Lexicografia Codi:  07.533    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Com es fa un diccionari? Quins tipus de diccionaris hi ha? Què és una ontologia? Aquesta assignatura pretén respondre aquestes i altres preguntes, i es planteja com a objectiu fonamental que adquiriu els coneixements necessaris per elaborar diccionaris i productes lèxics similars (generals i especialitzats). Fa un èmfasi especial en l'organització de la disciplina, l'avaluació dels repertoris existents, els instruments metodològics per a l'elaboració de diccionaris i la pràctica lexicogràfica.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa, de 6 crèdits, del grau de Llengua i Literatura Catalanes. Forma part del bloc de matèries optatives relacionades amb les professions de la llengua, concretament amb l'àmbit de l'edició i l'assessorament lingüístic.

Amunt

La pràctica d'elaboració de diccionaris i altres repertoris lexicogràfics es projecta en diversos camps professionals, des de la producció impresa i digital de diccionaris, fins a la tasca terminogràfica i l'assessorament lingüístic (traducció i correcció de textos). Conèixer i aplicar les tècniques d'elaboració de diccionaris és útil per a qualsevol activitat de mediació lingüística que inclogui la confecció de repertoris lèxics.

Amunt

En aquesta assignatura, com en totes les optatives del grau de Llengua i Literatura Catalanes, cal tenir un domini superior de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual). L'estudiant que no tingui aquest nivell, i així ho manifesti en les PAC o a la prova final, no podrà superar l'assignatura.

Amunt

Objectius
En aquesta assignatura, a més dels objectius específics relacionats amb els continguts de la matèria, es treballaran els objectius següents:

 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
 • Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.
 • Aplicar els coneixements del grau a l'elaboració de materials per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i la literatura.
 • Desenvolupar activitats culturals i polítiques per al foment de l'ús de llengües en contextos plurilingües.
 • Aplicar coneixements del lèxic i l'estructura de la llengua, així com la capacitat de cerca i gestió d'informació a la creació de diccionaris i altres obres de referència (enciclopèdies, repertoris terminològics...).
 • Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina.
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 • Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Aquests objectius responen al treball de les competències següents:

- Competències específiques del grau de Llengua i Literatura Catalanes:

 • (16) Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • (17) Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.
 • (18) Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.


- Competències transversals de la UOC:

 • (2) Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • (5) Resolució de problemes i formulació de preguntes.
 • (6) Treball individual i en equip. 

La metodologia docent serà eminentment aplicada, tot i que amb una base teòrica i reflexiva important. Les diverses PAC combinen activitats variades acompanyades d'una part de preguntes de reflexió sobre els continguts dels mòduls i materials docents.

Amunt

Els continguts que veureu en aquesta assignatura s'agrupen en els quatre blocs següents, per a cada un dels quals haureu de fer una PAC:

1. La lexicografia com a matèria de la lingüística aplicada
   1.1. Aproximacions a la lexicografia (principals línies de pensament en la lexicografia actual):
         - aproximació lexicològica: lexicografia general
         - aproximació terminològica: lexicografia especialitzada
         - aproximació des de la pràctica d'elaboració de diccionaris
   1.2. De la lexicografia impresa a la lexicografia digital:
         - lexicografia i informàtica
         - digitalització, informatització, estructures digitals
   1.3. Organització institucional de la lexicografia: tradicions, organismes, associacions, congressos


2. Els repertoris lexicogràfics
   2.1. Els diccionaris:
        - concepte de diccionari
        - tipologia dels diccionaris
        - principals classes de diccionaris
        - tradicions lexicogràfiques
  2.2. Altres repertoris lexicogràfics:
       - vocabularis, lèxics, glossaris, diccionaris enciclopèdics
       - bases de dades, models textuals, bases de dades lèxiques, bases de coneixement lèxic

3. Metodologia de la lexicografia (metalexicografia)
  3.1. Usuaris i destinataris
  3.2. Funcions lexicogràfiques
  3.3. Estructures lexicogràfiques:
      - hiperestructura
      - macroestructura
      - microestructura
      - estructures d'accés
      - iconoestructures
      - estructura referencial

 3.4. Avaluació de diccionaris
 3.5. Assistents tecnològics per al treball lexicogràfic:
     - eines de tractament de corpus
     - assistents per a l'elaboració de definicions
     - clústers de representació de l'equivalència

4. La pràctica lexicogràfica
  4.1. Textos d'orientació i textos de presentació
  4.2. Nomenclatures lexicogràfiques: lemari principal, abreviatures, apèndixs gramaticals, iconografia
  4.3. Constitució de lemaris: constitució i extracció de corpus.
  4.4. Indicacions lexicogràfiques
     - informació fonètica
     - informació gramatical
     - contextualitzadors i marques d'ús
     - representació lexicogràfica del significat
     - representació de l'equivalència
     - tractament dels exemples

Amunt

Terminografia PDF
Lexicografia computacional. Anàlisi morfològica i lexicografia PDF

Amunt

Els recursos docents d'aquesta assignatura són diversos, i tots consten en suport digital a l'apartat "Recursos" de l'aula. N'hi ha de dos grans tipus:

Materials de lectura obligatòria (Manual, Materials UOC i Lectures)

 • El llibre manual Lexicografia, de Joaquim Rafel.
 • Dos mòduls de la UOC: Lexicografia computacional i Terminografia.
 • Diversos capítols de llibre i articles de revista.

Materials de consulta puntual (Enllaços d'interès i Fonts d'informació)

Es tracta d'enllaços a diversos recursos i pàgines web que trobareu als subapartats "Enllaços d'interès" i Fonts d'informació" dins de "Recursos" de l'aula.

En els enunciats de les diferents PAC que hi ha a l'aula trobareu l'explicació detallada dels materials que necessiteu consultar per realitzar cada activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt