Interpretació de conferències B-A (anglès-català) Codi:  21.592    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu de l'assignatura és aprofundir en l'aprenentatge de la interpretació simultània i consecutiva i, a més, iniciar l'estudiant en la interpretació inversa, fins arribar progressivament al punt en què l'estudiant sigui capaç d'efectuar una interpretació simultània o consecutiva de temes especialitzats, tant de la llengua B a la llengua A, com de la llengua A a la llengua B.

En aquesta assignatura, de caire eminentment pràctic, l'estudiant aprendrà a preparar un congrés, tal com ho faria un intèrpret professional, a partir dels diversos materials disponibles. Es treballarà amb discursos de temàtica especialitzada, sempre ajustats al nivell d'estudiants de grau. S'insistirà en el perfeccionament de la llengua A i, més especialment, de la llengua B (comprensió, registre, vocabulari). En aquest sentit, l'estudiant haurà d'aprendre a optimitzar els seus coneixements de la llengua B per tal de restituir el missatge amb fidelitat i amb un estil correcte.

Es posarà especial èmfasi en la reflexió sobre la pràctica professional de l'intèrpret (aspectes ètics, comercials i tècnics), a partir de lectures, visionat de vídeos i enllaços a webs professionals.

Amunt

Assignatura optativa per a aquells estudiants que desitgin aprofundir en la disciplina de la interpretació i/o vulguin preparar-se per cursar estudis de postgrau en aquest ámbit. 

Amunt

Les possibles sortides professionals per a estudiants d'interpretació inclouen l'exercici de la professió d'intèrpret de simultània, consecutiva i enllaç, com a professional autònom, en agències, o en organismes internacionals. 

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures següents:

Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A I

Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A II

Eines i pràctiques de la interpretació

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures següents:

Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A I

Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A II

Eines i pràctiques de la interpretació

Amunt

Objectius:

 • Ser capaç de realitzar una interpretació simultània o consecutiva, tant directa, com inversa, a partir de discursos de temàtica especialitzada.
 • Millorar la tècnica de presa de notes.
 • Tenir agilitat mental davant les dificultats d'interpretació.
 • Tenir capacitat de concentració i resistència.
 • Dominar la fraseologia i la terminologia de discursos en les llengües de treball.
 • Iniciar-se en la terminologia especialitzada de diferents àmbits i saber preparar glossaris terminològics.
 • Familiaritzar-se i fer una reflexió crítica sobre els codis deontològics de la professió.
 • Reflexionar sobre la pràctica professional de l'intèrpret: aspectes ètics, comercials i tècnics.
 • Saber-se expressar de forma adequada en el context de la interpretació remota.

Competències:

 • B5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per dur a terme estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diferents fonts per desenvolupar la professió.
 • G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les propis competències, destreses i coneixements d'acord amb els estàndards de la professió.
 • G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i el respecte pels codis deontològics de la professió.
 • E1: Dominar la llengua A a un nivell avançat superior i tenir la capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir la capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • E10: Dominar les tècniques i tenir les destreses i capacitats necessàries per fer interpretacions.
 • E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.
 • T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís amb el rigor i la qualitat en l'exigència professional.
 • T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.
 • T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals, com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com l'estrangera, amb correcció en l'ús, forma i contingut.
 • T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses. 

Amunt

 • Reflexió sobre els aspectes pràctics de la professió (recerca documental i terminològica, elaboració de glossaris, anticipació de continguts i vocabulari). 
 • Reflexió sobre les especificitats de la interpretació inversa (dificultats, estratègies). 
 • Preparació de glossaris terminològics sobre diferents àmbits especialitzats.
 • Activitats d'interpretació simultània i consecutiva, directa i inversa, de discursos de temàtica especialitzada.

 

Amunt

 • Material audiovisual i textual elaborat pel professorat.
 • Enllaços a material audiovisual i textual divers.
 • Enllaços a webs de recursos per a l'intèrpret.
 • Lectura obligatòria com a base per a la reflexió i el debat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt