Narrativa catalana contemporània Codi:  07.583    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Narrativa catalana contemporània us proporcionarà una visió suficientment significativa de la producció del gènere narratiu més rellevant d'arreu del domini lingüístic publicat des de mitjan dels anys setanta del segle passat fins avui. Al llarg del semestre adquirireu estratègies i eines per tal d'interpretar les obres proposades del període, desenvolupareu la capacitat d´elaborar discursos hermenèutics sobre textos i qüestions relacionades amb la teoria i la crítica narratives tot aplicant la perspectiva de gènere, i compartireu amb col·legues de l´aula experiències lectores que us permetran enriquir la multiplicitat de perspectives que possibilita o reclama la lectura.


Amunt

Aquesta assignatura del Grau en Llengua i Literatura Catalanes proposa l'estudi de la producció narrativa més recent i rellevant dels últims decennis. Us proposem aprofundir en el coneixement d'una diversitat de gèneres narratius (novel·la, conte, autobiografia, dietarisme, llibres de viatges) a través de la lectura de textos crítics recents i d'una selecció d'obres narratives, tot aplicant la perspectiva de gènere.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s´obren nous camins en els móns editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.).

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d´expressió oral i escrita i l´aptitud per al pensament abstracte.

Amunt

Per a aquesta assignatura és imprescindible tenir coneixements de literatura catalana contemporània i domini de l'escriptura acadèmica.



Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, dins la matèria Literatura catalana. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS.



Amunt

 • Conèixer els processos de recepció de textos i discursos vinculats a la tradició literària/narrativa catalana.
 • Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana. 
 • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals. 
 • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos. 
 • Conèixer els mecanismes pels quals la institució literària estableix un procés dinàmic de formació i reelaboració d´un repertori canònic. 
 • Reflexionar de manera teòrica i metacrítica en relació amb la literatura. 
 • Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe. 
 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina. 
 • Analitzar i interpretar textos de naturalesa complexa. 
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Competències

 • Conèixer la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana. 
 • Analitzar i comentar críticament obres literàries. 
 • Analitzar textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada. 
 • Analitzar críticament textos, productes i pràctiques culturals. 
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi. 
 • Perfeccionar l´expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

 

Amunt

L'assignatura té com a objecte l'estudi de la narrativa catalana produïda arreu del domini lingüístic des de mitjan decenni dels setanta, que coincideix amb la fi del franquisme, fins als nostres dies. S'estudiaran autors i autores significatius i les qüestions relacionades amb la llengua literària, el cànon, la tradició, i les relacions interartístiques. La perspectiva de gènere es té en compte tant en els continguts com en totes les activitats que es plantegen a l'aula.

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Narrativa catalana actual XML
Narrativa catalana actual DAISY
Narrativa catalana actual EPUB 2.0
Narrativa catalana actual MOBIPOCKET
Narrativa catalana actual HTML5
Narrativa catalana actual PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt