Continguts audiovisuals per a social media Codi:  M1.653    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Al llarg d'aquesta assignatura es proporcionaran nocions bàsiques sobre els processos de creació i producció audiovisual  en el context dels social media, així com de la creixent importància del vídeo i l'àudio, tant enregistrat com en directe, en el paisatge dels social media. Amb aquest objectiu atendrem de forma molt directa als hàbits de consum dels seus usuaris i usuàries, i com han influït en l'estètica i les formes comunicatives dels agents tradicionals com cadenes de televisió, productores o agències. 

Es vol que l'estudiantat sigui capaç de conèixer processos i conceptes bàsics, pugui definir molt millor estratègies per produir encàrrecs o produccions pròpies de petit format, ja siguin basades en materials audiovisuals pre-existents o enregistrats expressament per a un projecte.

 

Amunt

L'assignatura forma part de la matèria "Continguts a social media". Per aquest motiu presenta afinitats amb altres assignatures d'aquesta mateixa matèria com Content Curation, Publicitat als social media, Màrqueting als social media Periodisme i social media. Així mateix, el context en el qual adquireixen sentit les pràctiques audiovisuals en els social media vincula també aquesta assignatura amb la més general Ecosistema social media.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça a proporcionar el coneixement necessari per a que responsables d'estratègia de social media o community managers puguin dissenyar accions i campanyes basades en el vídeo, així com prendre decisions a partir de les pràctiques de consum dels usuaris relacionades amb el vídeo.

Amunt

No es necessari disposar de coneixements previs en el camp audiovisual.
 

Amunt

Al llarg de l'assignatura l'estudiant desenvoluparà les següents competències de la titulació:


CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CG2- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.
CG4- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
CT2- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.
CT3- Dissenyar un pla / projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.
CE1- Identificar i entendre les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social media.
CE2- Reconèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i / o explotació de les dades i continguts que circulen en els social media.
CE4- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.
Així mateix, s'espera que durant el treball en l'assignatura, l'estudiant evidenciï els següents resultats d'aprenentatge:

  • Identificar i aplicar estratègies de creació, producció i viralització de continguts adequades per a cada tipus de projecte, que responguin a objectius i públics concrets i optimitzin resultats.
  • Aplicar estratègies de creació, producció i viralització de continguts adequades per a cada tipus de projecte, que responguin a objectius i públics concrets i optimitzin resultats.
  • Dominar el llenguatge de cada social media.
  • Analitzar l'ús de l'emissió en directe com a estratègia de social media.
  • Dissenyar i produir un canal de social media, incorporant elements per a la seva promoció.
  • Idear i produir càpsules àudiovisuals tant en streaming com en format podcast, com a nous formats preeminents en l'actual panorama digital.

 

Amunt

  • Característiques pròpies dels continguts audiovisuals als social media
  • Pràctiques de consum al voltant del vídeo i els continguts audiovisuals
  • Creació de formats àudiovisuals per a xarxes socials

Amunt

Material Suport
Ou aglutinador: Col·lecció d'articles sobre música a Youtube Web
Ou aglutinador: Colección de artículos sobre música a Youtube Web
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web

Amunt

Cada activitat té associat un NIU amb els recursos fonamentals que cal fer servir per a afrontar el repte i resoldre l'activitat. Addicionalment, el professorat pot proposar a través de l'enunciat de l'activitat alguns recursos addicionals complementaris que tindran com a objectiu principal vincular l'activitat amb l'actualitat professional. 

Per a dur a terme amb èxit l'activitat final de l'assignatura, a la qual hi dedicarem més temps, l'estudiantat disposarà d'una llicència d'us del programari d'edició de vídeo Adobe Premiere.

Amunt

L'estudiantat trobarà referenciades totes les fonts d'informació en els NIU associats a cada activitat.

Amunt

L'enfocament de l'assignatura és eminentment pràctic i orientat a partir de reptes. L'estudiant donarà resposta a tota una sèrie de situacions que el situaran en un context professionalitzador en el que haurà de hi donarà una solució a partir d'un seguit de recursos escollits específicament per a facilitar aquest procés.
Al costat de la resolució als reptes plantejats, els i les estudiants demostraran que van adquirint els conceptes i el vocabulari tècnic necessari per a afrontar reptes professionals similars relacionats amb el desenvolupament, gestió i creació de continguts audiovisuals dissenyats en el marc d'iniciatives per a social media.

CONSENTIMENT ÈTIC INFORMAT

En el cas que recolliu dades de tercers, en el marc del repte, tindreu a la vostra disposició (via col·laborador docent) els documents:

-LLICÈNCIA DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE, VEU I DRETS D'EXPLOTACIÓ

-DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT (consentiment signat per la persona que autoritza l'ús de les dades)

El document "Declaració de consentiment informat" s'ha de fer servir en cas d'haver de recollir dades i segueix els requeriments ètics legals que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. L'única finalitat d'aquest document és informar a les persones de qui es recullen les dades (o als seus representants legals) i que hauran de signar el document. Alhora, els diferents punts que s'hi descriuen serveixen com a recomanació i bona pràctica per a tractar les dades personals que recolliu i feu servir per a l'elaboració del vostre repte. Cal tenir en compte que, l'ús que pugui fer-se d'aquest document, així com de les dades recollides, són responsabilitat vostre (de l'estudiantat) i no de la Universitat.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El sistema d'avaluació de l'assignatura és l'avaluació continuada (AC). Es tracta d'una avaluació formativa que es basa en l'acompanyament progressiu del desenvolupament de l'estudiant de forma personalitzada durant el semestre. Cada activitat està estretament vinculada amb les competències que l'estudiant ha d'adquirir i determinats resultats d'aprenentatge que ha evidenciar favorablement al llarg del procés. Per aquest motiu, totes les activitats són importants, ja que contribueixen de forma progressiva a un procés d'aprenentatge dissenyat detingudament.  

En el context d'un màster universitari, es considera fonamental la interacció entre estudiants i professorat per poder garantir el progrés de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge, així com poder preveure i superar qualsevol dificultat que pugui sorgir. La puntualitat en el lliurament de les activitats es considera essencial i és el consultor/a qui a través del calendari (més, si cal, precisions publicades al Tauler del professor), qui fixa aquestes dates de lliurament. Si es donés alguna circumstància personal, acreditable, que pogués impedir a un/a estudiant lliurar l'activitat en el termini fixat en el calendari, aquest ha de comunicar-ho amb anticipació suficient al professor col.laborador, qui valorarà al costat del Professor/a responsable de l'assignatura, si procedeix concedir alguna pròrroga sempre de forma discrecional i excepcional.

Amunt

Com hem dit anteriorment, l'assignatura es supera mitjançant l'avaluació continuada. Això implica que l'estudiant ha d'haver no solament realitzar totes les activitats de l'assignatura, sinó superar-les amb una nota mínima de C +. En casos determinats (com ara una primera activitat o activitats que tinguin un pes menor), i sempre sota criteri del professor col.laborador de l'assignatura, es pot valorar alguna fórmula de recuperació o compensació. Aquest tipus d'opcions sempre vindran de la mà de la coordinació entre el professor col.laborador i el professor/a responsable de l'assignatura.  

Sobre les Matrícules d'Honor: la Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. cal destacar que el nombre de Matricules d'Honor assignades no pot excedir el cinc per cent dels estudiants matriculats a l'assignatura en cada curs acadèmic. El professor col.laborador, amb el vist-i-plau del Professor/a Responsable, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor tenint en compte diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les activitats, la interacció amb el professor col.laborador, la participació a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre altres consideracions.

Amunt

En el procés d'aprenentatge construït al voltant de les activitats i el treball a l'aula, el feedback del professor col.laborador és part del compromís de qualitat de l'acció docent. És important en aquest sentit que al voltant del 'feedback' individual i col·lectiu es construeixi un diàleg fluid i constructiu, que contribueixi a la millora contínua i el progrés de l'estudiant.

Amunt