Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya Codi:  07.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya aborda els precedents, els inicis i el desenvolupament de les avantguardes històriques literàries en l'àmbit català dins del context europeu. L'alumne que cursi l'assignatura coneixerà els trets principals dels principals corrents d'avantguarda, i assolirà estratègies lectores per a interpretar les realitzacions avantguardístiques que es van produir dins la literatura catalana entre la segona dècada del segle XX i la postguerra.

 

L'assignatura s'organitza en tres unitats o blocs temàtics.

El primer bloc aborda les avantguardes històriques europees des d'una perspectiva interdisciplinària. Bàsicament es treballen el futurisme, el cubisme, el dadaisme i el surrealisme, que són els moviments avantguardistes més essencials de la història de l'art en general i de la literatura en particular del primer terç del segle XX. Aquesta primera unitat té un caràcter introductori.

El segon bloc focalitza l'atenció en les manifestacions d'avantguarda als Països Catalans fins a l'esclat de la guerra civil espanyola, principalment en l'àmbit literari. S'estudien les relacions entre artistes i intel·lectuals catalans de l'òrbita avantguardista, les revistes que van esdevenir plataformes de la seva teoria i praxi artística, i els llibres de creació, en especial, els de poesia i prosa poètica.

En el tercer bloc s'aprofundeix en l'anàlisi de diversos escriptors d'avantguarda: J.M. Junoy, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Dalí, Carles Sindreu, J.V. Foix i Francesc Trabal, entre d'altres. També s'aborda de manera més panoràmica la continuïtat de l'avantguarda catalana més enllà de la guerra civil, en especial atenció a l'obra de Joan Brossa.

Es tracta, en definitiva, de proposar un exercici de lectura de les principals obres de l'avantguarda literària catalana a partir de la seva contextualització tant en l'àmbit europeu com català, i des d'una rica perspectiva interdisciplinària, per tal de conèixer i entendre un dels fenòmens creatius més importants del segle XX.

Amunt

L'assignatura aprofundeix en el coneixement dels autors i les obres de la literatura catalana, sobretot, del primer terç del segle XX. En aquest sentit, el coneixement de les obres relacionades amb l'avantguardisme és important per formar-se un concepte total i integrador del període. Es tracta, per tant, d'una visió complementària i específica respecte a les assignatures que estudien la literatura catalana contemporània des d'una perspectiva més general, i proporciona eines per assolir un coneixement integral del període.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.). Particularment, el caràcter interdisciplinar de les avantguardes afavoreix que el seu coneixement siga útil des de àmbits professionals molt diversos, que poden arribar fins i tot al disseny, la imatge, etc.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita i l'aptitud per al pensament abstracte

Amunt

Per a aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Literatura catalana contemporània I i II.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria Literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS.

Amunt

Objectius

 

1. Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.

2. Relacionar els textos literaris amb altres manifestacions de la vida cultural del país (art, música, periodisme, etc.).

3. Conèixer les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, així com l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.

4. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

5. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

6. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.

7. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.

 

Competències

 

1. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.

2. Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.

3. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

4. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

Amunt

1. Avantguardes a Europa.

1.1. Futurisme.

1.2. Cubisme.

1.3. Dadaisme.

1.4. Surrealisme.

 

2. Avantguardes a Catalunya.

2.1. Les primeres avantguardes.

2.2. Les avantguardes als anys trenta.

2.3. L'avantguardisme de postguerra.

 

3. Autors i obres.

3.1. Els poetes: J.M. Junoy, Joan Salvat-Papasseit, J.V. Foix.

3.2. Els prosistes: Salvador Dalí, Carles Sindreu, Francesc Trabal.

3.2. La postguerra: Joan Brossa.

Amunt

Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya XML
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya DAISY
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya EPUB 2.0
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya MOBIPOCKET
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya KARAOKE
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya XML
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya HTML5
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya PDF
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya OAI-MPH
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari XML
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari DAISY
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari EPUB 2.0
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari MOBIPOCKET
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari KARAOKE
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari HTML5
Guia pràctica per a l'escriptura d'un assaig literari PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt