Llenguatge, ment i cervell Codi:  07.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Llenguatge, ment i cervell s'ha concebut com una introducció a la psicolingüística i a la neurolingüística, dues disciplines que s'integren en el marc global de la ciència cognitiva. Es presenten els conceptes bàsics, els principals corrents teòrics i els mètodes més habituals en l'estudi dels processos mentals implicats en l'ús del llenguatge, així com en l'estudi del substrat neuronal del processament lingüístic.

L'assignatura es divideix en quatre unitats:

1) La psicolingüística

En la primera unitat s'introdueixen els àmbits d'estudi fonamentals de la psicolingüística: adquisició, comprensió i producció del llenguatge. Es presenten els principals corrents teòrics que han conformat la història de la disciplina i es descriuen els mètodes empírics més habituals en l'estudi del processament lingüístic. Finalment, s'hi estudien també les relacions entre llenguatge i pensament.

2) L'adquisició del llenguatge

En la segona unitat es fa un estudi aprofundit de l'adquisició del llenguatge per part dels infants. S'hi exposen les diferents perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge i es descriuen en detall les diferents etapes del desenvolupament de la capacitat lingüística.

3) La comprensió i la producció del llenguatge

La tercera unitat està dedicada a l'estudi de la comprensió i la producció lingüística en el parlant adult, nadiu i expert, tant en la modalitat oral com escrita: comprensió oral, producció oral, lectura i escriptura. De tots els subcomponents del llenguatge, aquest mòdul se centra especialment en la descripció del processament semàntic i sintàctic.

4) La neurolingüística

Finalment, en la quarta unitat es presenta la història de la neurolingüística, es descriuen en detall i de manera il·lustrada les bases neuroanatòmiques del llenguatge, i es classifiquen els diferents trastorns del llenguatge que són conseqüència de dany cerebral, coneguts com a afàsies.

Amunt

Llenguatge, ment i cervell és una assignatura optativa del Grau en Llengua i Literatura catalanes. En concret, és una assignatura del Perfil d'optativitat lingüístic. 

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures següents: Introducció a les ciències del llenguatge i L'estructura de les llengües.

Amunt

Els objectius que heu d'haver assolit després d'haver cursat l'assignatura Llenguatge, ment i cervell es poden resumir de la manera següent:

1.Comprendre quin és l'objecte d'estudi de la psicolingüística, conèixer els diferents corrents i períodes històrics de la disciplina, i saber classificar els diferents mètodes que es fan servir des d'aquesta àrea de coneixement.

2. Comprendre les diferents perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge i saber analitzar les diferents etapes del desenvolupament de la capacitat lingüística (etapa prelingüística, desenvolupament fonològic, desenvolupament lèxic i semàntic, així com desenvolupament de la morfologia i la sintaxi).

3.Conèixer les diferents hipòtesis i models sobre el funcionament dels processos de comprensió i producció del parlant adult, tant en la modalitat oral com escrita.

4.Saber situar els diferents períodes històrics de la neurolingüística, conèixer les bases neuroanatòmiques del llenguatge i ser capaç de classificar els diferents trastorns afàsics.

 

Competències específiques

- Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i singularitza com a ciència.

- Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que es deriven d'aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, trastorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...).

- Conèixer els principis de la metodologia de la recerca i saber-los aplicar a la recerca en l'àmbit del llenguatge.

 

Competències transversals

- Resolució de problemes i formulació de preguntes.

- Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Amunt

 

Mòdul didàctic 1

La psicolingüística

1.      Els àmbits de la psicolingüística

2.      Aproximació històrica

3.      Els mètodes

4.      La relació entre llenguatge i pensament

 

Mòdul didàctic 2

L'adquisició del llenguatge

1.      Perspectives teòriques sobre l'adquisició del llenguatge

2.      L'etapa prelingüística

3.      Desenvolupament fonològic

4.      Desenvolupament lèxic i semàntic

5.      Desenvolupament de la morfologia i la sintaxi

 

Mòdul didàctic 3

La comprensió i la producció del llenguatge

1.      Comprensió oral

2.      Producció oral

3.      Lectura

4.      Escriptura

5.      Processament semàntic

6.      Processament sintàctic

 

Mòdul didàctic 4

La neurolingüística

1.      Aproximació històrica

2.      Bases neuroanatòmiques del llenguatge

3.      Els trastorns afàsics

Amunt

Presentació de l'assignatura Llenguatge, ment i cervell Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
La comprensió i la producció del llenguatge XML
La comprensió i la producció del llenguatge DAISY
La comprensió i la producció del llenguatge EPUB 2.0
La comprensió i la producció del llenguatge MOBIPOCKET
La comprensió i la producció del llenguatge HTML5
La comprensió i la producció del llenguatge PDF
L'adquisició del llenguatge XML
L'adquisició del llenguatge DAISY
L'adquisició del llenguatge EPUB 2.0
L'adquisició del llenguatge MOBIPOCKET
L'adquisició del llenguatge HTML5
L'adquisició del llenguatge PDF
La neurolingüística XML
La neurolingüística DAISY
La neurolingüística EPUB 2.0
La neurolingüística MOBIPOCKET
La neurolingüística HTML5
La neurolingüística PDF
La psicolingüística XML
La psicolingüística DAISY
La psicolingüística EPUB 2.0
La psicolingüística MOBIPOCKET
La psicolingüística HTML5
La psicolingüística PDF

Amunt

L'assignatura té com a material didàctic l'obra en paper coordinada per Marta Coll-Florit, Llenguatge, ment i cervell, que subministra la UOC al principi del curs.

El plantejament del curs està orientat de manera que es pugui seguir i superar utilitzant bàsicament el material docent subministrat per la UOC. Tanmateix, la dinàmica docent universitària fa aconsellable la utilització puntual de bibliografia de suport. Lògicament, com en qualsevol estudi, també faran ús de la bibliografia complementària els estudiants que desitgin aprofundir en els temes tractats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt