Filosofia contemporània Codi:  21.811    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Filosofia contemporània es centra, principalment, en el pensament filosòfic i científic de finals del segle XIX fins a l'actualitat . Es posarà especial atenció en els problemes filosòfics i científics clau que articulen aquest període de la història , procurant establir un diàleg entre els diferents pensadors i escoles implicades. Posem l'èmfasi alhora en la relació crítica existent amb la modernitat, posada en qüestió o transformada en noves aportacions des de les diferents vessants filosòfiques tradicionalment confrontades . Es buscarà emfatitzar la vitalitat de la filosofia en la seva relació amb la nostra contemporaneïtat, amb els problemes de la nostra actualitat però en relació amb la llarga tradició filosòfica. Procurarem establir vincles transversals amb tota la història del pensament científic i filosòfic així com amb altres tradicions disciplinars teòriques afins, procurant alhora mostrar la significació social i cultural de la filosofia contemporània avui .

   

Amunt

L'assignatura de Filosofia contemporània és Obligatòria del Grau dHumanitats.

Amunt

Entre els objectius principals de l'assignatura destaca mostrar les transformacions de la racionalitat moderna en relació a les propostes aportades pels pensadors i les escoles que pertanyen a la nostra contemporaneïtat .

Un segon objectiu rellevant serà atendre a l'impacte social i cultural , així com les vinculacions transversals en altres àmbits , de les aportacions filosòfiques i científiques en la forma de veure i viure el món que avui coneixem des de la nostra actualitat .

Altres objectius específics de l'assignatura són :

-Assenyalar els elements comuns de la crítica a la raciolanitat dels anomenats "mestres de la sospita " .
-Valorar el paper de la sospita en el "sentit comú" del segle XX .
-Obtenir una visió panoràmica de la importància de la reflexió sobre el llenguatge i sobre els coneixements científics en la filosofia del segle XX .
-Reconèixer el que hi ha de nou i de continuïtat en la revalorització de la metafísica .
-Indicar l'aportació de l'Escola de Frankfurt en el paper crític i transformador de la filosofia .
-Comprendre les aportacions de l'estructuralisme respecte a la fenomenologia i l'existencialisme .
-Ressaltar els desplaçaments de la concepció del subjecte en el post - estructuralisme .
-Conèixer els últims pensadors actuals i els corrents filosòfiques i científiques vigents .
-Aquests objectius , així com l'enfocament que se li vol donar a la matèria que aborda l'assignatura, estan dirigides a treballar la capacitació de l'estudiant en les següents

COMPETÈNCIES :

-Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi .
-Capacitat per entendre i qüestionar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat , l'experiència i els valors que juguen un paper central en la comprensió del món i -de nosaltres mateixos .
-Capacitat per comprendre les interrelacions entre la cultura , la ciència i la tecnologia .
-La capacitat d'anàlisi i síntesi són part del nucli central del que podríem anomenar com l'esperit filosòfic .
-Desemmascarar la realitat -i el món humà en general - , en el sentit de conèixer l'entramat i saber desarticular els dubtes i problemes que planteja , és una altra de les característiques del pensament filosòfic .
-Poder conèixer i comprendre algunes de les relacions entre el món cultural i la ciència i la tecnologia , és una competència fonamental d'un ( pensament ) humanista en el món contemporani .

Amunt

Mòdul 1. Els límits de la racionalitat il·lustrada

Mòdul 2. Llenguatge i veritat

Mòdul 3. El problema del sentit 

Mòdul 4. El problema de la transformació social

Mòdul 5. El problema de la diferència

Mòdul 6. El problema de l'expressió

Mòdul 7. Algunes idees sobre ciència i tecnologia al s. XX

Amunt

Pensament filosòfic i científic contemporani XML
Pensament filosòfic i científic contemporani DAISY
Pensament filosòfic i científic contemporani EPUB 2.0
Pensament filosòfic i científic contemporani MOBIPOCKET
Pensament filosòfic i científic contemporani HTML5
Pensament filosòfic i científic contemporani PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche XML
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche DAISY
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche EPUB 2.0
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche MOBIPOCKET
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche HTML5
El mètode genealògic en Friedrich Nietzsche PDF

Amunt

Materials i eines de suport:

1. El manual de l'assignatura com a base i punt de partida
2. Alguns textos dels filòsofs estudiats
3. Bibliografia secundària que podem servir de referència
4. Tot el que junts compartim i discutim a l'aula

 
 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt