Projecte Final Codi:  B1.424    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La redacció i defensa d'un projecte final de postgrau (PFP) suposa el punt final en el camí cap a l'obtenció d'una titulació de postgrau en un àmbit d'especialització. Aquest projecte és un dels elements amb més pes a l'hora d'obtenir la qualificació final de l'estudiant i, per tant, és fonamental que la seva elaboració i defensa es realitzi de manera adequada.

En el cas del PFP que ens ocupa, el tema específic sobre el qual treballarà l'alumne serà la traducció i les tecnologies en qualsevol dels vessants que hagi explorat a la resta d'assignatures de la seva especialització. El tema del PFP el decideix lliurement l'alumne amb l'aprovació prèvia del consultor de l'assignatura.

En aquesta assignatura presentarem amb detall les qüestions següents, que ajudaran l'estudiant a adquirir els coneixements teòrics que necessita per elaborar satisfactòriament el PFP:

 • En primer lloc, es presenta el gènere textual "treball acadèmic" en el context de la comunicació especialitzada i s'exposen algunes qüestions importants que l'estudiant ha de tenir en compte abans de començar amb el seu projecte. Per començar, es tracten dues etapes clau en l'elaboració del PFP: la selecció del tema i l'elaboració del cronograma de treball.
 • En segon lloc, s'aborda la delimitació dels objectius que es volen aconseguir amb el PFP i la revisió de la literatura o referències bibliogràfiques de suport en relació amb el tema seleccionat.
 • En tercer lloc, es tracta el tema de la selecció o proposta de la metodologia concreta que s'utilitzarà en el PFP per aconseguir els objectius plantejats. També es planteja l'etapa de realització del treball de camp, d'anàlisi i obtenció de resultats segons el tipus de treball i objectius plantejats.
 • En quart lloc, es plantegen qüestions de revisió final del PFM un cop redactat, així com continguts relacionats amb la seva defensa oral en format vídeo amb el suport d'una presentació. En aquesta unitat s'inclou també informació útil per elaborar aquestes diapositives i presentar amb èxit el projecte final.

El dia a dia d'aquesta assignatura consisteix en l'elaboració de 4 pràctiques d'avaluació contínua (PAC) en paral·lel a la redacció del PFP i la seva defensa final. Aquestes PAC cobriran alguns dels aspectes relacionats amb el tema i objectius del PFP: format i estructura d'un l'article acadèmic; metodologia de treball; obtenció de dades i anàlisi; presentació de resultats i conclusions; resum i paraules clau; taules, figures, gràfics i annexos, i referències bibliogràfiques.

Les dimensions finals del PFP seran entre 5.000 i 6.000 paraules (unes 10-15 pàgines en format DIN A4 incloent-hi taules, gràfics i bibliografia) seguint les pautes de redacció i apartats d'un article acadèmic canònic. Llengües de treball: castellà, català o anglès.

 

Amunt

L'avaluació d'aquesta assignatura es tancarà després de la defensa oral del PFP (format vídeo) per part de l'alumne i la resolució dels dubtes i preguntes plantejats pels membres d'un tribunal d'avaluació. Els membres del tribunal podran plantejar preguntes a l'estudiant sobre el seu treball abans de tancar l'avaluació, però no hi haurà interacció en directe.

El tribunal avaluarà tots dos documents: el PFP i la presentació final juntament amb la resolució de les preguntes plantejades. 

Amunt

L'assignatura està dirigida a tots els estudiants del Postgrau en Traducció i Tecnologies de la UOC el perfil professional dels quals s'orienta cap a la provisió de serveis lingüístics en el camp de la traducció en els quals intervinguin eines informàtiques per a augmentar la productivitat i la qualitat de la seva feina. 

Amunt

Objectius generals

 • Comprendre les fases fonamentals del procés d'elaboració d'un projecte final de postgrau en l'àmbit de les tecnologies de la traducció.
 • Conèixer les principals estratègies i procediments per redactar un projecte final de postgrau adequadament.
 • Conèixer les principals tècniques per defensar amb eficàcia un projecte final de postgrau.ç

Competències

Competències transversals

 • CT-1. Cerca, gestió i ús de la informació. Cercar informació i gestionar fonts documentals d'una manera eficaç i eficient.
 • CT-3. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina i comunicar-les d'una manera clara, rigorosa i precisa.
 • CT-4. Resoldre problemes rellevants en la disciplina amb criteri i d'una manera efectiva, identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 • CT-5. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.
 • CT-6. Treballar i aprendre d'una manera autònoma i decidir amb criteri propi les estratègies per a assolir els objectius previstos.
 • CT-8. Dissenyar, planificar i realitzar un projecte acadèmic en els terminis establerts i fer-ne una presentació pública.

Competències específiques

 • CE-6. Saber utilitzar d'una manera efectiva les eines de cerca textual (lèxica, terminològica, corpus, etc.).
 • CE-7. Saber arxivar d'una manera adequada la documentació i els recursos generats.
 • CE-19. Aprendre a ampliar els coneixements propis sobre diferents àmbits i aplicacions especialitzades i a desenvolupar un esperit de curiositat, anàlisi i síntesi.

Amunt

En paral·lel al procés de redacció del PFP, el curs inclou quatre pràctiques d'avaluació contínua orientades a guiar l'alumne durant el procés d'elaboració del PFP.

Aquestes pràctiques cobriran els aspectes següents:

 • PAC 1. Selecció de l'àmbit, subàmbit i tema del treball acadèmic. Elaboració del cronograma de treball.
 • PAC 2. Redacció dels objectius i del títol del treball. Revisió de la literatura prèvia sobre el tema.
 • PAC 3. Preparació de la metodologia del treball acadèmic. Realització del treball de camp, anàlisi o experiments. Obtenció de resultats i redacció de conclusions.
 • PAC 4. Redacció final i defensa del PFP.

Amunt

El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació PDF
El trabajo de fin de grado y de máster: Redacción, defensa y publicación PDF

Amunt

Per a la redacció del projecte final de postgrau (PFP) s'ha posat a disposició dels alumnes la guia titulada: El treball de fi de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació (vegeu l'apartat 'Materials i fonts d'informació' a l'aula). Els alumnes haurien de llegir atentament aquest material de cara a la redacció del seu PFP segons el tema i objectius plantejats. Aquest material també és de consulta obligada per al lliurament de les diferents PAC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt