Lingüística general per a traductors Codi:  B1.900    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura es pretén dotar l'alumne d'un coneixement bàsic sobre els aspectes essencials de la lingüística, per tal que pugui enfrontar-se a la tasca de traduir amb més preparació i garanties. S'estudiaran qüestions tan interessants com els processos de formació de noves paraules, l'aparent ambigüitat estructural d'algunes oracions, el funcionament dels intercanvis comunicatius, la variabilitat de les llengües o la relació entre el llenguatge i la cultura.

Amunt

L'assignatura Lingüística General per a traductors és un complement de formació del Màster en Traducció i Tecnologies. En aquesta assignatura es presenten els principals conceptes de lingüística i traductologia necessaris per exercir amb èxit la professió de traductor. L'especialització també aprofundeix en les estructures gramaticals de les llengües implicades (català, castellà i anglès, principalment).

Amunt

Aquesta assignatura pretén formar traductors capaços de reconèixer i conèixer una gran varietat d'aspectes lingüístics que els permetran millorar la qualitat del seu treball. Les competències adquirides al llarg de l'assignatura són útils, a més, en qualsevol activitat d'assessorament lingüístic.

Amunt

Domini superior de la llengua catalana i / o castellana -a nivell nadiu o al nivell C2 del marc comú europeu de referència- i bona comprensió de l'anglès escrit, equivalent al nivell B2.

Amunt

L'objectiu general d'aquesta assignatura és conèixer una àmplia varietat de conceptes lingüístics i aplicar-los en el procés de traducció. Aquest objectiu general s'especifica en cadascuna de les quatre unitats de l'assignatura en els següents objectius concrets:


Unitat 1: El llenguatge, les llengües i la lingüística

 • Conèixer les diferents teories sobre l'origen del llenguatge humà.
 • Comprendre quines són les propietats del llenguatge humà. Les característiques que fan del llenguatge humà un sistema de comunicació únic en comparació amb altres sistemes de comunicació animals.
 • Conèixer i saber la diferència entre el concepte de llenguatge i el de llengua.
 • Ser conscient de la dificultat de definir què és una llengua.
 • Conèixer i valorar la diversitat lingüística.
 • Comprendre i analitzar els objectius de la lingüística com a ciència del llenguatge.
 • Avaluar críticament la hipòtesi Sapir-Whorf.
 • Comprendre i analitzar la relació entre llengua i visió del món.
 • Conèixer les diferenres teories sobre l'origen del llenguatge humà.
 • Comprendre quines són les propietats del llenguatge humà. Les característiques que fan del llenguatge humà un sistema de comunicació únic en comparació amb altres sistemes de comunicació animals.

Unitat 2: L'estructura de les llengües: morfologia, sintaxi i semàntica

 • Conèixer la terminologia utilitzada per a la descripció lingüística en l'àmbit de la morfologia.
 • Comprendre i reconèixer els processos de formació de noves paraules.
 • Saber analitzar l'estructura interna de les paraules.
 • Conèixer la terminologia utilitzada per a la descripció sintàctica de les llengües.
 • Conèixer les diferents aproximacions a l'estudi de l'estructura sintàctica del llenguatge.
 • Identificar les possibles interpretacions d'oracions ambigües.
 • Conèixer la terminologia utilitzada per a la descripció semàntica de les llengües.
 • Conèixer les diferents propostes de representació del significat.
 • Analitzar i saber identificar les relacions lèxiques entre paraules.
 • Entendre la metàfora com un procés cognitiu d'analogia present en el llenguatge habitual.
 • Saber identificar les expressions metafòriques del llenguatge i les metàfores conceptuals a què pertanyen.
 • Conèixer l'estructura interna d'una metàfora conceptual: domini origen, domini destí i les projeccions entre els dos dominis.
 • Comprendre la metonímia com un mecanisme referencial present en el llenguatge habitual.
 • Conèixer els diferents tipus de metonímies conceptuals i identificar les corresponents expressions metonímiques en el llenguatge.

 

Unitat 3: Pragmàtica i anàlisi del discurs

 • Conèixer els conceptes bàsics de la pragmàtica i l'anàlisi del discurs.
 • Identificar els elements díctics, les expressions anafòriques i els mecanismes de cohesió d'un text.
 • Conèixer els actes de parla i la seva influència en el manteniment de la cortesia en la comunicació.
 • Analitzar com funciona el principi de la cooperació en els intercanvis comunicatius.
 • Conèixer el funcionament de les màximes conversacionals, reconèixer la seva violació i identificar les implicatures conversacionals derivades d'aquesta violació.

 

Unitat 4: Les varietats geogràfiques i socials de la llengua

 • Conèixer els conceptes bàsics de la dialectologia i la sociolingüística.
 • Entendre que la llengua estàndard és una llengua idealitzada, un constructe.
 • Entendre el procés de criollització d'alguns pidgins.
 • Analitzar com la noció de prestigi influeix en l'ajust del discurs.
 • Conèixer els registres d'una llengua.
 • Entendre com els argots estableixen barreres socials.
 • Saber de la importància de conèixer la variació lingüística per a la traducció.

 

 

Amunt

Els continguts treballats en aquesta assignatura s'estructuren en quatre unitats:


Unitat 1: El llenguatge, les llengües i la lingüística

 • Origen i propietats del llenguatge humà.
 • La distinció entre llenguatge i llengües.
 • Objectius de la lingüística.
 • La relació entre llengua i visió del món.

 

Unitat 2: L'estructura de les llengües: morfologia, sintaxi i semàntica

Morfologia:

 • Els diferents processos de formació de noves paraules.
 • L'estructura interna de les paraules: els morfemes.

Sintaxi

 • Aproximacions prescriptives i descriptives a l'estudi de les llengües.
 • La gramàtica tradicional i la terminologia que ens ha llegat en l'estudi gramatical.
 • L'ambigüitat estructural d'algunes oracions.
 • La propietat de la recursivitat.

Semàntica

 • Tipus de significat: significat conceptual i significat associatiu.
 • Representació del significat: trets semàntics i papers temàtics.
 • Relacions lèxiques: polisèmia, homonímia, hiponímia, sinonímia i antonímia.
 • La metàfora i la metonímia.

 

Unitat 3: Pragmàtica i anàlisi del discurs

 • La dixi.
 • La referència: expressions anafòriques i el seu antecedent.
 • Pressuposicions.
 • Actes de parla: directes i indirectes. La cortesia en el llenguatge.
 • Cohesió i coherència del discurs. Els connectors discursius.
 • Anàlisi de la conversa: actes de parla i torns de paraula.
 • El principi de cooperació. Les màximes conversacionals i la seva violació, les implicatures conversacionals.

 

Unitat 4: Les varietats geogràfiques i socials de la llengua

 • Les varietats geogràfiques de la llengua: isoglosses i límits dialectals.
 • La llengua estàndard, una llengua idealitzada.
 • Bilingüisme i diglòssia.
 • La planificació lingüística.
 • Pidgins i llengües criolles.
 • La sociolingüística.
 • Les varietats socials de la llengua, els sociolectes.
 • Variables socials i variables lingüístiques. Els marcadors socials.
 • El concepte de prestigi i la seva influència en l'ajust del discurs.
 • Registres de la llengua.
 • L'argot i les barreres socials.
 • Llengua vernacla.
 • La variació lingüística i la traducció.

 

 

Amunt

 • Escandell, V. (2004). Introducción a la pragmática. Barcelona, Ariel.
 • Espinal, T., J. Macià, J. Mateu, J. Quer, M.T. Yngles (2003). Semàntica. Del significat del mot al significat de l'oració. Barcelona, Ariel.
 • Lakoff, G. (1987). Women, Fire and Dangerous Things. University of Chicago Press. 
 • Wardhaugh, R. (1998). An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt