Escriptura acadèmica Codi:  21.804    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Iniciar-se en els estudis universitaris suposa, entre moltes altres coses, endinsar-se en les convencions dels textos acadèmics. És per aquest motiu que l'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'estudiant amb les característiques d'aquest tipus de textos. Quan l'alumne lliuri treballs de curs, faci exàmens o s'enfronti al seu treball final de grau o al seu treball de màster haurà de conèixer què s'espera dels seus textos, és a dir, haurà de lliurar escrits que responguin a les característiques del món universitari.

Escriure sobre filosofia, lingüística, literatura, sociologia, psicologia, i altres disciplines és ben diferent d'escriure contes, novel·les i poemes. Però en què consisteixen les diferències?, què fa diferents els contes dels treballs de curs?, per què no es pot escriure igual? Respondre aquestes preguntes és el centre d'interès del curs. A més a més, s'explicitarà la importància que té escriure textos ben cohesionats i quins són els mecanismes que ofereix la llengua per lligar les diferents parts del text. Igualment, es parlarà de la importància de fer textos adequats i s'explicarà què significa què un text és adequat en el context acadèmic. La normativa i les convencions de puntuació i ortotipografia seran una altra de les peces clau d'aquest curs, que també dedicarà un espai significatiu a les citacions bibliogràfiques.

Un cop acabat el curs, l'estudiant serà capaç d'escriure de manera eficaç textos característics del món acadèmic. D'aquesta manera, l'alumne podrà assolir de manera més eficaç les fites que se li plantegin en les diferents assignatures al llarg de la seva vida acadèmica.

Amunt

L'assignatura "Escriptura acadèmica" forma part de la matèria "Metodologia" del grau d'Humanitats de la UOC, dins el bloc de matèries transversals del grau. Té un valor de 6 crèdits ECTS. És obligatòria per a tot l'alumnat del grau d'Humanitats.

L'assignatura també s'ofereix com a optativa dins els graus de Sociologia i d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC.

Amunt

Per als professionals de les Humanitats resulta bàsic dominar l'art d'escriure, que és molt més que acumular dades més o menys connexes. Els textos persegueixen objectius concrets i el seu èxit depèn en gran mesura de l'habilitat de l'autor per a dosificar i distribuir la informació, i també del domini que tingui de les tècniques argumentatives i retòriques.

L'assignatura "Escriptura acadèmica" té com a objectiu familiaritzar l'estudiant amb l'escriptura d'àmbit acadèmic per mitjà de la correcció de textos i la reflexió que se'n deriva. Es tracta de desenvolupar un seguit d'estratègies destinades a perfeccionar la tasca d'escriure i, sobretot, de prendre consciència de la importància cabdal de la revisió en el procés de redacció.

Amunt

Els continguts d'"Escriptura acadèmica" són perfectament assumibles sense tenir uns coneixements teòrics previs.

Pel que fa al nivell de llengua, cal saber escriure català amb correcció. L'assignatura ajuda a millorar també aquest aspecte, però no n'és l'objectiu principal. La correcció gramatical es valora tant a les activitats d'avaluació continuada com a les proves finals, i les mancances greus en aquest sentit poden fer que un estudiant no superi l'assignatura.

La UOC ofereix els cursos Català Obert per a aquells de vosaltres que necessiteu millorar el vostre domini de la llengua.

Amunt

Objectius 

 • Conèixer l'escriptura acadèmica i explorar-ne les característiques.
 • Aprofundir en la tasca de produir textos argumentatius i d'assaig.
 • Produir textos escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
 • Reconèixer i saber corregir els errors més freqüents en aquest tipus d'escriptura.

Competències

Competències bàsiques

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la feina o en una activitat vocacional d'una manera professional, i que tinguin les competències per elaborar i defensar arguments i resoldre problemes en la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals, específiques i transversals

 • Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals.
 • Identificar, seleccionar i organitzar fonts d'informació de tipus diversos per fer-ne un ús significatiu en un context específic.
 • Adquirir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d'informació.
 • Treballar de manera col·laborativa, incorporant els principis de pragmatisme i responsabilitat per tal d'obtenir uns millors resultats dels que suposaria un treball aïllat.
 • Analitzar la informació de textos, imatges i discursos, i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'àrea d'especialitat..

Amunt

Els continguts que es treballaran en aquesta assignatura són els següents:

 • Precomposició: planificació del text i documentació
 • Propietats textuals (coherència, cohesió i progressió temàtica) i tipus de textos
 • Argumentació
 • Correcció gramatical i estil
 • Citacions bibliogràfiques
 • Revisió

Amunt

Material Suport
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
L'escriptura acadèmica Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa de dos tipus de materials. D'una banda, un llibre-manual, amb el gruix dels continguts sobre els que es basa el curs. D'altra banda, la documentació complementària (web, lectures en format PDF), que enriqueix i il·lustra diversos aspectes desenvolupats en els mòduls.

Amunt

L'assignatura s'organitza al voltant de cinc activitats principals, que segueixen les fases i recorren els conceptes més importants del procés de composició de textos. Cadascuna d'aquestes activitats inclou una part de lectura de materials, un element de treball individual i un component de reflexió sobre el propi aprenentatge. 

A més, es proposarà un debat i es proporcionaran unes activitats autoavaluables sobre gramàtica normativa, puntuació i citació bibliogràfica.

Per a l'òptim desenvolupament de l'assignatura cal que, en el decurs de la primera setmana, l'estudiant s'organitzi la planificació del semestre. A l'aula trobareu el calendari de l'assignatura, on queden recollides les dates clau: l'inici d'estudi de les unitats, la publicació dels enunciats de les pràctiques d'avaluació continuada, els terminis d'entrega dels treballs, i els dies de lliuraments de les qualificacions.

La planificació establerta proposa una temporalització per a l'estudi de l'assignatura que reclama cada activitat. I, si bé és el mateix estudiant qui acabarà marcant el seu ritme d'estudi particular, el que aquí es proposa està pensat perquè pugueu seguir adequadament l'avaluació continuada que s'ha establert per a l'assignatura.

L'aula consta de tres espais: el tauler del professor, el debat i el fòrum. Aquests canals de comunicació convé utilitzar-los de la manera següent:

Tauler del professor

Aquest és l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants, de visita imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre d'altres, les següents informacions:

 • Orientacions per tal d'afrontar l'estudi de cada unitat, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
 • Requeriments de presentació, dates de lliurament, etc. de les activitats a realitzar per tal de seguir l'avaluació continuada.
 • Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es considerin d'interès general per al grup.
 • Indicacions per a la participació en les activitats proposades i per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada.

Quant a les consultes, cal fer constar que sempre que l'alumne tingui un problema cal que es posi en contacte amb el professor. Es recomana que l'estudiant pregunti tot el que no quedi clar a mesura que avança en l'estudi dels continguts. No és bo deixar tots els dubtes per al final, com tampoc ho és avançar-se sobre temes encara no tractats. Cal esglaonar les consultes, intentar ser clars en les formulacions i evitar les reiteracions. El consultor intentarà respondre al més aviat possible, i sempre que la resposta sigui d'interès general farà servir el Tauler per divulgar-la.

Debat

Al llarg del semestre es durà a terme un debat, el qual tindrà lloc en aquest espai.

Fòrum

Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i el consultor de l'assignatura, on es podran plantejar:

 • Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants volen compartir amb els seus companys.
 • Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgin posar en comú i debatre.
 • Comentaris, observacions d'errades, suggeriments per a millorar el material de l'assignatura.

Lliurament d'activitats

La bústia Lliurament d'activitats és l'espai on cal que adreceu les quatre activitats resoltes d'avaluació continuada (PAC), i on tan sols té accés el professor consultor.

En aquest espai també trobareu el registre de qualificacions.

L'estudiant farà arribar les PAC al consultor per mitjà d'aquest espai en els terminis indicats. Tingueu present que per al bon funcionament del curs és imprescindible que tothom respecti els terminis de lliurament. De manera extraordinària, i només amb la justificació pertinent, es podran acceptar PAC fora del termini, sempre que no se superi la data marcada per a la publicació de les qualificacions.

El lliurament de l'activitat es durà a terme a través d'un fitxer adjunt a un missatge a la bústia Lliurament d'activitats de l'espai Avaluació de l'aula. Tots els treballs han d'incloure les dades de l'estudiant i de l'assignatura.

El consultor corregirà les PAC i enviarà les solucions de forma individualitzada o col·lectiva, segons els casos, en els dies posteriors al lliurament.

Pla ESPRIA per a la prevenció de l'abandonament

Aquesta assignatura forma part del pla ESPRIA de prevenció de l'abandonament. Aquest pla inclou la coordinació entre diverses assignatures perquè les dates de lliurament de les PAC no coincideixin i mesures de flexibilitat en l'avaluació continuada. El disseny d'aquesta assignatura ha procurat ajustar la càrrega lectiva al creditatge i preveu les mesures següents:

 • Flexibilitat en els terminis de lliurament de les PAC, sempre que l'estudiant ho demani per escrit i ho justifiqui, i no se superi la data marcada per a la publicació de les qualificacions; el lliurament fora del termini establert comporta una penalització en la nota, que no podrà superar el 8 (B);
 • Flexibilitat en la quantitat de PAC lliurades: cada PAC aporta un percentatge de la nota final, i no és obligatori lliurar-les totes, però per superar l'assignatura cal lliurar almenys 3 de les primeres 4 PAC. Les PAC que no es lliurin s'avaluaran amb un 0 i faran el percentatge corresponent dins la nota final.
 • Període de recuperació de PAC suspeses o no lliurades (amb penalització en la nota). Al final del semestre es podran tornar a lliurar les PAC suspeses, que podran obtenir una qualificació màxima de 5 (C+); excepcionalment, es podrà lliurar un màxim d'una PAC no entregada dins del seu termini corresponent, i la qualificació no podrà superar el 8 (B). Per motius de calendari la PAC 5 no es pot recuperar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant l'avaluació continuada (AC), que consta de cinc activitats:

 • PAC 1: Resum d'un text (25% de la nota final d'AC)
 • PAC 2: Redacció de la introducció d'un treball acadèmic i activitats de connectors discursius (25% de la nota final d'AC)
 • PAC 3: Exercicis sobre argumentació, citació i puntuació (20% de la nota final d'AC)
 • PAC 4: Revisió en grup d'un treball acadèmic (20% de la nota final d'AC)
 • PAC 5: Dietari de reflexió (10% de la nota final d'AC)

Amunt

Les dues primeres PACs tenen un pes percentual del 25% cadascuna en la nota final de l'avaluació continuada, les PACs 3 i 4 aporten un 20% a la nota final i la PAC5 hi aporta un 10%. Al final del semestre hi haurà un període de recuperació de les PAC no superades.

Amunt

L'estudiant rebrà un retorn (feedback) personalitzat de cadascuna de les activitats de el curs. Si té dubtes sobre les explicacions que rebi, s'ha de posar en contacte amb la consultora. És preferible no deixar els dubtes per al final.

Amunt