Teoria social i problemes socials Codi:  02.571    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu fonamental de l'assignatura és: incorporar la mirada de les ciències socials en la pràctica professional de l'acció social i educativa. Es tracta d'aprofitar alguns rendiments teòrics i epistemològics de la sociologia, l'antropologia i la ciència política, tant referent a la comprensió de la realitat objecte d'intervenció com pel que concerneix la pràctica mateixa i a les institucions en les quals es desenvolupa. Amb això, l'assignatura busca trencar amb algunes naturalitzacions allotjades en el sentit comú professional, especialment aquelles referides als problemes socials i als subjectes sobre els quals recau l'acció.
Respecte als primers, l'assignatura mostra l'íntima relació que existeix entre la manera de construir la realitat, la definició dels problemes i el plantejament de les solucions conseqüents. D'aquesta manera, distingeix entre la mirada hegemònica sobre els problemes i la mirada professional i introdueix el valor de la teoria social com a eina indispensable per a complicar la realitat i per a comprendre-la en termes de contingència.
Respecte als segons, l'assignatura pretén desajustar el suposat caràcter d'essència que normalment s'atribueix al subjecte de l'acció social, en els termes d'un subjecte posseïdor de problemes i/o necessitat d'ajuda o acompanyament. En el seu lloc, l'assignatura ofereix eines per a comprendre la vulnerabilitat com un procés social polític d'alterització" i producció del subjecte vulnerable.

Amb tot això, l'assignatura busca alertar a la pràctica professional sobre la seva possible implicació en la reïficació dels problemes i dels subjectes, i introdueix la necessitat d'incorporar una mirada investigadora en l'exercici que possibiliti una permanent i creativa reflexió en la pregunta pel "què fer" en la comesa de l'acció transformadora.

Amunt

Objectius

 1. Reflexionar sobre el sentit comú professional i sobre la importància d'incorporar la mirada de les ciències socials en la pràctica professional
 2. Reflexionar sobre la definició "problema social" i sobre la noció "subjecte de l'acció educativa" amb relació als conceptes d'hegemonia i/o consens.
 3. Valorar el paper de la teoria en la definició de la realitat així com el seu ús en la definició i diagnòstic dels problemes.
 4. Analitzar les realitats d'intervenció des de la perspectiva de les ciències socials i promoure la seva redefinició i complexificació.
 5. Interrogar a les pràctiques respecte a la seva idoneïtat, efectivitat i ètica.Problematitzar la noció "subjecte" d'intervenció i analitzar la seva procedència estructural i biopolítica.
 6. Reflexionar sobre la pràctica a la llum de la biopolítica i preguntar-se per un quefer ètic, responsable i coherent en relació amb l'acció social i educativa.

Amunt

Els continguts d'Introducció a les Ciències Socials s'estructura en torn a dos grans blocs:

 

A.    Els mòduls didàctics de l'assignatura

 

Mòdul didàctic 1: Sorgiment i fonaments bàsics de les ciències socials

 

 1. Els orígens del pensament sociològic i antropològic
 2. Objecte i mètode la sociologia i l'antropologia
 3. Principals marcs teòrics
 4. Algunes eines conceptuals bàsiques de les ciències socials
 5. Annexos

    Mòdul didàctic 2: Entre cultura i naturalesa 

 1. El problema naturalesa-cultura i l'antropologia com a ciència
 2. Els subjectes en l'antropologia social
 3. identitat personal i subjectivitat
 4. El cos
 5. Les emocions

 

Mòdul didàctic 3: Contracte, sobirania i poder

 

 1. Nicolás Maquiavelo i el naixement de la política moderna
 2. La tradició liberal
 3. La tradició marxista
 4. La ruptura amb la tradició liberal i marxista: Michel Foucault
 5. La transformació del biopoder en la societat contemporània

 

 

B.    Els materials i recursos d'ampliació 

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Colonialisme i antropologia PDF
Racisme i etnicitat PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt