Sociologia General Codi:  07.567    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Sociologia vol ser una introducció a la perspectiva sociològica, entenent que pot proporcionar una manera de comprendre la llengua com un fet social i la literatura com una eina per a representar i observar "el gran teatre del món", amb les regles i les estructures que el fan funcionar tal com és. Per tant, l'objectiu d'aquesta assignatura no és presentar una visió exhaustiva de la sociologia com a disciplina científica, sinó aportar a l'alumnat aquells elements que els permet adquirir unes bases, unes eines, per a comprendre la construcció de la societat moderna, o bé per a indagar sobre els comportament social en el context de la modernitat i el que alguns anomenen postmodernitat, segona modernitat o modernitat avançada. El món contemporani, vaja.

Per fer-ho, establirem quatre línies d'estudi, òbviament relacionades: una primera que s'endinsarà en els principals mecanismes de funcionament de la societat i de la manera com l'ésser humà hi és integrat; una segona que tractarà, a partir de les principals aportacions que feren els clàssics de la disciplina de comprendre les principals estructures socials i el poder; i una tercera que analitzarà que farà una mirada al món contemporani aplicant-hi els coneixements treballats al llarg de l'assignatura. En tots aquests punts els conceptes i continguts de l'assignatura s'aplicaran en tot moment a l'anàlisi de la llengua i de la literatura de ficció, entenent que participa, igual que la sociologia, d'aquest intent d'interpretació i de comprensió de la realitat social

Amunt

Conscients que un dels objectius del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC és conèixer, analitzar i interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, pretèrites i contemporànies, l'assignatura de sociologia ha procurat no caure en una visió estretament academicista i corporativa del que és sociologia, sinó oferir sobretot una comprensió de la perspectiva (la mirada) amb què la sociologia permet enfocar processos històrics com la conformació dels parlants d'una llengua i la seva evolució en termes socials de les normes que afecten aquests parlants en el si de la societat, així com les formes amb què es fan partícips d'una cultura determinada.

A l'assignatura de Sociologia volem contribuir a que l'estudiant entengui millor el que acostumem a anomenar "modernitat" i la gran transformació social i intel·lectual que va suposar, de la qual sorgeix la mateixa disciplina. En aquest sentit, aquesta assignatura s'ha d'entendre com estretament entrellaçada a la història dels diferents aspectes que afecten els processos socials: llengua, cultura, economia, etc.

Amunt

Tant pels seus continguts com per l'objectiu de possibilitar l'aprenentatge de l'alumnat en un enfocament sociològic del complex món de les llengües i les cultures, aquesta assignatura ofereix coneixements i competències molt útils per a les professions lligades d'una manera o una altra a la llengua i a la literatura. Cada vegada més som conscients que els usos i els aprenentatges lingüístics estan influïts per factors socials, que tenen a veure amb les posicions socials dels individus. La pertinença a un grup social comporta, doncs, una manera d'entendre i de viure la cultura, així com la producció de diferents expressions lingüístiques. La manera com queden posicionades aquestes diferents expressions lingüístiques i culturals no són més que manifestacions de com les regles del joc social intervenen en la configuració del panorama cultural. La literatura és alhora producte i expressió d'aquests fonaments socials. És també una mirada cap a la societat, a través de la construcció de retrats socials. I està alhora influïda pels condicionants socials de la producció literària. Per tot això, aquesta introducció a la perspectiva sociològica proporciona eines adequades per a la interpretació dels fets lingüístics i per a la interpretació de la literatura com una forma de representació de la realitat social.

Amunt

No es necessiten coneixements previs específics. L'assignatura està preparada per a explicar la sociologia a un nivell inicial i introductori de la disciplina.

Amunt

Com es diu en la introducció de l'assignatura i es repeteix al llarg dels diferents materials, la sociologia proporciona una nova perspectiva, una nova mirada, sobre els afers quotidians de la vida. D'aquí que un dels objectius principals sigui aconseguir tant entendre perquè apareix aquesta mirada en el moment què ho fa com també adoptar aquesta nova aproximació al món social que desvetlli aspectes ocults de la nostra vida quotidiana i col·lectiva.

En el marc del Grau en Llengua i literatura catalanes, treballarem aquests aspectes d'aquestes cinc competències:

Exercici de l'anàlisi i la síntesi.

- Anàlisi i interpretació de material (dades i textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

 

Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

- Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

- Capacitat per a contextualitzar en diferents camps de coneixement la producció intel·lectual pròpia, ja sigui amb vocació acadèmica, artística o divulgativa.

- Conèixer les principals corrents de pensament de les ciències humanes i socials, i les principals teories crítiques i culturals amb una consciència de la seva evolució dintre dels contextos culturals específics.

 

Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i qüestionament de les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

 

Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

- Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

- Entendre el paper del llenguatge en la producció simbòlica.

- Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, així com els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.

- Comprendre i analitzar els processos de reproducció cultural.

- Comprendre que la posició social dels individus, les desigualtats d'accés a les diferents formes de capital i el paper de les institucions intervenen en els processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, i d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, com també en la creació de significats culturals.

 

Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional

- Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres com s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb l'objectiu de persuadir els interlocutors.

- Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i adequadament estructurats, a partir d'uns paràmetres especificats, adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.

Amunt

Els mòduls de l'assignatura es poden agrupar en parelles. Una que tracta dels mecanismes de funcionament d'allò que en diem la societat (mòduls 2 i 3), una altra que tracta sobre d'allò que han estat les aportacions fonamentals del pensament sociològic (mòduls 4 i 5), i una tercera, en forma d'introducció i conclusió que fan una iniciació a la perspectiva sociològica, un, i inviten a fer una senzilla aproximació epistemològica a la pràctica de la sociologia, l'altre (mòduls 1 i 6).

Aquests mòduls no es treballen a l'assignatura seguint un ordre estricte, sinó d'acord amb el desenvolupament dels continguts a cada unitat. Així doncs, es combinarà la lectura dels mòduls amb altres textos que aporten una perspectiva sociològica dels fenòmens vinculats a la llengua i la cultura modernes i contemporànies.

És important llegir les lectures obligatòries que s'indicaran per a cada unitat per complementar els mòduls i disposar així d'una perspectiva aplicada de la sociologia.

Pel que fa a l'organització de l'aprenentatge, l'assignatura constarà de tres PAC, amb els següents objectius d'aprenentatge:

PAC 1 : Com ens fem socials ? Dialèctica individu i societat

 • Comprendre que l'ésser humà és un ésser eminentment social, que necessita passar per un procés de socialització per tal d'esdevenir un membre més de la societat.
 • Desenvolupar una mirada a la relació entre individu i societat que tingui en compte el seu caràcter dialèctic.
 • Aprendre a utilitzar els conceptes que permeten operacionalitzar i disseccionar aquesta relació entre individu i societat des d'una aproximació construccionista.
 • Comprendre el paper fonamental de la llengua com element de socialització.

 PAC 2: Quin lloc ocupem en l'escenari del món? Estructura social, poder i control

 • Comprendre com els individus formen part d'un món que donem per descomptat, però que ens determina.
 • Identificar les línies mestres a través dels quals els clàssics de la sociologia van entendre la modernitat a partir de la divisió del treball, la racionalització i les relacions de producció.
 • Conèixer el lligam entre els marcs estructurals i el seu impacte en la consciència dels individus i dels col·lectius, a partir dels conceptes bàsics dels clàssics de la sociologia: anomia, alienació i desencantament del món.
 • Reflexionar sobre la connexió entre la mirada sociològica en el marc de la modernitat i la mirada literària del món.

PAC 3: Processos de canvi en el món contemporani 

 • Mobilitzar els coneixements adquirits en una anàlisi crítica de la societat contemporània.
 • Comprendre com l'evolució de les societats modernes està produint canvis que porten a escenaris més incerts.
 • Comprendre la globalització com a nou paradigma d'estudi de la societat.
 • Comprendre com la diversitat afecta les identitats contemporànies a través de fenòmens com les migracions, les noves tendències culturals o els canvis en l'estructura social.
 • Comprendre com la diversificació d'agents de socialització, de marcs institucionals, de llengües, de cultures, etc. saccegen la comprensió clàssica de la identitat com un element estable al llarg de la vida de les persones i dels col·lectius socials.

Amunt

La paradoxa i la sociologia Audiovisual
Una història ben curiosa. Les transformacions de la curiositat i el sorgiment de la sociologia Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
El procés de socialització Audiovisual
Normalitat, desviació i poder Audiovisual
La societat (II). El procés d'institucionalització XML
El pensament sociològic (II). Els contemporanis XML
La societat (I). El procés de socialització XML
El pensament sociològic (I). Els fundadors XML
La perspectiva sociològica XML
La sociologia com a pràctica i com a saber XML
Lectura 1. Orígens i formació de les ciències socials XML

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt