Transport i mobilitat sostenible Codi:  M0.965    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'evolució dels modes de transport en els últims anys ha estat abismal. En menys d'un segle s'ha passat del transport a vapor, amb comunicacions telegràfiques, a l'era de la ubiqüitat i la immediatesa de les comunicacions. I sembla que el progrés no acabarà aquí. Cada dia sorgeixen millores de les diferents xarxes de mobilitat fins a extrems insospitats. No obstant, aquests nivells de desenvolupament no són neutres en relació al nostre entorn o al medi ambient. Cal prestar atenció als impactes i externalitats generades, si volem ser capaços de gestionar el sistema de forma conjunta.

Per això, el present curs té com a finalitat establir les bases del transport i la mobilitat a les ciutats. És a dir, identificar els principals impactes, proposar un mètode d'abordatge integral de la mobilitat i advertir l'alumnat de la importància de les infraestructures de transport sobre la renovació urbana. Finalment, s'introdueixen les principals tendències en transport i mobilitat basades en innovacions tecnològiques i criteris de sostenibilitat.  

Amunt

L'assignatura Transport i mobilitat sostenible (4 crèdits ECTS), forma part del conjunt Ciutats i territoris sostenibles (16 ECTS), de caràcter optatiu en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Ciutats i territoris sostenibles es composa de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:

 • Medi ambient i metabolisme urbà (4 crèdits ECTS)
 • Nous paradigmes de sostenibilitat urbana (4 crèdits ECTS)
 • Territori, infraestructures i serveis urbans (4 crèdits ECTS)
 • Transport i mobilitat sostenible (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant del quadre tècnic com polític;
 • Consultories privades, organitzacions o entitats del tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats;
 • Recerca o docència centrades en les realitats urbanes.

 

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències tractades en aquesta assignatura:


Competències bàsiques i generals

CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca;

CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

CB9: Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica;

CG2: Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes;

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement;

Competències específiques i transversals

CT1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional;

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional;

CT3: Actuar de forma honesta, ètica, sostenible, socialment respectuosa amb dels drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per millorar aquestes pràctiques;

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètico-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió;

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar;

CE4: Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

Amunt

Mòdul 1: Contextualització: la mobilitat a les ciutats 

 1. El concepte de la mobilitat urbana
 2. Evolució dels sistemes de transport
 3. Caracterització dels diferents mitjans de transport
 4. Del transport a la mobilitat: el sorgiment d'una nova disciplina
 5. Impactes del transport sobre la ciutat i el territori
 6. La necessitat de definir un nou enfocament per a una mobilitat més sostenible 

Mòdul 2: Enfocament integrat per a una mobilitat sostenible

 1. El dret a la mobilitat i els seus requeriments
 2. Enfocaments per aproximar-se a la mobilitat i mètodes per entendre com dissenyar la mobilitat de forma global
 3. L'espai central de la mobilitat: els nodes en les xarxes de transport

Mòdul 3: Bases per a un model integral de mobilitat urbana 

 1. El carrer entès com a espai públic urbà
 2. Conceptes bàsics sobre planificació viària
 3. Xarxes de mobilitat i principis de disseny
 4. Mètodes i instruments per tractar la mobilitat urbana
 5. Polítiques addicionals per afavorir la mobilitat sostenible

Mòdul 4: Mobilitat per al segle XXI: principals tendències 

 1. Smart city i mobilitat
 2. La importància de les dades
 3. La micromobilitat com a nou mitjà de transport
 4. Alternatives energètiques: la mobilitat elèctrica
 5. Vehicles intel·ligents, el cotxe comunicat
 6. Nous models de propietat i ús del vehicle
 7. Gestió de la mobilitat en zones de baixa densitat
 8. Solucions TIC per una mobilitat més eficient
 9. Innovacions en logística i transport de mercaderies

Amunt

H2PAC ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas? PDF
H2PAC ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas? epub
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? PDF
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? epub

Amunt

Tots els recursos complementaris es troben disponibles a la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt