Llenguatges d'especialitat i terminologia Codi:  07.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura optativa del grau de Llengua i Literatura Catalanes que té una càrrega de 6 crèdits. Els continguts que s'hi tracten i les competències que s'hi treballen pretenen donar resposta a preguntes com les següents: què diferencia un text de la llengua general, produït en una situació quotidiana, d'un text científic, tècnic o jurídic?; quines característiques tenen el català científic o el català jurídic?; són diferents les paraules dels termes especialitzats?; per què en català l'equivalent de bullying és la forma assetjament escolar?

Aquests són alguns dels interrogants que us plantejarem en aquesta matèria, amb l'objectiu que arribeu a conèixer les característiques principals dels anomenats llenguatges d'especialitat, fent un èmfasi especial en la redacció de textos científics i tècnics en català; paral·lelament, ens iniciarem en l'estudi de la terminologia en tant que camp de coneixement teòric i aplicat que té com a objecte d'estudi el terme o unitat lèxica especialitzada; això ens permetrà abordar l'elaboració de vocabularis i diccionaris especialitzats (l'anomenada metodologia del treball terminogràfic) i la resolució de consultes terminològiques puntuals, com també conèixer els nombrosos recursos terminològics que actualment ens ofereix Internet.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de Llengua i Literatura Catalanes, que forma part del bloc de matèries optatives relacionades amb la lingüística i, més concretament, amb la lingüística aplicada. Justament pel seu caràcter eminentment aplicat, també té molta relació amb les assignatures del bloc de professions de la llengua, especialment amb les de Lexicografia, Teoria i pràctica de la traducció, i Assessorament i serveis lingüístics.

Amunt

Aquesta assignatura permet aprofundir el coneixement dels textos especialitzats i també de les seves unitats més característiques, els termes, tant des d'una perspectiva teòrica com aplicada. Per tant, pot ser útil per a moltes activitats professionals, fonamentalment relacionades amb la mediació lingüística en llengua catalana: elaboració de diccionaris i vocabularis especialitzats; resolució de consultes terminològiques; traducció, correcció i edició de textos especialitzats; formació lingüística (cursos de redacció especialitzada); disseny i elaboració de models de documents especialitzats, etc.

Amunt

No hi ha cap requisit previ per cursar aquesta assignatura, tot i que cal tenir en compte que la part aplicada de l'assignatura exigeix un nivell de coneixement superior de la llengua catalana (com passa amb totes les assignatures optatives d'aquest grau).

Amunt

En aquesta assignatura, com en totes les optatives del grau de Llengua i Literatura Catalanes, cal tenir un domini superior de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual). L'estudiant que no tingui aquest nivell, i així ho manifesti en les PAC o en les proves finals, no podrà superar l'assignatura.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen els objectius generals següents, que també són objecte d'avaluació per mitjà de les diferents activitats proposades al llarg del semestre, així com de les proves finals:

Objectius generals

 • Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
 • Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 • Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.
 • Analitzar les relacions entre les produccions lingüístiques i el context.
 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant assoleixi les competències específices 4, 6 i 16 del grau de Llengua i Literatura Catalanes:

 Competències específiques 

 • (4) Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
 • (6) Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 • (16) Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

Amunt

Els continguts fonamentals que es treballen en aquesta assignatura corresponen, d'una banda, a tres mòduls didàctics de la UOC (que són a l'apartat "Recursos d'aprenentatge" dins dels "Recursos" de l'aula); i, de l'altra, a la bibliografia complementària (que és a l'apartat "Lectures" també dins dels "Recursos" de l'aula"). Tots aquests materials s'organitzen al voltant de les tres grans unitats de contingut següents:

Unitat 1. Els textos especialitzats (mòdul didàctic 1)

1. Llenguatges d'especialitat i textos especialitzats

1.1. Diversitat denominativa i pluralitat d'enfocaments

1.2. Caracterització del text especialitat

1.3. Text especialitzat i variació

2. La redacció de textos especialitzats en català

2.1. Els textos especialitzats en llengua catalana: dels orígens fins a l'actualitat

2.2. Característiques lingüístiques dels textos especialitzats

2.3. La producció de textos especialitzats

Unitat 2. La terminologia com a disciplina: orígens, evolució, objecte d'estudi i organització (mòdul didàctic 2 i bibliografia complementària)

1. Orígens de la terminologia

2. Principals línies de pensament en la terminologia actual

3. L'objecte d'estudi de la terminologia: la unitat terminològica

4. Organització de la terminologia: organismes i centres de producció terminològica

Unitat 3. Les aplicacions terminològiques (mòdul didàctic 3 i bibliografia complementària)

1. La noció d'aplicació terminològica

1.1. Necessitats terminològiques: terminologia per a qui i per a què?

1.2. El Principi d'adequació

1.3. Altres principis metodològics complementaris

2. El treball terminològic

2.1. El treball terminològic puntual

2.2. Elaboració d'una terminografia: treball terminològic sistemàtic

2.3. Competències necessàries per treballar en terminografia

2.4. Normes o directrius internacionals per al treball terminogràfic

2.5. Recursos tecnològics per al treball en terminografia

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Aquesta assignatura compta amb tres tipus de materials:

 • Els tres mòduls didàctics de l'assignatura, que corresponen respectivament als continguts que es treballen a les unitats 1 (mòdul 1), 2 (mòdul 2) i 3 (mòdul 3), que estan relacionats amb els textos especialitzats, amb la terminologia com a disciplina i amb les aplicacions terminològiques. S'estructuren en una primera part, en la qual s'exposa la matèria que l'estudiant ha d'aprendre, i en una segona part d'exercicis i activitats, orientada a l'aplicació dels coneixements adquirits. 
 • La bibliografia complementària, que també és a l'apartat "Recursos" de l'aula, amb el nom "Lectures".
 • Els recursos diversos que apareixen a l'apartat "Fonts d'informació terminològica", dins dels "Recursos" de l'aula, que complementen els materials anteriors i que majoritàriament són enllaços de portals i pàgines webs. 

A les Activitats de l'aula la professora col·laboradora va enllaçant oportunament els materials que tenen relació amb cada una de les activitats proposades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt