Introducció a l'empresa Codi:  M1.271    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per a continuació centrar-se en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, de operacions i de màrqueting.


L'enfocament d'aquesta assignatura està basat en la concepció de l'empresa com un sistema sociotècnic obert, per tal de facilitar la comprensió de la complexitat inherent als processos d'organització i administració de les seves activitats. Amb aquest objectiu l'assignatura té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics. 

Amunt

Aquesta assignatura és un Complement de Formació de diferents Màsters Universitaris dels Estudis d'Economia i Empresa de 4 crèdits.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per a cursar l'assignatura.

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assigntura, així com els seus criteris de compliment són que els estudiants siguin capaços de:

 1. Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.                                                                                                       
 2. Emprendre i innovar                                                                                                     
 3. Gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.                                                                                                  
 4. Desenvolupar eficientment les tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització                                                                                                
 5. Orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.                                                                                                
 6. Aplicar els coneixements teòrics i les eines de recerca dels mercats en la definició de solucions de negoci.                                                                                               
 7. Analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals. 

 Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 • Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics d'economia de l'empresa d'una manera solvent, actual i integrada en la nova societat i a l'economia del coneixement.
 • Entendre els aspectes fonamentals dels processos de direcció i administració de les empreses. Posant especial èmfasi en els sistemes de direcció i presa de decisions, en l'estudi dels objectius de l'empresa, en els fonaments de la formulació d'estratègies i en els mètodes de desenvolupament empresarial i, finalment, en l'estructura organitzativa.
 • Comprendre el paper i la problemàtica associada a cadascuna de les activitats de valor de l'empresa: recursos humans, finances, operacions i màrqueting.
 • Dominar els trets bàsics de la gestió del sistema d'operacions, màrqueting, financer i humà.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els següents mòduls:

Mòdul didàctic 1.  L'empresa

Mòdul didàctic 2. L'entorn de l'empresa

Mòdul didàctic 3. Administració

Mòdul didàctic 4. Producció i logística

Mòdul didàctic 5.Marketing

Mòdul didàctic 6. Finances

Amunt

Comportament ètic i responsable: Responsabilitat legal i responsabilitat social Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 1. El balanç de situació Audiovisual
Vídeo de presentació i motivació assignatura Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 4. Comencen les operacions Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 3. L'estat de fluxos de tresoreria Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 2. El compte de pèrdues i guanys Audiovisual

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics anteriorment referenciats.  En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt