Treball final de Màster Codi:  M4.259    Crèdits:  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura que està pensada per a fer un treball de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures de la titulació i que requereixi posar-los en pràctica conjuntament en un projecte concret. Normalment el TFM és un treball eminentment pràctic i vinculat a l'exercici professional del desenvolupament web, encara que, i sense necessitat que hagi de ser un treball d'investigació, sí que hauria d'incloure certa dosi de coneixement addicional.

Amunt

Com es comenta a l'apartat anterior, el TFM és una assignatura que sintetitza els coneixements adquirits en la resta d'assignatures de la titulació. Per tant, és una assignatura molt important perquè l'estudiant mostra la seva capacitat per a resoldre problemes combinant coneixements de les diferents matèries treballades al llarg del màster.

Amunt

Els camps professionals en el que es projecta l'àrea de desenvolupament d'aplicacions web són, depenent de la tipologia concreta del projecte:

  • Enginyer/a de programari, gestionant el procés de desenvolupament d'aplicacions per garantir la qualitat, usabilitat i satisfacció dels usuaris. Les aplicacions desenvolupades poden ser de qualsevol tipus, però principalment es farà un èmfasis especial en aplicacions web.
  • Arquitecte/a de sistemes, dissenyant aplicacions web, o que treballin en xarxa, de manera distribuïda; o avaluant el rendiment de xarxes informàtiques.
  • Consultor/a de sistemes d'informació, assessorant sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a Internet o la gestió de la seguretat informàtica en xarxa.

Amunt

Depenent del projecte concret, l'estudiant haurà de dominar de manera fluida la programació web, alternatives de publicació i distribució web, interacció i usabilitat, i qualsevol tema relacionat amb el desenvolupament d'aplicacions en entorns web.

Amunt

En el treball final de màster els estudiants posen en joc i demostren els coneixements adquirits al llarg del màster. L'estudiant podrà proposar un projecte per al treball, que serà revisat pel professorat per assegurar que és factible, s'ajusta als requisits i que el seu nivell de complexitat és l'adequat. En cas de no tenir una proposta de projecte, el professorat proposarà una sèrie de projectes per a la seva realització, d'entre els quals l'estudiant podrà triar el que millor s'adeqüi als seus coneixements i preferències.

Com la resta de les assignatures de la titulació, és una assignatura semestral que cal matricular i superar en un semestre, tot i que la càrrega de feina és el doble (12 ECTS). En cas de no superació, s'haurà de tornar a matricular en un semestre posterior.

La defensa es realitzarà de forma síncrona en el marc del campus virtual, utilitzant una eina de teleconferència adient. Els horaris de la defensa s'establiran de manera aleatòria dintre del període assignat.

Amunt

El TFM té com a objectiu consolidar el coneixement de l'estudiant relacionat amb el desenvolupament web. Aquest objectiu es resumeix en un conjunt de competències generals del TFM i de competències específiques de l'àrea de desenvolupament web.

Les competències generals que es treballen al TFM són les següents:

  • Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits del desenvolupament web.
  • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
  • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.
  • Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Capacitat per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
  • Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.

Amunt

El contingut del Treball Final de Màster dependrà de cada treball concret. El tema del treball i, per tant, el contingut final, s'acordarà entre l'estudiant i el professor col·laborador a l'inici de curs. El resultat d'aquesta negociació s'inclourà com a resultat de la primera PAC.

Com a orientació general, els treballs finals en aquesta area han de permetre l'estudiant aplicar conceptes avançats de tecnologies i metodologies frontera en l'àmbit del desenvolupament web.

Amunt

Material Suport
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Presentación de documentos y elaboración de presentaciones PDF
Redacción de textos científico-técnicos PDF

Amunt

L'element clau del funcionament del TFM és el pla de treball. Aquest descriurà de forma clara: el problema que pretén resoldre el projecte, el treball concret que es portarà a terme i la seva descomposició en tasques i fites temporals. L'objectiu principal de la confecció del pla de treball és aconseguir que l'estudiant planifiqui i estructuri correctament el seu projecte. Per aquest motiu, la seva realització es durà a terme durant els primers dies del semestre. La realització d'aquest pla de treball es farà de forma conjunta amb el consultor-professor, que és la persona que ha de conèixer la temàtica del TFM i pot assessorar l'estudiant en la correcta realització d'aquest pla de treball. Aquest, a més, conformarà la primera prova d'avaluació continuada (PAC1) de l'assignatura.

A partir de la realització del pla de treball, l'estudiant ja té una formulació específica de les tasques a realitzar i la seva temporalització al llarg del semestre i, per tant, pot iniciar el treball pròpiament dit.

Com a la resta d'assignatures del pla d'estudis, el treball continuat al llarg del semestre és important per tal d'assolir els objectius fixats. Aquest treball continuat vindrà determinat per les fites temporals explicitades en el pla de treball. Per tal d'estimular el seguiment del pla de treball, es proposen dues proves d'avaluació continuada (PAC2 i PAC3) que poden representar fins a un terç de la nota final de l'assignatura. El contingut de cada una de les PAC vindrà fixat per la temporització de les tasques marcades en el pla de treball. Així doncs, el material a lliurar a cada PAC el fixaran l'estudiant i el consultor-professor un cop hagi quedat definit el pla de treball.

Un dels resultats comuns que s'espera s'obtingui en qualsevol TFM és la memòria del projecte. A diferència de les especificacions i aclariments que sovint acompanyen a les pràctiques que es realitzen en una assignatura, la memòria del TFM té una importància molt més rellevant i és una part fonamental de l'avaluació del TFM. La memòria ha de sintetitzar el treball realitzat en el TFM i ha de mostrar clarament que s'han assolit els objectius proposats (o deixar clar quins no s'han assolit i el per què). Des d'un punt de vista formal, la memòria ha de contenir aquella informació rellevant que permeti comprendre el problema plantejat en el TFM, la metodologia que s'ha emprat per la seva resolució i mostri la resolució del problema plantejat. Per a l'elaboració de la memòria, cal seguir les indicacions i la normativa disponibles a l'aula, així com aquelles indicacions específiques que afegeixi el vostre consultor-professor. La memòria, en cap cas, superarà el límit de 90 planes.

El producte resultant del TFM és, en la majoria dels casos, una altra peça clau de l'assignatura. Aquest producte resultant dependrà molt de la temàtica concreta i no tots els TFM es concreten en un producte, però normalment consistirà en programari generat per l'estudiant fruit d'un desenvolupament propi o d'una parametrització. Eventualment, pot ser que la temàtica del TFM no inclogui cap desenvolupament o parametrització de programari. En aquest cas, la memòria es converteix en la peça central del TFM, ja que és l'únic producte resultat del TFM. En el cas de l'àrea de desenvolupament web, és important que l'estudiant lliuri, de manera compacta, tot el desenvolupament que hagi fet, i un arxiu on expliqui com instal·lar-lo, accedir-hi, configurar-lo, o el que sigui apropiat en cada cas.

Finalment, i com a procés de síntesi del TFM, es demana a l'estudiant que realitzi una presentació virtual del seu treball. Aquesta presentació virtual es basarà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. En definitiva, aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TFM i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (vegeu l'apartat d'avaluació), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant. El vídeo de presentació s'haurà de lliurar a l'eina Present@.

El Tribunal veurà el vídeo, llegirà la memòria i analitzarà el codi i el funcionament de l'aplicació desenvolupada. La defensa es realitzarà de forma síncrona en el marc del campus virtual, utilitzant una eina de teleconferència adient, i consistirà d'una sèrie de preguntes que el tribunal formularà a l'estudiant. Els horaris de la defensa s'establiran de manera aleatòria dintre del període assignat.

Finalment, és molt important destacar que en l'assignatura de TFM es fa un especial èmfasi i atenció en els aspectes formals de la comunicació escrita, i en especial de la memòria. Per això, és important que l'estudiant tingui especial cura amb aquests, ja que es tindran en consideració a l'hora d'avaluar el treball.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació final d'avaluació contínua es converteix en la qualificació final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC

Amunt

Fórmula per a obtenir la nota final de l'assignatura (FA): La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'AC.

La defensa dels TFMs es realitzarà de forma síncrona en el marc del campus virtual. El professor/a us informarà a l'aula del format planificat per a realitzar la vostra defensa.

Al finalitzar el projecte, podreu dipositar-ne una còpia al repositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta per al seu ús docent i de divulgació. Com a autors, en conservareu la propietat intel·lectual i podreu escollir la llicència amb la qual es publicarà en obert, així com restringir la seva visibilitat només als membres de la comunitat UOC. Rebreu més informació sobre aquest procés al final del semestre a través del vostre consultor-professor.

Amunt

En aquesta assignatura, la interacció entre estudiant i consultor-professor és molt important. El segon farà un seguiment exhaustiu del desenvolupament del projecte per part de l'estudiant, vetllant per què aquest segueixi el pla que pactaran a la primera activitat.

Desprès de cada activitat avaluable, l'estudiant rebrà la nota i un comentari indicant-li la marxa del projecte, els problemes detectats, possibles millores, etc.

Amunt