amb el consultor. No seguir aquests criteris de rigor acadèmic pot comportar una penalització en la nota o la no acceptació del treball.

Amunt