Traducció audiovisual Codi:  B1.223    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura suposa una primera incursió en la traducció audiovisual (TAV). Després d'abordar els diferents codis que inclou
el text audiovisual i el significat que aporten tant junts com per separat, descobrirem les característiques fonamentals de algunes de les modalitats més esteses de TAV: veus superposades, doblatge, subtitulació i accessibilitat (audiodescripció i subtitulació per a sords). A més, es realitzaran encàrrecs de traducció per a cadascuna de les modalitats i treballarem amb textos diversos com pel·lícules de ficció, documentals o sèries, que suposen diferents obstacles com la necessitat de documentació o de creativitat. La llengua d'origen és l'anglès i la llengua de destinació el castellà o el català.

Amunt

Aquesta assignatura té una clara relació amb: Traducció i tecnologies: pel que fa a l´us d'eines tecnològiques. En traducció audiovisual, però,  com es tracta d'un tipus de traducció creativa, no es fan servir habitualment memòries de traducció. Per una altra banda, aquesta assignatura té una clara relació amb l'assignatura de Localització de programari, especialment pel que fa referència a les restriccions del text (pel que fa a nombre de caracters) i als aspectes culturals.

Amunt

Els alumnes que superin aquesta assignatura tindran els coneixements i les competències per a participar en projectes de traducció per al doblatge, subtitulació, audiodescripció per a persones amb problemes de visió i subtitulacion per a persones amb problemes d'audició. Aquests són camps professionals amb molta demanda, donada la gran proliferació actual de productes i plataformes audiovisuals.

Amunt

Per fer aquesta assignatura no cal cap coneixement previ específic.

Amunt

Objectius

Mostrar competència amb el reproductor de vídeo: visualització de vídeos, ús de combinacions de tecles per situar-se de manera precisa en un determinat temps, etc.

Mostrar competència amb l'editor de textos: editar textos que continguin taules, respectar formats, etc.

Mostrar competència amb el software específic de subtitulació: obrir arxius de subtítols i de vídeo, editar subtítols, ús de colors i posicionament, etc. 

Mostrar competència amb els recursos web: tasques de documentació a la xarxa.

Produir una proposta de traducció per veus superposades.

Ser capaç de salvar els obstacles de traducció que suposa l'humor produint una proposta de doblatge eficaç d'una escena còmica.

Produir una proposta de subtitulació

Competències

CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CT1. Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CE6. Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.

Amunt

Mòduls teòrics

Mòdul 1. El text audiovisual

Mòdul 2. La traducció audiovisual

Mòdul 3. Modalitats de traducció audiovisual

Mòdul 4. Audiodescripció

Mòdul 5. Doblatge

Mòdul 6. Subtitulació

Mòdul 7. Veus superposades

Mòdul 8. Història de la traducció audiovisual

Activitats

Activitat 1. Veus superposades: la traducció per sobre de l'original

Activitat 2. Doblatge: donar una nova veu al cinema

Activitat 3. La subtitulació: l'art de la concreció

Activitat 4. Accessibilitat: entreteniment per a tothom

Amunt

Subtitulació XML
Subtitulació DAISY
Subtitulació EPUB 2.0
Subtitulació MOBIPOCKET
Subtitulació KARAOKE
Subtitulació HTML5
Subtitulació PDF
Voces superpuestas XML
Voces superpuestas DAISY
Voces superpuestas EPUB 2.0
Voces superpuestas MOBIPOCKET
Voces superpuestas KARAOKE
Voces superpuestas HTML5
Voces superpuestas PDF
Modalitats de traducció audiovisual XML
Modalitats de traducció audiovisual DAISY
Modalitats de traducció audiovisual EPUB 2.0
Modalitats de traducció audiovisual MOBIPOCKET
Modalitats de traducció audiovisual KARAOKE
Modalitats de traducció audiovisual HTML5
Modalitats de traducció audiovisual PDF
Modalidades de traducción audiovisual XML
Modalidades de traducción audiovisual DAISY
Modalidades de traducción audiovisual EPUB 2.0
Modalidades de traducción audiovisual MOBIPOCKET
Modalidades de traducción audiovisual KARAOKE
Modalidades de traducción audiovisual HTML5
Modalidades de traducción audiovisual PDF
La traducción audiovisual XML
La traducción audiovisual DAISY
La traducción audiovisual EPUB 2.0
La traducción audiovisual MOBIPOCKET
La traducción audiovisual KARAOKE
La traducción audiovisual HTML5
La traducción audiovisual PDF
Subtitulación XML
Subtitulación DAISY
Subtitulación EPUB 2.0
Subtitulación MOBIPOCKET
Subtitulación KARAOKE
Subtitulación HTML5
Subtitulación PDF
Història de la traducció audiovisual XML
Història de la traducció audiovisual DAISY
Història de la traducció audiovisual EPUB 2.0
Història de la traducció audiovisual MOBIPOCKET
Història de la traducció audiovisual KARAOKE
Història de la traducció audiovisual HTML5
Història de la traducció audiovisual PDF
Doblatge XML
Doblatge DAISY
Doblatge EPUB 2.0
Doblatge MOBIPOCKET
Doblatge KARAOKE
Doblatge HTML5
Doblatge PDF
Audiodescripció XML
Audiodescripció DAISY
Audiodescripció EPUB 2.0
Audiodescripció MOBIPOCKET
Audiodescripció KARAOKE
Audiodescripció HTML5
Audiodescripció PDF
La traducció audiovisual XML
La traducció audiovisual DAISY
La traducció audiovisual EPUB 2.0
La traducció audiovisual MOBIPOCKET
La traducció audiovisual KARAOKE
La traducció audiovisual HTML5
La traducció audiovisual PDF
Audiodescripción XML
Audiodescripción DAISY
Audiodescripción EPUB 2.0
Audiodescripción MOBIPOCKET
Audiodescripción KARAOKE
Audiodescripción HTML5
Audiodescripción PDF
El text audiovisual XML
El text audiovisual DAISY
El text audiovisual EPUB 2.0
El text audiovisual MOBIPOCKET
El text audiovisual KARAOKE
El text audiovisual HTML5
El text audiovisual PDF
Doblaje XML
Doblaje DAISY
Doblaje EPUB 2.0
Doblaje MOBIPOCKET
Doblaje KARAOKE
Doblaje HTML5
Doblaje PDF
Veus superposades XML
Veus superposades DAISY
Veus superposades EPUB 2.0
Veus superposades MOBIPOCKET
Veus superposades KARAOKE
Veus superposades HTML5
Veus superposades PDF
El texto audiovisual XML
El texto audiovisual DAISY
El texto audiovisual EPUB 2.0
El texto audiovisual MOBIPOCKET
El texto audiovisual KARAOKE
El texto audiovisual HTML5
El texto audiovisual PDF
Historia de la traducción audiovisual XML
Historia de la traducción audiovisual DAISY
Historia de la traducción audiovisual EPUB 2.0
Historia de la traducción audiovisual MOBIPOCKET
Historia de la traducción audiovisual KARAOKE
Historia de la traducción audiovisual HTML5
Historia de la traducción audiovisual PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt