Empoderament i salut participativa en un món digital Codi:  M4.852    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Actualment no és possible considerar la promoció de la salut sense considerar el paper principal que els pacients han de complir. I per a això, l'apoderament és sens dubte un punt clau.


Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de reconèixer els principis bàsics del procés d'apoderament de persones i organitzacions en l'àmbit específic de la Salut, a més d'identificar el rol del professional en l'àmbit de la promoció de l'apoderament i foment de la participació del ciutadà en la cura de la seva salut; així com les tècniques més adequades per a això.

Amunt

És una assignatura que proporciona tota la informació necessària per conèixer la importància de l'apoderament individual, com facilitar-ho individualment, a més de facilitar la participació ciutadana en la promoció de la salut, sense oblidar-se de l'apoderament de les organitzacions.


Amunt

El treball que es realitzarà amb l'assignatura pot impactar en moltes àrees. Entre una altra, destaquem que el  desenvolupament de les competències associades a l'assignatura pot ajudar al treball en:

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, promoció, protecció i vigilància de la salut.

 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.

 • Centres de salut de diversa índole.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats; 
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom. 

 Competències generals 

 • Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades en l'ecosistema de la salut, de forma imaginativa i innovadora.
 • Aplicar les tècniques de recerca, cerca, anàlisi i presentació de la informació en qualsevol àmbit relacionat amb la eSalud.

 Competències transversals 

 • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional multidisciplinari.
 • Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i aplicat en la pràctica professional.

Amunt

 • Apoderament i salut participativa en eHealth
  • Empoderament: delimitació conceptual
  • Definició d'apoderament
  • Barreres i dificultats per a l'apoderament
  • Processos i nivells d'apoderament
  • Social Media i apoderament
 • Estratègies per a l'empoderament i promoció de la participació
  • Estratègies per a l'empoderament personal.
  • Estratègies per l'empoderament organitzatiu
  • Social Media i empoderament personal i organitzatiu
 • De l'apoderament a la participació ciutadana en salut
  • Nivells de participació ciutadana en salut.
  • Social Media i participació en Salut
 • Bones pràctiques d'apoderament i participació en Salut
  • Cas A (Cas d'apoderament personal)
  • Cas B (Cas d'apoderament organitzacional)
  • Cas C (Cas de Participació en Salut a nivell de disseny de serveis, polítiques sanitàries

Amunt

L'apoderament en salut Audiovisual
Programa Pacient Expert Catalunya. Una experiència col·laborativa d'èxit Audiovisual
Quan l'expert és el pacient Audiovisual
Vídeo repte 3 Audiovisual
Vídeo repte 2 Audiovisual
Vídeo repte 4 Audiovisual
Vídeo repte 1 Audiovisual
Transcripció/Transcripción: Mara Balestrini - Haciendo la ciudad abierta PDF
Transcripció/Transcripción: It´s time to redesign medical data PDF
Transcripció/Transcripción: E-patient Dave PDF

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de quatre reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cada un dels reptes. Per solucionar aquestes activitats, es facilitaran alguns vídeos explicatius i entrevistes costat dues guies de lectura per a cada repte.

S'ha de tenir en compte el caràcter merament introductori d'aquests vídeos i guies. Es facilita, a més, un llistat de recursos de lectura per a cada repte, la consulta és molt recomanable, però també cal buscar altres lectures de forma autònoma.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt