Pedagogia social Codi:  02.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Pedagogia Social pertany a les matèries bàsiques de la titulació del Grau en Educació Social. Com a matèria bàsica, doncs, és considerada un eix fonamental d'introducció, reflexió i anàlisi al voltant de l'Educació Social. La Pedagogia Social s'ha anat configurant al llarg del seu recorregut històric com un camp de coneixement sobre les pràctiques socials i educatives. Si bé, podríem considerar que els darrers temps han suposat una reconceptualització de la disciplina, una sort de reactualització provocada per diferents circumstàncies però que, sobretot, giren en torn a l'embranzida que a partir de diferents elements es produeix en el camp de l'educació social: la creixent professionalització de la figura de l'educador social, la implantació dels estudis universitaris d'Educació Social i l'augment de la preocupació en torn a les polítiques socials i les seves implementacions territorials. L'articulació d'aquests eixos convoquen a la Pedagogia Social a mantenir una actitud oberta, d'anàlisi constant i de actualització compromesa amb els reptes dels nous temps.   Des d'aquest plantejament, l'assignatura permet visualitzar la Pedagogia Social com aquella disciplina que té per objecte d'estudi l'Educació Social. Una proposta que no menysté les aportacions d'altres disciplines socials a l'estudi i anàlisi de les pràctiques socials i educatives, ans al contrari, tot i possibilitar una Pedagogia Social que assumeixi l'encàrrec de fer pivotar aquestes aportacions per tal d'elaborar i proposar, des d'una perspectiva crítica, nous models d'acció social educativa.

Amunt

Aquesta assignatura és fonamental dins el camp de l'Educació Social. El seu estudi suposa una mirada àmplia sobre les possibilitats posteriors de les assignatures concretades en diferents camps d'aplicació socioeducativa. 

Amunt

No cal tenir coneixements previs per a matricular-se de l'assignatura

Amunt

Es recomana matricular-la els primers semestres del Grau en Educació Social

Amunt

OBJECTIUS

 •  Conèixer l'evolució històrica de la Pedagogia Social i de la seva finalitat actual.
 •  Conèixer els paradigmes que regeixen la pràctica de l'educació social actual.
 •  Establir les relacions, des de diferents punts de vista, entre la Pedagogia Social i l'Educació Social
 •  Conèixer els reptes de futur de l'educació social

COMPETÈNCIES

Les competències de l'assignatura Pedagogia Social es divideixen entre transversals i específiques.

Competències transversals

CT 1     Anàlisi i síntesi

CT 3     Organització i planificació

CT 4     Gestió de la informació

CT 10   Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional

CT 11   Argumentació en valors, judicis, crítiques, exposicions o defenses

Competències específiques

 CE 1     Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen a l'ésser humà com a protagonista de l'educació

CE 2     Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional

CE 3     Comprensió de la trajectòria de l'Educació Social i la configuració del seu camp d'identitat professional.

Amunt

L'estructuració de l'assignatura, el material en mòduls i una selecció d'articles relacionats permet sistematitzar els seus continguts en àrees de treball, per tal de poder apropar-se a ells de forma clara i ordenada. L'assignatura de Pedagogia Social, doncs, es divideix en tres mòduls didàctics, on en cadascun d'ells s'aborden temes d'interès i actualitat envers el camp disciplinar. 

Al Mòdul 1, La reorganització conceptual del camp de coneixement: cap a la reconstrucció de la Pedagogia Social i l'Educació Social a Europa, el professor Juan Sáez, Catedràtic de Pedagogia Social de la Universidad de Murcia aborda les actualitats de la Pedagogia Social com a comunitat disciplinar i camp de coneixement teòric. Els seus plantejaments introdueixen una perspectiva novedosa, en tant incorpora l'articulació entre els recorreguts professionalitzadors, l'estudi de les pràctiques educatives i els trajectes acadèmics de l'Educació Social per tal de reconceptualizar el paper disciplinar de la Pedagogia Social. Les relacions ineludibles entre les teories i les pràctiques tenen en aquest mòdul un exponent rigorós que permet l'exploració epistemològica de la professió d'educador social. 

Començant una nova etapa. Reptes de futur per a l'exercici responsable de l'educació social i la pedagogia social és el títol del Mòdul 2 del material d'aquesta assignatura. El text, escrit pel professor de Pedagogia Social de les Jesus Vilar, de les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social de la Fundació Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull, incideix en les sempre controvertides relacions entre la Pedagogia Social i l'Educació Social, en moltes ocasiones delimitades en torn als enunciats de la teoria i la pràctica i, en d'altres, solucionant les divergències en termes de dilució d'una en l'altra. Les actualitats convoquen a reinventar noves maneres d'articular propostes i de dotar-nos com a educadors socials d'eines epistemològiques. 

Al Mòdul 3, titulat Educació Social. Acció educativa en el camp social, escrit pel professor Segundo Moyano, s'endinsa de manera més concreta en un procés pedagògic de delimitar les pràctiques d'educació social, de situar la importància de l'acció educativa en aquest camp i d'aproximar-nos a le significacions actuals dels creuaments entre polítiques socials, pràctiques de l'educació socials i els agents implicats.

El segon bloc de materials correspon a una selecció d'articles de diferents autors centrats en la pedagogia social: història de la disciplina, dificultats i limitacions, relacions amb la pedagogia, actualitat, el lloc de l'educació,...

El guió dels constinguts és el següent:

Mòdul 1. La reorganització conceptual del camp de coneixement.

1. La pedagogia social com a comunitat disciplinària.

2. La pedagogia social com a camp de coneixement teòric.

3. L'educació social com a professió, pràctica educativa i titulació.

4. De la professió (Educació Social) al camp de coneixement teòric (Pedagogia Social).

5. Un model teòric per estudiar la professionalització de l'Educació social.

 

Mòdul 2. Començar una nova etapa

1. Educació Social: de treball no qualificat a professió reconeguda.

2. Tres reptes nous de futur.

3. Primeres conclusions.

4. Repercusions en la pedagogia social.

 

Mòdul 3. Educació Social

1. L'Educació Social com a pràctica educativa

2. Escenaris de l'educació social

3. L'educador social com agent educatiu

4. El subjecte de l'educació social.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Suggeriments per a la lectura dels textos de l'assignatura PDF

Amunt

 Webs d'interés  

EDUSO - El portal de la educación social www.eduso.net  

CEESC - Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya www.ceesc.cat  

SIPS - Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social www.sips-es.org  

DIXIT - Centre de Documentació de Serveis Socials http://dixit.gencat.cat/portal/index.html  

CGCEES - Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales http://www.eduso.net/cgcees/  

SER.GI - Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social http://www.fundaciosergi.org/  

COPESO - Colectivo de Pedagogía Social http://www.pedagogiasocial.cl/            

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt