Treball de Fi de Grau I Codi:  07.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura consisteix en la realització d'un treball que l'estudiant ha escollit del Menú de projectes de TFG del Grau de Llengua i Literatura catalanes. El treball és dirigit per un expert en els continguts corresponents (el director de TFG) i coordinat des del punt de vista metodològic per un consultor.

La realització del treball dura un curs, dividit en dos semestres: TFG I i TFG II. Durant el primer semestre es duu a terme bàsicament el treball metodològic i de definició, planificació i inici de redacció del treball. En el segon semestre es culmina l’assignatura de TFG II mitjançant el lliurament de successius esborranys parcials i complets, fins arribar al lliurament de la versió final del treball, que ha de tenir una extensió de 40 pàgines.

A final del TFG II l'estudiant fa una presentació oral virtual del seu treball, i és avaluat per un comitè d'avaluació designat pel professor responsable de l'assignatura.

L'objectiu general del TFG és que l'estudiant integri els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del grau i aprengui a establir relacions transversals entre els diferents àmbits de coneixement mitjançant la realització d'un projecte individual.

Les diferents activitats del primer semestre que el consultor anirà presentant tenen per objectiu estructurar la feina de l'estudiant des del punt de vista metodològic i reforçar la comunicació i el treball amb el director de continguts.

Al llarg del semestre es posen notes d'avaluació continuada, per tant cal participar en totes les activitats i presentar els documents requerits en els terminis que s'estableix en el pla docent.

La nota final de l'assignatura de TFG I es basarà en la qualitat de l’esborrany del treball presentat, però també es tindrà en compte el procés global que ha portat a la seva construcció (incloent, per tant, els lliuraments parcials i la participació en activitats a l’aula).

Finalment, convé remarcar que és molt recomanable cursar aquesta assignatura durant el penúltim semestre de carrera precisament per poder integrar-hi tots els coneixements i habilitats adquirits durant la titulació. També es recomana que el TFG I i el TFG II es realitzin en semestres consecutius.

Amunt

Per matricular-se a aquesta assignatura, és obligatori tenir superats 180 crèdits.

Amunt

Objectius generals

  • Que l'estudiant sàpiga aplicar els coneixements, habilitats i eines apresos durant la carrera.
  • Que l'estudiant sàpiga posar en relació aspectes de diverses àrees de coneixement en el marc d'un projecte concret, que pot ser de recerca o d'aplicacions diverses de l'àmbit de la Llengua i la Literatura Catalanes en un sentit ampli.
  • Que l'estudiant aprengui a presentar i comunicar els resultats del seu treball de final de grau.


Competències:

 

Específiques

 

1. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina:

-  Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.

- Capacitat per a contextualitzar en diferents camps de coneixement la producció intel·lectual pròpia, ja sigui amb vocació acadèmica, artística o divulgativa.

 

2. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i posada en qüestió de les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes

 

3. Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional

-  Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres en què s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant ginys lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.

- Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

-  Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).

-  Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.

-  Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

-  Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

 

Transversals

 

1. Cerca, gestió i ús de la informació

-  Cercar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient.

- Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la, indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i documents.

 

2. Resolució de problemes i formulació de preguntes

- Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

- Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

 

3. Treball individual i en equip

- Treballar de manera productiva dintre un equip en un entorn virtual, a fi de demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i si cal exercir el lideratge de manera efectiva.

- Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

- Treball en equip per a demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i si cal exercir el lideratge de manera efectiva.

- Dissenyar, planificar i realitzar un projecte acadèmic en els terminis establerts, i fer-ne una presentació pública.

 

4. Actualització permanent i adaptació a noves situacions

-  Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.

-  Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

 

 

Amunt

Competències informacionals Web
Competències informacionals DAISY
Competències informacionals EPUB 2.0
Competències informacionals MOBIPOCKET
Competències informacionals KARAOKE
Competències informacionals XML
Competències informacionals HTML5
Competències informacionals PDF
Competències informacionals OAI-MPH
Treball de Fi de Grau PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt