Analítica avanzada en redes sociales Codi:  M1.630    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura l'alumnat aprofundirà en l'anàlisi de xarxes socials (ARS), l'estudi de les relacions i els actors en els social media així com les capacitats i límits dels recursos i eines per fer anàlisis avançades. Comprendre els conceptes i elements que componen l'ARS però també entendre la seva representació i ser capaç de dissenyar un projecte d'ARS optimitzat seran aspectes clau que s'abordaran en aquesta matèria.

Des del moment de dissenyar l'assignatura l'objectiu ha sigut traslladar l'interès per l'ARS amb un plantejament que ajudi a entendre sus fonaments però també explorar les vies que brinda per aprofundir en la comprensió de les xarxes i explotar al màxim les possibilitats que ofereixper a la obtenció de coneixement.

Amunt

Analítica avançada en xarxes socials és una matèria optativa del Màster en Social Media i forma part del focus temàtic del pla d'estudis denominat "Investigació en els social media".

Amunt

Al sector professional, l'analítica és un àmbit estratègic fonamental dins de l'empresa si bé també és una àrea rellevant en l'entorn acadèmic i d'investigació.

Amunt

Es recomana cursar abans l'assignatura obligatòria relacionada amb la mètrica

Amunt

Aquesta materia s'ha dissenyat de manera complementària a l'assignatura també optativa del màster sobre big data i social media 

Amunt

Entre els objectius que es persegueixen aconseguir cursant aquesta asignatura es pot indicar la consecució dels següents resultats d'aprenentatge:

  • Aplicar l'anàlisi de xarxes socials als entorns social media.
  • Comprendre l'abast i les limitacions de la informació que ofereixen les eines d'anàlisis de social media.
  • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i de recerca

Les competències que treballa aquesta assignatura són:

Bàsiques:

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Generals:

- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

- Reconèixer i avaluar de forma cuidada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Transversals:

- Aplicar de forma crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.

- Dissenyar un pla/projecte i gestionar-ho en un entorn professional o de recerca.

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Específiques:

- Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i/o gestió de dades en social media que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o de recerca.

- Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús de social mitjana existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social o en el seu estudi i anàlisi.

Amunt

Els continguts que s'aborden i s'estudien en aquesta matèria són els següents:

  • Anàlisi de xarxes socials (ARS)
  • L'estudi de les relacions en social media.
  • L'estudi dels actors en social media.
  • Capacitats i limitacions dels recursos i eines d'anàlisis

Per tant l'assignatura combina coneixements tècnics i tecnològics però també conceptuals, reflexius i analítics.

Amunt

Material Suport
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials XML
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials DAISY
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials EPUB 2.0
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials MOBIPOCKET
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials HTML5
El procés de disseny i planificació d'un projecte d'anàlisi de xarxes socials PDF
Representació de les xarxes socials XML
Representació de les xarxes socials DAISY
Representació de les xarxes socials EPUB 2.0
Representació de les xarxes socials MOBIPOCKET
Representació de les xarxes socials HTML5
Representació de les xarxes socials PDF
Comprensió de les xarxes socials XML
Comprensió de les xarxes socials DAISY
Comprensió de les xarxes socials EPUB 2.0
Comprensió de les xarxes socials MOBIPOCKET
Comprensió de les xarxes socials HTML5
Comprensió de les xarxes socials PDF
Comprensión de las redes sociales XML
Comprensión de las redes sociales DAISY
Comprensión de las redes sociales EPUB 2.0
Comprensión de las redes sociales MOBIPOCKET
Comprensión de las redes sociales HTML5
Comprensión de las redes sociales PDF
Representación de las redes sociales XML
Representación de las redes sociales DAISY
Representación de las redes sociales EPUB 2.0
Representación de las redes sociales MOBIPOCKET
Representación de las redes sociales HTML5
Representación de las redes sociales PDF
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales XML
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales DAISY
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales EPUB 2.0
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales MOBIPOCKET
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales HTML5
El proceso de diseño y planificación de un proyecto de análisis de redes sociales PDF
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Análisis programático de redes sociales Audiovisual
Anàlisi programàtica de xarxes socials Audiovisual

Amunt

S'han seleccionat diversos tipus de recursos i en diferents formats per aprofitar-ne les diferents característiques i les oportunitats que brinden per ajudar al desenvolupament de les competències anteriorment assenyalades. Així, des de l'aula es podrà accedir a programari, vídeos, mòduls textuals..., diferents tipus de materials per a ús docent.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura entorn de tres reptes:

  1. Entendre l'anàlisi avançada de xarxes socials.
  2. Entendre grafs i la representació de les xarxes socials.
  3. Plantejar un projecte avançat d'anàlisi de xarxes socials.

En al realització d'aquests reptes es plantegen diferents metodologies docents entre les quals es poden assenyalar la lectura, reflexió i anàlisi; la realització de debats; l'elaboració d'informes; la resolució de problemes o la cerca de solucions a determinades situacions; i/o la gestió de dades. Al costat de l'enunciat en el qual es planteja en què consisteix el repte s'ofereix una selecció de recursos o material didàctic que l'estudiant haurà de consultar i comprendre per a la realització de l'activitat proposada.

Al llarg de tot el període docent, l'alumne podrà aclarir qualsevol dubte o fer qualsevol comentari al consultor o professor col·laborador. 

Amb la finalitat d'aconseguir els objectius proposats, aquesta assignatura requereix la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. Així, la utilització del Fòrum i la participació als debats seran vitals per a la consecució dels objectius i per interaccionar no solament amb el personal docent sinó també amb la resta d'estudiants de l'aula. En aquests espais es podran treballar tant els reptes com aquells aspectes o elements relacionats que puguin ser d'interès. Amb tot això es persique, a més, incentivar la interacció entre alumne, docent i la resta dels companys/es de l'aula.

Al llarg del semestre s'aniran treballant els continguts de l'assignatura de forma progressiva. L'avaluació contínua afavoreix així l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, al mateix temps que ajuda a dominar les eines conceptuals, de forma gradual i amb una orientació pràctica que permet a l'alumnat enriquir els seus coneixements i desenvolupar les seves habilitats en el treball intel·lectual i en pràctiques pròpies de la seva projecció professional. Perseguim així aproximar-nos d'una manera nova a dades i a la representació d'aquestes per culminar en la possibilitat que sigui l'alumnat qui dissenyi un projecte d'analítica en xarxes socials optimitzat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per superar l'avaluació contínua és necessari lliurar i aprovar les tres pràctiques avaluables (d'ara endavant PAC) que es publicaran a l'aula seguint el calendari proposat. En cas de no presentar una de les pràctiques no es podrà superar l'avaluació contínua.

La nota final serà el resultat de calcular la mitjana dels tres lliuraments que es realitzarà sempre que s'hagin superat les tres PACs.  S'oferirà l'opció de fer una activitat extra per compensar una pràctica no lliurada o suspesa o també pujar nota. A l'aula es concretaran els detalls sobre aquesta activitat. La participació a l'aula resultarà fonamental en el desenvolupament de l'assignatura i tindrà un impacte favorable en la nota final. D'aquesta manera per optar a l'obtenció de matrícula d'honor serà necessari haver aconseguit la màxima qualificació en les PACs però també haver demostrat una actitud activa pel que fa a les qüestions i temes de reflexió que el col·laborador docent plantegi a l'aula.

Autoria de les PECs

Atenent a la normativa acadèmica de la UOC, el procés d'avaluació té com a eix central el treball de l'estudiant que haurà de lliurar pràctiques originals de les quals sigui autor.  En cas de detectar-se còpia total o parcial en les pràctiques lliurades, aquesta automàticament es considerarà suspesa. Davant aquestes situacions el col·laborador docent informarà a l'estudiant i també al personal acadèmic vinculat a l'assignatura i s'iniciarà i aplicarà, si escau, el procediment disciplinari o sanció corresponent. 

Amunt

El col·laborador docent oferirà en finalitzar les PECs una proposta general de solució a més del feedback personalitzat a cada estudiant que contindrà la correcció indiviudal del seu treball.

Amunt