Seminari d'estudis catalans Codi:  07.514    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

“Home perdut entre un manyoc de vies”. La literatura catalana de l’exili

El gener de 1939 l’exèrcit franquista entra a Barcelona. Molts vençuts es plantegen llavors abandonar el país, pres definidament per un règim feixista. Bona part dels escriptors, artistes i polítics compromesos amb la causa republicana eren ja camí de l’exili. Concentrats sobretot a França fins a 1940, la Segona Guerra Mundial i la caiguda de País va obligar-los a una segona diàspora, que acabaria dispersant els intel·lectuals més notables per tot Europa i Amèrica, on continuarien creant i lluitant per mantenir viva la tradició cultural i la memòria d’una experiència col·lectiva marcada per la violència. En un món determinat des dels orígens pels conflictes, la literatura catalana de l’exili republicà —sovint tan oblidada malgrat la riquesa i qualitat excepcionals d’algunes obres i autors—, és un bon camp d’estudi per entendre l’ésser humà com a víctima de conflictes civils, que en la seva condició de refugiat, desplaçat o apàtrida, busca la pròpia identitat en la societat d’acollida. Vertebrat sobre aquest espectre temàtic, llegirem i analitzarem algunes de les obres més importants de l’exili, que són veritables fites de la literatura contemporània, com ara Elegies de Bierville, de Carles Riba; ens iniciarem en la literatura de camps de concentració amb K.L. Reich, d’Amat Piniella; veurem alguns exemples de textos de pas de frontera, i ens aproximarem a la producció d’autors com Domènec Guansé, Vicens Riera-Llorca, Antoni Rovira i Virgili, Joan Oliver o Teresa Pàmies.

Amunt

El Seminari d'Estudis Catalans d'aquest semestre pretén animar l'alumnat a desenvolupar el seu sentit per veure com a través de la literatura es pot entendre l’ésser humà com a víctima de conflictes civils, que en la seva condició de refugiat, desplaçat o apàtrida, busca la pròpia identitat en la societat d’acollida

Amunt

Les competències que promou el curs busquen que tothom aprenguir exercir un distanciament i avaluació conceptuals en general, facultats especialment necessàries en entorns acadèmics i activitats associades com la crítica literària, el periodisme o la política. Amb tot, també es desenvolupa el sentit d'historicitat de les nostres creences, que és pertinent a la pràctica de qualsevol professió, especialment les relacionades amb l'ús i ensenyament de les llengües.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible haver cursat les obligatòries de literatura, especialment, la Literatura catalana del segle XX. 

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC. Es recomana de cursar-la passat l'equador del grau quan l'estudiant ja tingui superats almenys 150 crèdits.

Amunt

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals

 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.
 • Gestió de la informació.
 • Compromís ètic i global: mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres.

Competències específiques

 • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural en el món global.
 • Identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials

Amunt

1. La literatura catalana de l'exili: introducció al marc historiogràfic

2. El viatge i l’imaginari del nou món
 • Els llibres de viatges i el el gènere memorialístic
 • Pere Quart, «Corrandes d’exili»
 • Antoni Rovira i Virgili, «El pas per la frontera»
 • Domènec Guansé, «Ruta d’Amèrica»
 • Vicenç Riera Llorca, «Camí de l’exili»
2. L'elegia
 • La poesia catalana de l'exili
 • Carles Riba, Elegies de Bierville
3. La vida i la mort als camps
 • La literatura concentracionària
 • Joaquim Amat-Piniella, K.L. Reich
4. El retorn
 • Teresa Pàmies, Va ploure tot el dia

Amunt

Material Suport
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

A l'apartat Recursos de l'aula trobareu les referències que farem servir en aquest Seminari, que també teniu concretades en cada una de les activitats.

A partir del curs 2020-21, l'alumnat del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC tindrà a la seua disposició a través de cada aula una nova eina, Folio, que li permetrà col·laborar amb més facilitat en el seu procés d'aprenentatge. També serà l'eina perquè cada estudiant construïsca el seu portafolis personal del grau de Llengua i Literatura Catalanes, que l'ajudarà a reflexionar sobre el seu procés d'aprenentatge --per prendre decisions meditades sobre les seues opcions d'optativitat al llarg del grau-- i a recopilar aquelles activitats que considere especialment significatives.

Folio és un entorn d'aprenentatge, dissenyat amb el sistema WordPress, que permet a cada estudiant construir el seu propi espai personal a internet i d'aquesta manera definir la seva pròpia identitat digital com a estudiant de la UOC. Mitjançant un sistema de permisos de visibilitat (privat, professor, aula, campus i públic), Folio fa possible vincular el treball de cada estudiant amb les activitats de l'assignatura i mostrar aquest treball a l'Àgora, un espai comú i interactiu dins de l'aula. També permet que, si l'estudiant ho desitja, les entrades del seu espai personal siguen totalment privades, accessibles a la resta de la comunitat UOC o visibles públicament a Internet. Trobareu més informació sobre Folio en aquest enllaç: https://folio.uoc.edu/ca/.


Amunt

La bibliografia general relacionada amb la literatura catalana de l'exili i sobre cadascuna de les lectures obligatòries figura als apartats Recursos d'aprenentatge de cada unitat del curs.

Quant als recursos digitals que poden ésser útils com a font d'informació general, es poden consultar els següents, també de caràcter general:

 • TRACES. Base de dades de llengua i literatura catalanes. https://traces.uab.cat/?ln=es
 • LLETRA. La literatura catalana a Internet. https://lletra.uoc.edu/

Amunt

L'aula consta de les següents eines:


Lectures de l'assignatura. Són la base fonamental per a l'assignatura. Cal llegir-les amb deteniment i de manera activa.

 

Anuncis. Accessible des del menú lateral de l'aula, és l'espai de comunicació del professorat, des del qual, a) es distribuiran les informacions necessàries per al desenvolupament de l'assignatura; b) es recordaran i comunicaran les activitats que caldrà realitzar per superar l'avaluació continuada (AC); c) es donaran altres indicacions oportunes que estimularan i orientaran la feina que s'haurà d'anar fent al llarg del semestre.

 

Fòrums i/o debats. Accessible des del menú lateral de l'aula, són els espais de comunicació i de realització de l'activitat docent relacionats amb cada activitat. 

 

Continguts. Accessible des del menú lateral de l'aula, és l'espai on es troba la informació (enunciats, competències, objectius, plantejament, etc.) de cada activitat.

PAC (Pràctiques d'Avaluació Contínua): Hi haurà diverses PAC al llarg de l'assignatura. Les instruccions les trobareu a l'espai central de l'aula. Tingueu present que per al bon funcionament del curs és imprescindible que tothom respecti els terminis de lliurament de les PAC. Heu d'enviar els vostres treballs des de l’espai Lliurament de l’activitat, de cada activitat del curs. El nom del document es formarà de la següent manera:

 • usuari del campus (primera part de l’adreça de correu) + número de la PAC + extensió del fitxer

Així doncs, la PAC3 de la Montserrat Martí (mmarti@uoc.edu) tindrà el següent nom: mmarti03.doc

El professorat col·laborador docent corregirà les PAC i enviarà les solucions de forma individualitzada o col·lectiva, segons els casos. Tot seguit l'estudiant podrà consultar la nota obtinguda a l’apartat Notes del menú lateral de l’aula.

Lliurament de l'activitat. L'estudiantat ha de lliurar les activitats a partir de la pàgina Lliurament de l'activitat, que es troba dins de cada caixetí de contingut de l’activitat corresponent. 

 

Notes. Accessible des del menú lateral de l'aula, és l'espai per visualitzar el progrés de cada estudiant al llarg de l'assignatura.  

 

Consultes dels estudiants al professorat docent col·laborador (PDC). No hi ha límit de consultes. Es recomana que l'estudiantat pregunti tot allò que no quedi clar a mesura que es vagin treballant les lectures i activitats. No és bo deixar tots els dubtes per al final, ni tampoc avançar-se sobre temes encara no tractats. Cal esglaonar les consultes, intentar ser clars en les formulacions i evitar les reiteracions. Sempre que la resposta pugui ser d'interès general el professorat farà servir el tauler d'Anuncis o els fòrums de l’aula per divulgar-la.

 

Correcció dels exercicis. El professorat anirà corregint i orientant els exercicis. En el cas de les PAC, enviarà una correcció individualitzada o grupal, segons el cas.

 

Temporització. Cada estudiant és lliure de distribuir-se el temps com més li convingui, en funció de la seva disponibilitat i del ritme d'aprenentatge. Ara bé, és imprescindible que cada estudiant s'organitzi d'una manera que li permeti treballar els recursos d'aprenentatge activament i preparar els exercicis amb prou antelació. És altament recomanable seguir la planificació establerta pel curs i obligatori respectar els terminis de lliurament de les activitats.

 

Observacions sobre l'accés, ús i participació en el Campus Virtual. Es recorda que cal fer un bon ús del Campus Virtual en tant que àmbit acadèmic i que cal que hi hagi sempre un respecte mutu entre usuaris. Els usuaris del Campus Virtual han de tenir una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i han de vetllar per no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot aprovar seguint l'avaluació continuada (AC). 


Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dona de dues maneres bàsiques:

 1. De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.
 2. De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del professor.

Amunt

Aquesta assignatura no té prova d'avaluació final, atès que només es pot superar mitjançant l'Avaluació Continuada.

La qualificació final serà el resultat de sumar les notes parcials de les següents activitats: 

 

 • PAC 1: (debat) 5 punts
 • PAC 2: (PAC escrita) 15 punts + (debat) 5 punts 
 • PAC 3: (PAC escrita) 25 punts
 • PAC 4: (PAC escrita) 25 punts
 • PAC 5: (PAC vídeo) 25 punts

 

:'assignatura s'avalua sobre un total de 100 punts. Per superar l'assignatura cal haver obtingut una nota igual o superior a 50 punts.

Amunt

Acció de consultoria.
L'aprenentatge es basa en la resolució d'activitats i/o casos pràctics que proposen a l'aula. El professor col·laborador s'adreça als estudiants per a orientar-los i ajudar-los en les dificultats que els sorgeixen en el procés d'aprenentatge, i els aporta retroalimentació (feedback) de manera constant. Així mateix, comprova que cada estudiant assoleix els objectius pedagògics i desenvolupa les competències professionals previstes i definides al pla docent. Fa l'avaluació formativa i personalitzada de l'estudiant segons la previsió del curs. El professor col·laborador és qui orientarà sobre com caldrà fer la lectura dels materials associats al curs i sobre quin és el procediment més adequat per a resoldre els problemes o casos que es proposin.

Amunt