Assessorament i serveis lingüístics Codi:  07.518    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Enfocament conceptual de l'assignatura

Als territoris de parla catalana, l'assessorament lingüístic és una de les activitats bàsiques dels serveis lingüístics, encarregats de gestionar i resoldre les necessitats lingüístiques dels organismes i de la població. Aquestes unitats actuen com a instruments de planificació lingüística i posen a disposició dels usuaris diversos serveis (atenció de consultes, revisió de textos, formació, imatge corporativa, comunicació, etc.) destinats a aconseguir l'autonomia lingüística dels usuaris i a garantir la qualitat de les comunicacions que produeixen.

La prestació de serveis d'assessorament lingüístic ha evolucionat paral·lelament a l'avanç del procés de recuperació de la llengua catalana, de manera que ha anat adaptant-se a les noves necessitats, alhora que ha anat incorporant les prestacions que faciliten les tecnologies de la informació.

En aquesta assignatura, pretenem aconseguir que els estudiants coneguin com funcionen, en general, els serveis lingüístics i aprenguin a realitzar algunes de les seves tasques més usuals. És, doncs, una assignatura de tipus eminentment pràctic, basada en la gestió de recursos i d'habilitats.

Amunt

El professional que es dedica a l'assessorament lingüístic ha de tenir un coneixement aprofundit de la llengua (com el que li proporciona el Grau de Llengua i Literatura Catalanes), que li ha de permetre reflexionar i argumentar sobre qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb el sistema lingüístic. En aquest sentit, es té en compte que per assolir els coneixements d'aquesta assignatura ja es dominen els coneixements de les assignatures bàsiques de Llengua Catalana. També poden ser molt útils els coneixements d'assignatures relacionades amb activitats concretes d'assessorament com la traducció, les noves tecnologies aplicades a la llengua i a la gestió de la informació; així com les assignatures La normativa de la llengua catalana o Política i planificació lingüístiques. 

Amunt

El primer mòdul d'aquesta assignatura posa èmfasi en els serveis d'assessorament vinculats a la normalització lingüística; tanmateix, els coneixements que s'hi exposen són igualment útils per a l'organització de qualsevol tipus de servei lingüístic, sigui en organismes amb relacions internacionals habituals, sigui com a empreses -gabinets de comunicació, agències de traducció, etc. Tot i que els objectius puguin ser diferents -bàsicament uns se centren en els usuaris i els altres, en els textos- la formació dels assessors és comuna.

El segon mòdul tracta els processos de revisió i edició de textos, presents totalment o parcialment en la feina quotidiana de qualsevol servei lingüístic. Pretén donar a conèixer els principals conceptes de la lingüística textual i la sociolingüística, i els materials de consulta que s'apliquen a la revisió d'originals i de proves d'impremta.

El tercer mòdul s'ocupa de la revisió de textos orals, especialment en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisuals.

Amunt

Vegeu l'apartat 'L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis'.

De més a més, per poder cursar adequadament aquesta assignatura, com totes les del grau de Llengua i Literatura Catalanes, és indispensable tenir un bon domini de la llengua catalana (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual, oral o escrita).

Amunt

Objectius docents

 - Saber identificar els àmbits i la tipologia d'actuacions dels serveis lingüístics, especialment de l'Administració pública.

 - Conèixer el perfil dels professionals i les línies de treball dels serveis lingüístics en l'actualitat. 

 - Saber aplicar els conceptes gramaticals, sociolingüístics i convencionals a la revisió de textos escrits.

 - Saber aplicar la tècnica de correcció de textos escrits.

 - Iniciar-se en la revisió dels textos orals tenint en compte la tipologia textual, el grau de formalitat i la varietat geogràfica.

 - Conèixer i saber gestionar i usar els materials de consulta adequats per a la revisió de textos orals i escrits.

 

Competències específiques

- Anàlisi de textos en català de diferents nivells estructurals.

- Aplicació de coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i de les indústries culturals.

 

Competències transversals

- Cerca, gestió i ús de la informació.

- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.

- Resolució de problemes i formulació de preguntes.

- Treball individual i en equip.

- Compromís ètic.

Amunt

Mòdul 1. L'assessorament lingüístic i la dinamització de l'assessorament

Crèdits: 2

Presenta diferents conceptes relacionats amb l'assessorament i activitats que es duen a terme en la prestació de serveis lingüístics. També analitza els objectius i les mesures d'assessorament que s'han de plantejar en el marc de la planificació lingüística. Finalment, se centra en l'avaluació com a instrument de millora i d'eficàcia dels serveis lingüístics.

Mòdul 2. La revisió de textos escrits

Crèdits: 2

Introdueix els conceptes bàsics per a la revisió de textos escrits i se centra en els aspectes tècnics i metodològics que cal dominar per saber revisar aquest tipus de textos tenint en compte la normativa i l'adequació a la situació comunicativa. També tracta el coneixement i l'ús dels principals materials de consulta per a aquesta habilitat.

Mòdul 3. La revisió de textos orals

Crèdits: 2

Dóna les pautes i els criteris per a la revisió de textos orals, descriu les condicions de treball pròpies de la revisió d'aquest tipus de textos i les característiques textuals dels gèneres comunicatius. A més d'aquests aspectes propis de la correcció, posa èmfasi en les estratègies lingüístiques condicionades pel canal oral que contribueixen a millorar l'eficàcia comunicativa dels textos.

Mòdul complementari: Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic

Mòdul complementari. Eines de suport per a la correcció de textos

Amunt

Pràctiques correcció galerades d'Assessorament i serveis lingüístics Web
Àudio 01 Àudio
Àudio 04 Àudio
Àudio 08 Àudio
Àudio 19 Àudio
Àudio 03 Àudio
Àudio 18 Àudio
Àudio 15 Àudio
Àudio 02 Àudio
Àudio 07 Àudio
Àudio 11 Àudio
Àudio 06 Àudio
Àudio 17 Àudio
Àudio 14 Àudio
Àudio 16 Àudio
Àudio 12 Àudio
Àudio 10 Àudio
Àudio 05 Àudio
Àudio 20 Àudio
Àudio 09 Àudio
Àudio 13 Àudio
TN comarques 05/01/2012 (transcripció) PDF
TN comarques Lleida 10/01/2012 (transcripció) PDF
TN comarques 30/12/2011 (transcripció) PDF
TN comarques Barcelona 10/01/2012 (transcripció) PDF
TN comarques 03/01/2012 (transcripció) PDF
TN comarques Lleida 03/02/2012 (transcripció) PDF
TN comarques Tarragona 01/02/2012 (transcripció) PDF
TN comarques 29/12/2011 (transcripció) PDF
TN comarques Girona 10/01/2012 (transcripció) PDF
TN comarques 02/01/2012 (transcripció) PDF
TN comarques Barcelona 03/02/2012 (transcripció) PDF
TN comarques Lleida 10/01/2012 Audiovisual
TN comarques 05/01/2012 Audiovisual
TN comarques 30/12/2011 Audiovisual
TN comarques Barcelona 10/01/2012 Audiovisual
TN comarques 03/01/2012 Audiovisual
TN comarques Tarragona 01/02/2012 Audiovisual
TN comarques Lleida 03/02/2012 Audiovisual
TN comarques 29/12/2011 Audiovisual
TN comarques Girona 10/01/2012 Audiovisual
TN comarques 02/01/2012 Audiovisual
TN comarques Barcelona 03/02/2012 Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
La revisió de textos orals PDF
La revisió de textos escrits PDF
L'assessorament lingüístic i la dinamització de l'assessorament PDF
Eines de suport per a la correcció de textos XML
Eines de suport per a la correcció de textos DAISY
Eines de suport per a la correcció de textos EPUB 2.0
Eines de suport per a la correcció de textos MOBIPOCKET
Eines de suport per a la correcció de textos HTML5
Eines de suport per a la correcció de textos PDF
Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic XML
Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic DAISY
Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic EPUB 2.0
Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic MOBIPOCKET
Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic HTML5
Introducció a la correcció de textos i l'assessorament lingüístic PDF

Amunt

El material didàctic bàsic consisteix en:

- Tres mòduls en pdf que incorporen activitats i exercicis pensats perquè l'alumne apliqui els aspectes que es tracten en l'assignatura. 

- Dos mòduls complementaris sobre introducció a la correcció de textos i a l'assessorament lingüístic i sobre les eines de suport per a la correcció de textos

- Material àudio i material vídeo amb les transcripcions de textos de diferents varietats geogràfiques per treballar la revisió de textos orals formals.

- Material complementari associat a l'aula per a lectures i activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt