Eines HTML i CSS II Codi:  M4.258    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La maquetació de pàgines web és un procés complex on tenir un molt bon coneixement d'HTML i CSS és imprescindible per estalviar temps i aconseguir els resultats desitjats. Qualsevol persona que necessiti treballar amb HTML i CSS necessita mantenir actualitzat el seu coneixement de les CSS per conèixer totes les seves possibilitats i aprofitar-les en el seu benefici.

Amb el pas del temps les pàgines web han crescut en complexitat de forma exponencial. Això ha fet necessari la creació de metodologies de desenvolupament CSS i eines que donen suport a aquestes metodologies.

En aquesta assignatura s'aprofundeix en el coneixement de les CSS i s'introdueix l'estudiant en l'ús d'aquestes eines i metodologies que ajuden a desenvolupar llocs web estalviant temps i esforç.

Aquesta assignatura s'actualitza cada semestre per oferir a l'estudiant la possibilitat d'utilitzar les darreres versions de les eines. Per aquest motiu el material docent es compon en gran part d'enllaços a documentacions oficials i publicacions en revistes tècniques d'actualitat que es troben tan sols en anglès.

Amunt

Aquesta assignatura és la segona part d'Eines HTML i CSS I, tot i que es poden cursar totes dues assignatures en paral·lel, o en l'ordre que es consideri oportú.

Amunt

Aquesta assignatura és important per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines web, especialment per a dissenyadors web i desenvolupadors front-end i d'aplicacions basades en tecnologies web, independentment de la plataforma a través de la que arrribin a l'usuari.

Amunt

Aquesta assignatura requereix un coneixement consolidat d'HTML i CSS. També són adequats, tot i que no imprescindibles, coneixements sobre JavaScript. Durant l'assignatura no es programarà en JavaScript, però algunes de les eines que s'utilitzaran ofereixen més funcionalitats si es combinen amb JavaScript.

Amunt

La gran majoria del material docent que s'utilitzarà en aquesta assignatura es troba en anglès.

Amunt

Competències

 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC.
 • Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implementar aplicacions i continguts multimèdia.
 • Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat
 • Capacitat per a crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per a usar de forma adequada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació usant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Conèixer els llenguatges de marcat i les tecnologies per a manipular-los.
 • Ser capaç d'organitzar el contingut i dissenyar la interacció (arquitectura de la informació, guions, hipertext, hipermèdia).
 • Tenir coneixements de percepció visual i composició (cognició, emoció i atenció).

Objectius

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Utilitzar les millors eines disponibles per a assegurar un procés de desenvolupament eficient.
 • Dominar l'ús de les últimes tècniques de maquetat web.
 • Dominar l'ús de les millors metodologies CSS.

Amunt

 1. Un workflow de desenvolupament frontend modern.
  1. Ús del terminal.
  2. Gestors de paquets. NPM.
  3. Module bundlers. Parcel. UOC Boilerplate.
  4. Pre i postprocessadors CSS. Sass/SCSS.
  5. Control de versions Git. Publicació de la web.
 2. Guies d'estil i metodologies CSS.
  1. Guies d'estil.
  2. Metodologies CSS: OOCSS, BEM, SMACSS, ITCSS.
  3. Eines: Stylelint.
 3. Maquetat avançat.
  1. Flex.
  2. Grid.
 4. Llibreries de components i llibreries d'utilitats
  1. Llibreries de components. Bootstrap.
  2. Atomic CSS. Llibreries d'utilitats. Tailwind.

Amunt

Material Suport

Amunt

El curs es fonamenta en les activitats pràctiques. Per aquest motiu, es realitzaran tres PAC (proves d'avaluació contínua) obligatòries que combinen els continguts teòrics de l'assignatura amb activitats pràctiques. La qualificació mínima de cada PAC per superar l'assignatura és de 2,5 punts (sobre 10). Els estudiants que entreguin les tres PAC dins dels terminis establerts, amb una qualificació d'almenys 2,5 punts en cada una, obtindran com a nota final d'avaluació contínua la mitjana ponderada de les tres PAC. En cas de no assolir els mínims en cada una de les tres PAC la qualificació màxima serà C-. Si no es lliuren almenys dues de les tres PAC, la qualificació de l'assignatura serà N (no presentat).

Per a cada unitat d'estudi, l'estudiant rebrà una guia d'estudi amb pautes per a estudiar-ne els continguts i enllaços de profundització.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

PAC 1: 25% de la nota final.

PAC 2: 50% de la nota final.

PAC 3: 25% de la nota final.

És necessari realitzar les tres proves d'avaluació contínua per a obtenir la nota final de l'avaluació contínua.

Amunt