Gestió de projectes de traducció Codi:  B1.422    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les tasques de traducció i de manteniment de versions multilingües de documents en les empreses i organitzacions constitueixen un problema complex que implica problemàtiques diverses, com tractar i transformar una gran diversitat de formats, l'existència de grans volums de text que obliguen a distribuir la feina entre diversos professionals, la creació i manteniment de glossaris terminològics, l'ús d'eines per augmentar la productivitat i assegurar el reaprofitament i la coherència del treball, la gestió de costos, el control de qualitat, la traducció i adaptació de programari i llocs web, etc. .

En aquesta assignatura presentem amb detall els següents temes:

 

 • Definició de la tasca de traducció i els processos relacionats.
 • Concepte de projecte de traducció i la necessitat de tractar certes tasques com a veritables projectes.
 • Entorn informàtic i de recursos necessaris per dur a terme amb èxit els projectes de traducció.
 • Equip humà necessari.
 • Perfils professionals associats a les diferents tasques d'un projecte.
 • Necessitat d'externalitzar certes tasques.
 • Eines disponibles per a gestionar projectes de traducció.
 • Ús dels formats estàndard (TMX, TBX, SRX i XLIFF) en els projectes de traducció.
 • Realització de pressupostos.
 • Determinació del volum, el cost, equip necessari i temps per dur a terme amb èxit un projecte de traducció.
 • Gestió de la qualitat en els projectes de traducció.

 

L'assignatura es complementa amb un seguit de pràctiques que ajudaran a posar en context el que s'ha après en els mòduls teòrics.

Amunt

Aquesta assignatura no té cap requisit previ a la matrícula.

Amunt

En l'assignatura es treballen les següents competències:

 

B10.- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CE1. Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, terminis de lliurament i compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip.

CE2. Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció.

CE8. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.

CE11. Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals

Amunt

1. Definició de la tasca: processos i projectes de traducció.

2. Entorns necessaris: informàtic i de recursos.

3. L'equip humà necessari: gestors, correctors, traductors i tècnics. Externalització.

4. Eines per a la gestió de projectes.

5. Projectes de traducció i formats estàndard: TMX, TBX, XLIFF i SRX.

6. Determinació del volum i el cost; recompte de paraules i anàlisi d'un projecte. Programes d'ajuda.

7. Qualitat

Amunt

Mòdul 1. Definició de la tasca. Processos i projectes de traducció PDF
Módulo 3. El equipo humano necesario: gestores, traductores, correctores, técnicos. Externalización PDF
Módulo 5. Proyectos de traducción y formatos estándar: TMX, TBX, XLIFF y SRX PDF
Módulo 7. Calidad PDF
Módulo 2. Entornos necesarios: informático y de recursos PDF
Módulo 9. Procesos individuales: el caso de la traducción literaria PDF
Módulo 1. Definición de la tarea. Procesos y proyectos de traducción PDF
Módulo 6. Determinación del volumen y el coste, recuento de palabras y análisis de un proyecto. Programas de ayuda PDF
Módulo 4. Herramientas para la gestión de proyectos PDF
Módulo 8. Fiscalidad PDF
Mòdul 2. Entorns necessaris: informàtic i de recursos PDF
Mòdul 3. L'equip humà necessari: gestors, traductors, correctors, tècnics. Externalització PDF
Mòdul 4. Eines per a la gestió de projectes PDF
Mòdul 5. Projectes de traducció i formats estàndard: TMX, TBX, XLIFF i SRX PDF
Mòdul 6. Determinació del volum i el cost; recompte de paraules i anàlisi d'un projecte. Programes d'ajuda PDF
Mòdul 7. Qualitat PDF
Mòdul 8. Fiscalitat PDF
Mòdul 9. Processos individuals: el cas de la traducció literària PDF

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura són tant un material escrit com vídeos i tutorials per a la utilització de les diferents eines.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt