Llengua catalana: estructura i ús Codi:  07.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura “Llengua catalana: estructura i ús” forma part del bloc de matèries obligatòries del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, i té assignats 6 crèdits ECTS (equivalents a 150 hores de càrrega lectiva).

Aquesta assignatura proporciona una descripció global sobre tres grans aspectes relatius a la llengua catalana: la sintaxi, el lèxic i la fonètica. Els objectius globals són, d'una banda, aprofundir i consolidar el coneixement de la gramàtica catalana i, de l'altra, proporcionar elements per a l'anàlisi lingüística de manera crítica i raonada.

Amunt

L'assignatura “Llengua catalana: estructura i ús” té molta relació amb altres assignatures del grau de Llengua i literatura catalanes. Té punts de contacte amb assignatures que no se centren exclusivament en la llengua catalana (com ara “L'estructura de les llengües”) o que s'acosten al llenguatge des d'una perspectiva més teòrica (com ara “Introducció a les ciències del llenguatge”, “Llenguatge, ment i cervell” o “Lingüística cognitiva”). També pot suposar una introducció a altres assignatures en què s'estudia alguna de les disciplines tractades a “Llengua catalana: estructura i ús” (sobretot “La normativa de la llengua catalana”, “Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia”, “Sintaxi catalana” o “Pragmàtica i discurs”) o varietats de la llengua catalana (com “Dialectologia catalana” o “Gramàtica històrica catalana”). “Llengua catalana: estructura i ús” també té relació amb assignatures en què s'estudien altres llengües (anglès, francès, llatí...) i en què es tracten aspectes de lingüística aplicada, com “Assessorament i serveis lingüístics” o “Teoria i pràctica de la traducció”. En definitiva, qualsevol estudiant del grau de Llengua i Literatura Catalanes reflexionarà sobre el llenguatge, prenent com a base la llengua catalana, per a diverses assignatures del grau que cursa.

Amunt

L'assignatura “Llengua catalana: estructura i ús” es projecta en diferents camps professionals, sobretot en l'ensenyament i en sortides professionals en què la comunicació oral o escrita és fonamental (com ara en mitjans de comunicació i en el món editorial). També complementa les tasques de correcció lingüística, tant orals com escrites.

Amunt

Per a cursar “Llengua catalana: estructura i ús” no es requereixen coneixements previs més enllà dels que s’obtenen al final de l’etapa de batxillerat. El professorat aclareix o il·lustra aquells aspectes en què es donin per sabuts coneixements previs més específics. Sí que cal tenir, però, un domini superior de la llengua catalana.

Amunt

Si es vol accedir a l'assignatura amb una preparació prèvia, l'estudiant pot començar a treballar i a familiaritzar-se amb les obres que consideri que li poden ser més útils tenint en compte la seva formació i els seus coneixements de partida (en cap cas són lectures que s’hagin de fer abans que comenci el semestre). Algunes obres normatives de l’Institut d’Estudis Catalans cabdals per a l’assignatura són els pròlegs i les introduccions de les obres normatives, això és: el Diccionari essencial de la llengua catalana, el Diccionari de la llengua catalana, la Gramàtica de la llengua catalana, la Gramàtica essencial de la llengua catalana o la Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana.


Domini de la llengua escrita

Pel que fa al nivell de llengua, el grau de domini de la llengua escrita (redacció i normativa) es tindrà en compte en aquesta matèria, com en totes les d'aquest grau, des del primer moment. Tot i que aquesta assignatura també contribuirà a millorar aquesta destresa, cal tenir en compte que no n’és l’objectiu principal.
La correcció gramatical es valora tant a les activitats d'avaluació continuada com a les proves finals, i les mancances greus en aquest sentit poden fer que l’estudiant no superi l'assignatura. En el cas dels estudiants amb dèficits importants, se n'informarà el tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin. La persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar la no superació de l'avaluació continuada o, en darrera instància, de la prova de síntesi o l'examen final, atès que únicament en una prova escrita sincrònica sense suport extern de cap mena es pot detectar el nivell real de llengua escrita de l'estudiant.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que també seran objecte d'avaluació per mitjà de les diferents activitats proposades al llarg del semestre, així com de les proves finals:

Objectius específics

 • Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 • Saber com s'estudien i analitzen la comprensió i la producció dels sons del llenguatge i saber fer-ho per al català.
 • Saber com s'analitza l'estructura de les oracions i saber fer-ho per al català, d'acord amb un determinat marc teòric o metodològic.
 • Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text, general o d'especialitat, i saber fer-ho per al català d'acord amb un determinat marc teòric o metodològic.
 • Analitzar les relacions entre les produccions lingüístiques i el context.
 • Ser conscient de les diferents lectures o interpretacions que es poden fer d'un text i saber com analitzar-lo i estudiar-lo.
 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

Objectius transversals

 • Analitzar i interpretar material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 • Treballar en equip i demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i si cal exercir el lideratge de manera efectiva.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant assoleixi les COMPETÈNCIES següents:

Competències específiques

 • Anàlisi de textos en català en els diferents nivells estructurals.
 • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

Competències transversals

 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes.
 • Treball individual i en equip.
 • Compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat.

Amunt

 • Gramàtica, normativa, anàlisi lingüística
 • Lingüística textual
 • Sintaxi
 • Morfologia
 • Fonètica

Amunt

Llengua catalana: estructura i ús XML
Llengua catalana: estructura i ús PDF
Llengua catalana: estructura i ús DAISY
Llengua catalana: estructura i ús EPUB 2.0
Llengua catalana: estructura i ús MOBIPOCKET
Llengua catalana: estructura i ús KARAOKE
Llengua catalana: estructura i ús XML
Llengua catalana: estructura i ús HTML5
Llengua catalana: estructura i ús PDF
Llengua catalana: estructura i ús OAI-MPH
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Fonètica PDF
Lingüística textual XML
Lingüística textual DAISY
Lingüística textual EPUB 2.0
Lingüística textual MOBIPOCKET
Lingüística textual HTML5
Lingüística textual PDF
Morfologia XML
Morfologia DAISY
Morfologia EPUB 2.0
Morfologia MOBIPOCKET
Morfologia HTML5
Morfologia PDF
Sintaxi XML
Sintaxi DAISY
Sintaxi EPUB 2.0
Sintaxi MOBIPOCKET
Sintaxi HTML5
Sintaxi PDF
Animació. Repte normalització Audiovisual

Amunt

L'assignatura disposa de recursos d’aprenentatge associats a cada repte. 
Entre aquests, podem trobar-hi:
- articles, capítols de llibre, ressenyes, pròlegs i introduccions relatius a l’obra normativa identificats com a lectures obligatòries, que corresponen sobretot a continguts que cal que llegiu per dur a terme els reptes;
- documentació complementària (recursos electrònics diversos i/o bibliografia difícil d'identificar o d’accés en paper), que enriqueix i il·lustra diversos aspectes desenvolupats en l’assignatura.

Cada repte inclou un niu amb els recursos relacionats amb aquella activitat i amb la indicació de la rellevància i l’ordre de consulta que cal seguir per dur a terme el repte i les tasques encarregades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt