Mèt. i tèc. d'investigació socioeducativa Codi:  02.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Mètodes i Tècniques d'investigació socioeducativa ofereix als estudiants coneixements vinculats als fonaments teòrico-pràctics, els principis i les estratègies metodològiques de la recerca socioeducativa dins l'àmbit social. L'enfocament d'aquesta matèria es basa en les metodologies de recerca de naturalesa qualitativa, com ara les entrevistes, l'observació participant, els grups de discussió, entre d'altres. A més, es familiaritza l'estudiant amb l'anàlisi qualitativa de les dades mitjançant l'ús d'una tècnica d'investigació específica.

Amunt

L'assignatura Mètodes i Tècniques d'investigació socioeducativa té 6 crèdits ECTS i és de caràcter obligatori dins del Grau d'Educació Social. Pertany al mòdul Fonaments metodològics i instrumentals de l'educació social i a la matèria Bases per a la investigació en el camp de l'educació social.

Amunt

En la mesura que aquesta assignatura proveeix un coneixement bàsic sobre les eines i els recursos que l'educador/a pot utilitzar per conèixer amb rigor la realitat i les necessitats de l'entorn i de les persones amb qui treballa, es projecta en múltiples camps professionals. Aquests inclouen serveis socials, centres residencials, educatius, penitenciaris, atenció a persones sense llar, residències per a persones grans, salut mental, prevenció d'addiccions, espais joves i educació de carrer, entre altres.

Amunt

No són necessaris coneixements previs d'investigació social per cursar l'assignatura, doncs és una introducció a la matèria.

Amunt

Objectius

* Delimitar els conceptes bàsics relacionats amb l'aplicació de la metodologia qualitativa en l'àmbit de la investigació socioeducativa

* Identificar les fases i decisions que caracteritzen el disseny i conducció d'una investigació qualitativa en el camp de l'educació social

* Experimentar els passos i procediments necessaris per l'aplicació de la tècnica de l'entrevista qualitativa

* Descriure els fonaments de l'anàlisi qualitativa de dades i identificar les fases que caracteritzen la seva realització  

Competències Bàsiques

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Generals

CG1: Anàlisi i síntesi

CG2: Organització i planificació

Competències Específiques

CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.

CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE12: Avaluació de programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció a la investigació socioeducativa

1. Ciència i ciències socials: conceptes clau

2. Característiques de la investigació qualitativa

3. Estructura i fases d'un projecte de recerca qualitativa

4. Mètodes i metodologies en ciències socials

5. Tècniques d'investigació qualitatives

 Mòdul didàctic 2: Tècniques qualitatives en ciències socials

1. Dissenys, estratègies i tècniques d'investigació qualitativa

2. L'observació participant

3. Les entrevistes qualitatives

4. Els grups focals i de discussió

 Mòdul didàctic 3: Introducció a l'anàlisi qualitativa de dades

1. Concepte d'anàlisi de dades

2. Cap a l'anàlisi. La preparació dels materials: categorització i codificació de la informació qualitativa

3. Tipus i estratègies específiques d'anàlisi qualitativa de dades més enllà de l'anàlisi de contingut

4. L'escriptura de l'informe de recerca

Amunt

Amunt

Repte 1:

Recursos fonamentals:

Ballestín, B. (2018). Introducció a la investigació socioeducativa. UOC.

Ballestín, B. (2018). Tècniques qualitatives en ciències socials. UOC.

Recursos complementaris:

Albert, M. J. (2018). Aspectos generales sobre investigación en el ámbito de las ciencias sociales [Vídeo]. UNED.

Ballestín, B. (2008). Immigració i identitats a l'escola primària. Experiències i dinàmiques de vinculació y desvinculació escolar al Maresme [Tesi doctoral]. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural.

Pàmies, J. (2006). Dinámicas escolares y comunitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas marroquíes de la Yebala en la periferia de Barcelona [Tesis doctoral]. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural.

Santoro, P., Gabriel, C., & Conde, F. (2009). Objetivos, metodología y desarrollo de los grupos. En P. Santoro, C. Gabriel, & F. Conde, El respeto a la diversidad sexual entre jóvenes y adolescentes. Una aproximación cualitativa. Instituto de la Juventud (Ministerio de Igualdad).

Torralba Roselló, J.M. (2006). Els infants en els centres residencials d'acció educativa: protegits o estigmatitzats? A Els infants en els centres residencials d'acció educativa (pp. 13-40). Generalitat de Catalunya.

Repte 2:

Recursos fonamentals:

Ballestín, B. (2018). Tècniques qualitatives en ciències socials. UOC.

Recursos complementaris:

Fàbregues, S., Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D., & Paré, M.H. (2016). Técnicas de investigación social y educativa. UOC.

Vicente, M. (2014). Métodos y técnicas de investigación: La entrevista semiestructurada (I) [Vídeo]. Universidad de Valladolid.

Vicente, M. (2014). Métodos y técnicas de investigación: La entrevista semiestructurada (II) [Vídeo]. Universidad de Valladolid.

Repte 3:

Recursos fonamentals:

Ballestín, B. (2018). Introducció a l'anàlisi de dades qualitatives. UOC.

Recursos complementaris:

Fernández Núñez, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Butlletí LaRecerca, 7.

Grad Coach. (2021). Qualitative Data Analysis: Methods + Examples [Vídeo].

Löfgren, K. (2013). Qualitative analysis of interview data: A step-by-step guide for coding/indexing [Vídeo].

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt