Psicologia del desenvolupament Codi:  02.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part dels fonaments teòrics bàsics de l'educació social en l'àmbit de la psicologia. Aporta els coneixements elementals sobre els canvis que es produeixen en la persona al llarg del seu cicle vital, els seus desencadenants i els contextos en què aquests es produeixen. Així mateix, relaciona aquests coneixements amb la seva aplicació en la intervenció socioeducativa pròpia de l'educació social. 

Els i les professionals de l'educació social han de tenir en compte els processos evolutius de les persones i conèixer les fites bàsiques per les quals passaran al llarg de la seva vida, tant pel que fa a les diferències en les diferents etapes vitals com pel que fa als diversos contextos de desenvolupament en què les persones despleguen les seves activitats.  

La creença en l'educabilitat de la persona que ha de desenvolupar aquest professional depèn de la reflexió sobre el model de persona que es tingui de referència, ja que la tasca de l'educació social és la de promoure el canvi en persones i grups humans. Així mateix, depèn del coneixement que es tingui de com són aquests canvis per tal de poder dissenyar els objectius educatius adequats en cada cas. Des d'aquesta perspectiva, la Psicologia del desenvolupament esdevé una eina perquè el professional de l'educació social reflexioni sobre la importància d'un posicionament epistemològic a l'hora de desenvolupar la seva tasca professional. 

Amunt

Psicologia del Desenvolupament és una assignatura de 6 crèdits de la branca de Ciències Socials i Jurídiques del pla d'estudis d'Educació Social.

Aquesta assignatura es cursa al primer curs del Grau d'Educació Social i aporta els coneixements bàsics sobre el desenvolupament de l'ésser humà i dels processos psicològics que hi intervenen. Així mateix, es relacionen aquests coneixements amb la seva aplicació en la intervenció socioeducativa pròpia de l'Educació Social.

Els i les estudiants del Màster en Psicopedagogia poden cursar aquesta assignatura com a complement de formació.

Amunt

Tenint en compte que l'objectiu de l'Educació Social és dotar a certs grups humans de recursos educatius que els possibilitin la plena integració a la societat, s'han de conèixer els processos evolutius i els moments clau pels quals passen les persones al llarg de la seva vida. Així mateix, els i les professionals de l'Educació Social han de conèixer els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de les persones, així com les peculiaritats del seu pensament en funció del seu moment evolutiu.  

Finalment, l'estudi de la Psicologia del desenvolupament convidarà al futur educador i educadora social a reflexionar sobre el concepte de desenvolupament que s'utilitza en la societat occidental, i a reformular-lo en termes de casos pràctics concrets amb els quals s'enfrontarà en la seva professió. Per aquest motiu, és important que l'estudiant s'introdueixi en el coneixement dels diferents enfocaments que integren la Psicologia del desenvolupament.


Amunt

No hi ha establerts uns coneixements previs específics.

Amunt

Recomanada per cursar el primer semestre

L'assignatura té 6 crèdits, corresponents a 150 hores de treball per cada estudiant

 

Amunt

Competències transversals

 • Anàlisi i síntesi.
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Gestió de la informació.
 • Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

 

Competències específiques

 • Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que conformen la persona com a protagonista de l'educació.

 

A partir d'aquestes competències a assolir, s'han dissenyat els objectius d'aprenentatge següents:

 

Objectius d'aprenentatge

 • Conèixer i reflexionar sobre les diferents teories, conceptes i mètodes del desenvolupament humà.
 • Reflexionar i comprendre les implicacions d'aquests coneixements per a la pràctica de l'Educació Social.
 • Promoure una visió integrada dels processos de canvi al llarg del cicle vital.

Amunt

El contingut de l'assignatura es distribueix en cinc unitats didàctiques, una referent a les perspectives teòriques en Psicologia del Desenvolupament i la resta dedicades cadascuna a una etapa del desenvolupament (primera infància, segona infància, adolescència i joventut, i edat adulta i vellesa).

Unitat didàctica 1. Conceptes fonamentals i perspectives teòriques en psicologia del desenvolupament

1) L'estudi del desenvolupament humà: fonaments i perspectives teòriques principals

 • Supòsits teòrics i conceptes fonamentals en psicologia del desenvolupament
 • Les grans teories del desenvolupament humà
 • La teoria piagetiana
 • La gènesi social de la consciència: la teoria de Vygotski
 • Comparació entre les teories de Piaget i Vygotski

Unitat didàctica 2. El desenvolupament cognitiu i socioafectiu durant la primera infància i el desenvolupament del llenguatge

2) El desenvolupament cognitiu del nadó i el desenvolupament del pensament

 • Comunicació i llenguatge
 • Desenvolupament primerenc de la comunicació
 • Desenvolupament primerenc del llenguatge del naixement als tres anys
 • Desenvolupament del llenguatge durant la primera infància
 • Relacions entre el pensament i el llenguatge des de la perspectiva evolutiva
 • Models lingüístics innatistes i explicacions constructivistes

3)Els inicis de la comunicació i el llenguatge i el desenvolupament del llenguatge oral

 • Comunicació i llenguatge

4)El desenvolupament afectiu, emocional i social

 • Aproximació històrica a l'estudi de l'aferrament
 • Formació, desenvolupament i tipus d'aferrament
 • Desenvolupament del Jo
 • El món emocional i afectiu
 • Relacions amb la família i els iguals
 • El joc
 • La identitat de gènere
 • El pensament moral

Unitat didàctica 3. El desenvolupament cognitiu i socioafectiu durant la segona infància

5) El desenvolupament cognitiu i socioafectiu des dels set fins als onze anys

 • Desenvolupament cognitiu (desenvolupament del raonament i de l'atenció i la memòria)
 • Desenvolupament emocional i social

Unitat didàctica 4. Desenvolupament cognitiu i socioemocional durant l'adolescència

6)El desenvolupament cognitiu durant l'adolescència i la primera joventut

 • L'arribada del pensament formal
 • Crítiques a la visió de Piaget
 • Canvis cognitius i sensacions adolescents

7) El desenvolupament socioemocional de l'adolescent

 • La teoria d'Erik Erikson
 • Els estatus de la identitat de James Marcia
 • Autoconcepte i autoestima
 • Relacions familiars
 • Relacions amb els iguals
 • La influència dels amics
 • Relacions de parella i sexualitat 

Unitat didàctica 5. El desenvolupament durant l'edat adulta i la vellesa

8)El desenvolupament psicològic durant la vida adulta i la vellesa

 • Les tasques de la vida adulta
 • Els avenços cognitius durant la vida adulta i la vellesa
 • Els avenços en el camp de la vida personal
 • El desenvolupament epistemològic durant la vida adulta
 • Els fets i les teories
 • L'àmbit de la família
 • Homes i dones a l'àmbit familiar
 • La violència a la família
 • Matrimoni, conflicte i separació
 • L'adult al món actual

 

Amunt

El desenvolupament durant l'envelliment PDF
El desenvolupament durant l'edat adulta PDF
El desenvolupament durant la joventut PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web
Eines per al professional de la psicopedagogia Web

Amunt

Els materials bàsics de l'assignatura són els següents: 

 • Martín, B., Orta, E. i Serrat, R. (2018). Guia de psicologia del desenvolupament. UOC. 

Aquesta guia d'estudi presenta l'enfocament de l'assignatura i agrupa els continguts en les unitats didàctiques de treball de l'assignatura. Relaciona la pràctica professional de l'Educació Social amb els continguts i recursos (llibres, articles i altres documents) per treballar l'assignatura. 

Les referències bibliogràfiques que presenta la guia de l'assignatura són completes i actuals, per això es pot recórrer a ella per a trobar informació sobre qualsevol dels temes que es necessiti. També es proposen una sèrie d'activitats orientades a la reflexió i anàlisi de la matèria treballada en cada unitat didàctica i altres documents per treballar els diferents objectius d'aprenentatge.

 (Als Recursos de l'Aula trobareu l'enllaç a la guia)

 • Mariscal, S., Giménez-Dasi, M., Carriedo, N., y  Corral, A. (2009). El desarrollo psicológico a lo largo de la vida. McGraw-Hill/UNED.

Aquest llibre és un recurs bàsic i imprescindible per al seguiment de l'assignatura.

Els capítols 2 i 3 estan exclosos de la matèria obligatòria de l'assignatura 

(Als Recursos de l'Aula trobareu l'enllaç al manual)

 • Cuevas Fernández, I., Rico Muñoz, R. i Fierro Arias, JD. (2014). El desenvolupament durant l'edat adulta (3ª ed). UOC. 
 • Fernández de Trocóniz, MI. i Montorio Cerrato, I.  (2014). El desenvolupament durant l'envelliment: Estabilitat, canvi i adaptació (3ª ed). UOC. 

Material d'estudi necessari per realitzar la PAC C

(Als Recursos de l'Aula trobareu l'enllaç als mòduls).

Addicionalment, els i les estudiants trobareu més documentació a l'aula. A l'apartat de Recursos: Material i fonts, hi ha una sèrie d'articles de diferents temàtiques (lectures), que es treballaran en funció de les diferents unitats i activitats d'aprenentatge. 

A l'apartat Activitats, en la descripció de cada PAC, trobareu la relació dels articles i altra documentació que us serviran per treballar cadascuna d'elles.

 

Normativa per a indicar les referències bibliogràfiques en les PAC.


És molt important referenciar correctament els articles, revistes o llibres consultats a les PAC segons la normativa APA (Versió 7) de l'Associació Psicològica Americana. Als espais de Fonts d'Informació i Eines de Suport de l'aula podeu consultar la normativa APA i altres guies que especifiquen com s'han de fer les cites i referències de les fonts consultades.

Trobareu referències i indicacions sobre la normativa APA a la Biblioteca de la UOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt