Llengua catalana: semàntica i lexicologia Codi:  07.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura “Llengua catalana: semàntica i lexicologia” té com a objecte d'estudi el significat lèxic. L'adopció de diferents marcs conceptuals al llarg del desenvolupament de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una panoràmica general de la contribució dels diferents corrents lingüístics a l'estudi del significat.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el cinquè semestre (tercer curs) del grau. Forma part del mòdul de Llengua i lingüística i, per tant, de la menció lingüística d'aquesta titulació.

Amunt

Des del punt de vista professional, no hi ha ningú que dubti que un bon professional de la llengua catalana (professor, corrector, traductor, etc.) ha de tenir una bona capacitat d'expressió, anàlisi i argumentació lingüístiques. El pla docent d'aquesta assignatura està clarament orientat a assolir aquesta fita. A “Llengua catalana: semàntica i lexicologia” l'estudiant també rep la base teòrica necessària perquè després la pugui posar a la pràctica en àmbits aplicats de la lexicologia, com per exemple l'elaboració de treballs lexicogràfics (com diccionaris o glossaris).

Amunt

Per tal de cursar aquesta assignatura cal haver superat “Llengua, cultura i societat”, “Introducció a les ciències del llenguatge”, “Llengua llatina”, “Llengua catalana: estructura i ús” i “L'estructura de les llengües”.

Cal cursar aquesta assignatura abans de les assignatures optatives de les matèries de Llengua i lingüística i de Professions de la llengua.

Amunt

L'objectiu fonamental de “Llengua catalana: semàntica i lexicologia” és contribuir al fet que s’adquireixen les competències següents:

1.- Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.

2.- Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.

3.- Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

4.- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.


Més específicament, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

1.- Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

2.- Conèixer les característiques de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.

3.- Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.

4.- Identificar les relacions de significat que s'estableixen entre les diverses unitats lingüístiques i saber analitzar-les dintre d'un determinat marc teòric.

5.- Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.

6.- Produir textos clars, cohesionats i estructurats adequadament.

7.- Produir textos normativament correctes i formalment coherents.

8.- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva.

9.- Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Amunt

El curs s’organitza en tres grans unitats temàtiques: la primera unitat ofereix una introducció a l'estudi del significat lèxic. També s’hi tracten continguts de morfologia lèxica (p. ex. derivació i composició). La segona unitat fa una introducció a la semàntica cognitiva. Finalment, la tercera unitat analitza com es concep el significat lèxic en algunes teories formals.


Amunt

Lexicologia II XML
Lexicologia II DAISY
Lexicologia II EPUB 2.0
Lexicologia II MOBIPOCKET
Lexicologia II HTML5
Lexicologia II PDF
Lexicologia I XML
Lexicologia I DAISY
Lexicologia I EPUB 2.0
Lexicologia I MOBIPOCKET
Lexicologia I HTML5
Lexicologia I PDF
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica XML
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica DAISY
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica EPUB 2.0
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica MOBIPOCKET
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica HTML5
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica PDF

Amunt

Els recursos d’aprenentatge de l’assignatura són mòduls editats per la UOC. Les activitats del curs se centren en gran mesura a guiar els estudiants en l’estudi dels mòduls i a assistir-los en les activitats i exercicis que s'hi proposen. Si escau, també s’hi inclouen algunes lectures complementàries (articles de revistes o capítols de llibres) sobre la matèria tractada.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt