Dret administratiu I Codi:  03.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Introducció

La matèria Dret administratiu està concebuda com un dels eixos fonamentals del Dret públic, juntament amb el Dret constitucional i el Dret de la Unió Europea. La Constitució espanyola de 1978 dedica una part important del seu articulat a l'Administració pública a la qual integra dintre dels poders de l'Estat, atès que aquesta serveix l'interès general però, a la vegada, ofereix uns drets als ciutadans que ha de respectar. Es tracta, per tant, d'un constant equilibri entre l'actuació d'un poder públic i les garanties que tenen els seus destinataris, els ciutadans.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Dret (240 crèdits ECTS) que la UOC ofereix dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

En aquest sentit, l'assignatura de Dret Administratiu I s'ofereix un cop s'han assolit ja uns determinats coneixements en l'àmbit del Dret Públic (especialment de Dret Constitucional), a la vegada que aquesta assignatura dóna els elements conceptual necessaris par a l'estudi d'altres assignatures (com, per exemple, Dret Administratiu II, Dret urbanístic o Dret de la Funció Pública).

Amunt

La presència quotidiana de l'Administració pública i del Dret administratiu durant tota la vida dels ciutadans i en els àmbits més insospitats fan que aquesta assignatura tingui un interès directe per a la pràctica professional. El Dret administratiu està en constant expansió, segons es dedueix de la lectura diària dels butlletins oficials.

Els advocats que es dediquen al Dret administratiu acostumen a treballar en camps com l'urbanisme (llicències, plans), el medi ambient, els serveis públics (concessionaris, drets dels usuaris), les sancions administratives, els contractes amb l'Administració, les subvencions, etc. Cal dir que un gran nombre dels assumptes que es plantegen davant dels tribunals de justícia pertany a l'ordre contenciós administratiu. En aquest punt té gran importància el concepte d'acte i procediment administratiu que s'estudia en aquesta assignatura i que s'han configurat com un dels pressupòsits per a l'accés als tribunals.

Cal dir, però, que també pot ser de gran utilitat des d'una altra perspectiva com és la del funcionari que s'integra en una Administració pública i que ha d'aplicar constantment el Dret administratiu des de la defensa de l'interès general. A més a més, hem de dir que la matèria de Dret administratiu està present en la immensa majoria de temaris d'oposicions als cossos de funcionaris.

L'interès que té per a la pràctica professional es posa de manifest en la importància que en l'avaluació es dóna als casos pràctics. Es tracta d'aplicar els conceptes que s'estudien a casos concrets extrets de la vida real.

Amunt

És aconsellable haver superat les assignatures de Introducció al Dret, Sistema Constitucional Espanyol i Dret constitucional.

Amunt

Els objectius de l'assignatura de Dret administratiu I són les habilitats, capacitats i aptituds que un estudiant ha de ser capaç de desenvolupar després d'haver cursat l'assignatura. Aquests objectius es tradueixen en l'assoliment d'unes determinades competències que podem agrupar en dos grans blocs:

1.- Competències transversals

 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisions i criteris clars.
 • L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

2.- Competències específiques:

 • Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits de fet.
 • Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb valors ètics.
 • Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat.
 • Anàlisi crític de l'ordenament jurídic.

Número de PACs d'aquesta assignatura:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PACs.

 

Amunt

Mòdul 1: Formació històrica i concepte Dret Administratiu

 • 1. El dret administratiu com a fenomen històric
 • 2. L'evolució històrica del dret administratiu
 • 3. El concepte de dret administratiu
 • 4. Les bases constitucionals del dret administratiu
 • 5. La Constitució i l'Administració pública
 • 6. Les perspectives actuals

Mòdul 2: Organització administrativa

 • 1. Organització administrativa
 • 2. Els principis de l'organització administrativa
 • 3. La potestat organitzatòria
 • 4. Els òrgans administratius i el principi de competència
 • 5. L'Administració territorial
 • 6. L'Administració corporativa

Mòdul 3: Fonts del Dret administratiu

 • 1. L'Administració i el sistema de fonts normatives: consideracions prèvies
 • 2. Principis bàsics de la relació entre llei i el reglament
 • 3. El concepte i la justificació del reglament
 • 4. Els límits de la potestat reglamentària
 • 5. Les classes de reglament
 • 6. El règim d'invalidesa dels reglaments
 • 7. La legislació delegada
 • 8. Altres fonts de l'ordenament juridicoadministratiu

Mòdul 4: La posició jurídica de l'Administració

 • 1. La posició jurídica de l'Administració: L'Administració i la Llei
 • 2. L'Administració com a titular de potestats
 • 3. Les relacions entre Administració i Justícia: el principi d'autotutela
 • 4. Conflictes entre l'Administració i el poder jurisdiccional. La regulació dels conflictes jurisdiccionals a la Llei Orgànica 2/1987

Mòdul 5: El procediment administratiu

 • 1. El procediment administratiu
 • 2. La legislació sobre procediment administratiu. Classes de procediments
 • 3. Els principis del procediment
 • 4. L'element subjectiu del procediment. L'interessat
 • 5. Les fases del procediment
 • 6. Els recursos administratius
 • 7. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral

Mòdul 6: Acte administratiu

 • 1. L'acte administratiu
 • 2. Validesa i invalidesa dels actes administratius
 • 3. Anul·lació i revocació
 • 4. La coacció administrativa

Amunt

Dret administratiu I. Audiovisual Audiovisual

Amunt

Característiques específiques del material didàctic de l'assignatura

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests mòduls didàctics han de considerar-se com una guia per a l'estudi i no com una resposta completa i definitiva a tots els aspectes que han d'integrar la formació de l'estudiant, per això és convenient que aquests es complementin amb l'estudi d'un manual de la matèria. 

Aquest semestre els mòduls de l'assignatura es complementen amb els capítols corresponents del Manual de Derecho administrativo dirigit pels professors Velasco Caballero i Darnaculleta Gardella accessibles a través dels enllaços indicats en cada unitat d'aprenentatge.

Complementàriament, es poden consultar altres manuals com ara el del Prof. Dr. Luis Cosculluela Montaner: Manual de Derecho administrativo I, Ed. Civitas, en la seva darrera edició, en el que trobareu explicacions clares sobre tots els temes que es plantegen en els mòduls didàctics; i també el manual del Prof. Dr. Juan Alfonso Santamaría Pastor: Principios de Derecho Administrativo General, Ed. Iustel, Madrid, en la seva darrera edició.

Per altra banda, per tal d'ampliar el contingut d'alguns dels apartats dels mòduls, teniu també al vostre abast, com a material complementari de l'assignatura, i en l'apartat de fonts d'informació de l'espai de recursos de l'aula, diversos articles, estudis o parts de monografies que, o bé es corresponen a lectures que s'indiquen en els mateixos mòduls, o bé són útils, a criteri dels consultors, per aprofundir alguns dels temes tractats; en alguns casos aquests textos poden ser necessaris per a treballar les activitats complementàries del semestre i, per això, es poden anar ampliant al llarg del curs.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt