Content Curation Codi:  M1.654    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Content Curation, de 5 crèdits, és una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Social Media Management.

Amunt

L'àmbit de la cura de continguts, de la mateixa forma que el gestor de comunitats, beu de dues disciplines amb les quals s'interrelaciona constantment: la Informació i la Comunicació, i les competències que assolireu es mouen en aquests dos móns, a voltes intercanviables.

Amunt

Tota i tota professional ha passat per l'experiència, tot gestionant els seus mitjans socials o els d'alguna organització, de dubtar sobre els continguts generats per altres i com ajudar en la seva difusió. Aquests són els coneixements previs, aquestes necessitats a partir de les quals creixereu.

Amunt

 Competències bàsiques:

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

Que l'estudiantat disposi de les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals i transversals:

Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

Reconèixer i avaluar de forma acurada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Aplicar de forma crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.

Dissenyar un pla / projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.

Competències específiques:

Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i / o explotació de les dades i continguts que circulen en social media.

Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.

Identificar i contextualitzar el marc jurídic i / o ètic aplicable a la comunicació, anàlisi i gestió de social media.

 

Amunt

Al llarg de l'assignatura accedireu a diversos continguts, alguns dels quals externs i d'altres creats expressament per a l'assignatura, combinant els més rellevants i els més actuals, per tal que tingueu una panoràmica global de la cura de continguts.

Amunt

Material Suport
Cura de continguts Audiovisual
Content Curator Audiovisual
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

La metodologia emprada seguirà la creació d'uns reptes i uns objectius d'aprenentatge que anireu assolint a mesura que avanci el semestre.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació de l'assignatura de Content Curation seguirà l'avaluació continuada amb les concrecions que el professorat us anirà proporcionant. El lliurament de totes les activitats és obligatori per a aprovar l'assignatura. El primer i el quart repte tenen un pes cada un del 20% de la nota final, mentre que el segon i el tercer un 30% cadascun.

Amunt

De cada una de les activitats proposades, rebreu un retorn personalitzat i un de col·lectiu.

Amunt