Treball final de màster Codi:  M1.663    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el Treball Final de Màster (TFM) l'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de les competències treballades al llarg del Màster Universitari Social Media: Gestió i Estratègia a partir del desenvolupament d'un treball de recerca o projecte professional aplicat als àmbits i contextos abordats en el pla d'estudis. L'estudiant posarà en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis en un àrea d'especialització concreta, ja sigui per mitjà de l'anàlisi i estudi o a través del disseny i planificació d'una nova proposta estratègica de social media plan.

Durant tot el procés de desenvolupament del TFM l'estudiant comptarà amb el suport i orientació d'un docent expert en l'àrea de coneixement del treball que actuarà com a director/a del TFM. Com a punt culminant en el desenvolupament del Treball Final de Màster l'estudiant presentarà una memòria final i realitzarà una exposició/defensa (virtual) dels resultats del seu treball. Per realitzar aquesta exposició i defensa es recorrerà a plataformes i serveis específics de l'aula que permetin fins i tot la comunicació síncrona.

Els TFM han de ser originals: no s'admetran treballs que ja s'hagin presentat en altres àmbits, com concursos, licitacions, etc. Tanmateix, es podran presentar treballs que després es puguin utilitzar en aquest àmbit laboral o que comenci l'estudiant a desenvolupar en la seva feina en el moment d'iniciar el semestre. 

L'estructura, característiques formals i criteris d'avaluació del TFM s'informaran a l'aula a través d'una guia didàctica en la qual s'oferiran les pautes d'elaboració del treball.

Amunt

El Treball Final de Màster podrà ser tant un projecte de caràcter profesionalizador com orientat cap a la recerca.

Amunt

Els vinculats amb el perfil de sortida de l'alumnat format al Màster encara que especialment aquells amb què es relacioni directament el tipus i modalitat de TF desenvolupat per l'estudiant.

Amunt

Al TFM s'espera que l'alumnat sigui capaç d'aplicar a través d'un projecte de recerca o professional els coneixements que ha adquirit al llarg del Màster.

Amunt

Per matricular l'assignatura del Treball Final de Màster l'estudiant ha d'haver superat els 39 crèdits obligatoris o un mínim de 24 crèdits obligatoris i estar en disposició de superar els 15 restants de la formació obligatòria en el semestre acadèmic en el qual cursi el TFM.

És important crear un itinerari formatiu coherent pel que fa a l'elecció d'optativitat. D'aquesta manera es recomana, per exemple, cursar les assignatures relacionades amb l'eix de recerca si el TFM que es vol fer respon a aquesta tipologia.

Amunt

Els objectius del TFM persegueixen aconseguir els resultats d'aprenentatge següents:

- Elaborar un projecte professional orientat a la innovació professional a través del disseny de l'estratègia i del pla integral d'actuació en social media (conforme a uns objectius i estudi previ i que inclogui el llançament, real o planificat, d'algunes de les accions apuntades per establir la seva avaluació i mesurament) o un projecte de recerca en social media.

- Expressar judicis valoratius sobre les experiències teòriques i pràctiques adquirides en el desenvolupament d'aquest Màster.

- Exposar i defensar de manera eficaç el Treball Final de Màster davant la comissió especialitzada que s'encarregarà de qualificar-ho.

- Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, la base de la ètica i la integritat de la feina intel·lectual.L'estudiant haurà de demostrar que ha adquirit les competències treballades al llarg del màster: 

Bàsiques
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Generals
- Liderar, organitzar, integrar-se i/o col·laborar de manera activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'aconseguir objectius superiors als quals s'aconseguirien a nivell individual.

- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

- Reconèixer i avaluar de forma cuidada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació.

Transversals
- Aplicar de manera crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.

- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

- Dissenyar un pla/projecte i gestionar-lo en un entorn professional o de recerca.

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.


Específiques
- Identificar les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social media.

- Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i/o explotació de les dades i continguts que circulen en social media.

- Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa, pròpia d'entorns social media.

- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.

- Formular i/o executar l'estratègia de comunicació en social media que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.

- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats aconseguits, gestionar situacions de crisis o detectar noves oportunitats estratègiques.

- Analitzar i emetre informes professionals i/o específics en l'àmbit de social media.

- Identificar i contextualitzar el marc jurídic i/o ètic aplicable a la comunicació, anàlisi i gestió de social media.

- Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i/o gestió de dades en social media que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o de recerca.

- Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús de social media existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social o en el seu estudi i anàlisi.

Amunt

Gran part de l'activitat de l'aula del treball final de màster es produirà entre l'estudiant i el seu director o directora.

L'estudiant ha de ser proactiu/va durant tot el semestre. És molt important que la realització del treball es dugui a terme de manera constant i continuada al llarg del temps establert, comptant amb el suport i assessorament personalitzat del director o directora. 

S'identificaran bàsicament tres fases en el desenvolupament de l'assignatura que es corresponen amb tres models essencials en el procés d'elaboració del TFM:

1.- El disseny del projecte, que conté el títol del treball, els objectius, la justificació i la planificació del treball.

2.- Lliurament d'un esborrany del TFM, és a dir, una versió més avançada però no definitiva del TFM per poder obtenir del director/a valoracions i correccions prèvies al lliurament final del treball.

3.- Presentació de la versió final del TFM, exposició i defensa.

La realització del TFM suposa, per tant, l'elaboració OBLIGATÒRIA de tres documents (disseny del projecte, esborrany i versió final) que hauran de presentar-se segons les indicacions i els terminis establerts pel calendari de l'aula (no s'acceptaran lliuraments fora de termini, excepte per causa degudament justificada i previ avís al coordinador/a de l'assignatura TFM).

Amunt

Material Suport
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Presentación de documentos y elaboración de presentaciones PDF
Redacción de textos científico-técnicos PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Cómo presentar un Trabajo final de grado Audiovisual
Treball final de grau Web
Trabajo final de grado Web
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Enfrentarse al TFM Audiovisual
Fer front al TFM Audiovisual
Treball final de màster Web
Trabajo final de máster Web
Trabajo Final de Máster (TFM) en Social Media: preparando especialistes para un futuro de cambios permanentes Audiovisual
Treball Final de Màster (TFM) en Social Media: preparant especialistes per un futur de canvis permanents Audiovisual
Trabajo final de máster Web

Amunt

- Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
- Realització d'activitats de cerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.
- Activitats d'expressió oral que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva i la utilització d'un llenguatge apropiat.
- Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura de TFM només es pot superar mitjançant l'Avaluació Continuada. El disseny inicial del treball i de l'esborrany es considerarà decissiu i rebrà feedback del director però no rebran qualificació. La no presentació de qualsevol dels lliuraments de les Proves d'Avaluació Contínua impossibilita l'acceptació de la versió final per ser avaluada.

L'exposició del treball es realitzarà en vídeo a través de l'eina Present @ l'aula. La defensa serà síncrona i s'utilitzarà per a això l'espai de videoconferència de l'aula. Aquesta defensa podrà ser enregistrada, prèvia autorització de l'estudiant, per servir d'evidència i oferir una possibilitat de revisió posterior si fos necessari.

La versió final, la presentació i la defensa del treball seran puntuades amb un informe d'avaluació del TFM en el qual s'establirà la qualificació i en ell es resumirà la resolució de la comissió encarregada d'avaluar el treball. Aquesta comissió està formada pel director/a del treball, un avaluador/a extern expert en la matèria i el professorat responsable de l'assignatura. La puntualitat, compliment i evolució mostrada al llarg dels tres lliuraments serà ponderada sobre la nota final fins a un màxim del 30%.

La detecció de qualsevol fragment de contingut no original de l'estudiant que no sigui correctament citat i/o referenciat en el treball suposarà l'aplicació del protocol previst en casos de plagi i, per tant, la nota final serà un suspens.

El requisit d'originalitat de la feina implica a més que, tot i que l'estudiant sigui l'autor o autora, aquest no ha de haver-se presentat per a la seva avaluació en una altra assignatura del programa o d'altres titulacions cursades prèviament o al mateix temps pel propi alumne/a. En aquest sentit és d'especial importància garantir que el treball resultant presentat en aquesta assignatura sigui inèdit i doni compliment al nivell corresponent de Màster segons es recull en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), és a dir, el nivell 3.

ACORD DE CONFIDENCIALITAT

Si l'estudiant utilitza dades confidencials d'una empresa, institució o altres tipus de fonts, el TF caldrà que estigui sotmès a un acord de confidencialitat o a un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial. L'estudiant ho haurà de sol·licitar de manera justificada al/la seu/va tutor/a del TF. Valorada la sol·licitud, aquest/a notificarà la resolució i la forma de procedir, que inclourà la signatura d'un acord de confidencialitat, que signaran també els membres de la Comissió Avaluadora. El TF o part del TF sotmesa a confidencialitat no serà objecte de defensa pública ni de publicació a l'O2

CONSENTIMENT ÈTIC INFORMAT

En el cas que recolliu dades de tercers, en el marc del TF, tindreu a la vostra disposició (via tutors) els documents:

-LLICÈNCIA DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE, VEU I DRETS D'EXPLOTACIÓ

-DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT (consentiment signat per la persona que autoritza l'ús de les dades)

El document "Declaració de consentiment informat" s'ha de fer servir en cas d'haver de recollir dades i segueix els requeriments ètics legals que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. L'única finalitat d'aquest document és informar a les persones de qui es recullen les dades (o als seus representants legals) i que hauran de signar el document. Alhora, els diferents punts que s'hi descriuen serveixen com a recomanació i bona pràctica per a tractar les dades personals que recolliu i feu servir per a l'elaboració del vostre TF. Cal tenir en compte que, l'ús que pugui fer-se d'aquest document, així com de les dades recollides, són responsabilitat vostre (de l'estudiantat) i no de la Universitat.

Amunt