Orígens i evolució de la llengua catalana Codi:  07.584    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A Orígens i evolució de la llengua catalana es proporciona una visió de conjunt de l'evolució social de la comunitat catalanoparlant des dels orígens de la llengua catalana (tombant dels segles VIII al IX) fins a l'abolició del règim foral (1716) subsegüent a la Guerra de Successió.
Aquest "continuum" temporal s'estudiarà segmentat en atenció a factors històrics i, per a cada etapa, s'analitzarà el context històric, els usos lingüístics, el valor lingüístic de la producció literària, les mentalitats i actituds lingüístiques. També s'estudiarà els orígens i evolució de la llengua catalana, com a llengua romànica i en tant que sistema lingüístic que es va anar diferenciant de llatí. Per tant s'estudiaran també de manera succinta els canvis formals més importants que al llarg de la història han anat afaiçonant aquesta llengua que avui coneixem com a catalana.

Amunt

Orígens i evolució de la llengua catalana és una assignatura optativa (OP) que juntament amb les assignatures d'Història de la llengua catalana (obligatòria i única assignatura de diacronia que és obligatòria al grau,) i Dialectologia (OP) conformen l'àrea de Diacronia i dialectologia de la titulació del Grau de llengua i literatura catalanes de la UOC.

Amunt

Els continguts de l'assignatura Orígens i evolució de la llengua catalana seran molt profitosos per als estudiants que, en el vostre futur professional, hàgiu pensat dedicar-vos a la docència, secundària o superior, o a la recerca, especialment en els àmbits de la història interna i externa de la llengua, de la sociolingüística o de la normativa. També tindran molta utilitat per a aquells estudiants que treballin en l'àmbit de la planificació lingüística o de l'assessorament lingüístic, perquè disposaran dels coneixements històrics imprescindibles per a prendre de manera raonada les decisions que requerirà la seva feina. En relació amb el camp de la comunicació, els coneixements dels orígens i evolució de la llengua catalana també són útils a periodistes que es volen especialitzar en llengua i cultura.

Amunt

L'assignatura d'Orígens i evolució de la llengua catalana, malgrat ser una optativa de la branca de llengua, no demana coneixements previs específics. Ara bé, és molt recomanable haver cursat assignatures bàsiques de llengua i concretament Llengua llatina: llengua, literatura i cultura. Idealment,  aquesta assignatura es cursaria abans de la Història de la llengua catalana, ja que justament es treballa el període l'anterior. Tanmateix, l'assignatura d'Història de la llengua és una assignatura bàsica que es recomana cursar a l'inici del grau. Així doncs, l'estudiant pot triar de fer-la abans o després en funció dels seus interessos en la matèria.

Amunt

Com passa amb altres assignatures, es pot començar a preparar-la llegint algunes d'aquestes obres. Es tracta només d'un suggeriment i per tant cadascú decidirà en funció dels seus interessos específics si fer algunes d'aquestes lectures abans de l'inici del semestre:

Branchadell, Albert (2006): L'aventura del català. De les Homilies d'Organyà al nou Estatut. Barcelona: L'Esfera dels Llibres.

Gimeno, Lluís (2005a), Els orígens de la llengua, València: Bromera.

Gimeno, Lluís (2005b), Aproximació lingüística als inicis de la llengua catalana (segles VIII al XIII), Castelló: Universitat Jaume I.

Joan, Bernat & Esperança Marí (2019) Breu història de la llengua als Països Catalans, Lleida, Pagès editors.

Montoya, Brauli (2018) Aproximació a la història social de la llengua catalana, Alzira / València, Edicions Bromera / Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Nadal, Josep Maria; Prats, Modest. (1982-1996). Història de la llengua catalana (2 vol.). Barcelona: Edicions 62.

Lleal, Coloma (1992) Breu història de la llengua catalana. Barcelona: Barcanova. (També hi ha una reedició del 2003).

Ferrando, Antoni & Miquel Nicolás (2011) Història de la llengua catalana (nova edició revisada i ampliada), Barcelona, Editorial UOC.

Martí i Castell, Joan (1990) Gramàtica històrica. Problemes i mètodes, València, Publicacions de la Universitat de València.

Nicolás, Miquel (1998) La història de la llengua catalana: la construcció d'un discurs, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Amunt

Competències específiques:

 1. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.
 2. Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 3. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
 4. Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
 5. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.


Competències transversals:

 1. Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 2. Treball individual i en equip.

Aquestes competències del grau de Llengua i Literatura Catalanes es desenvolupen mitjançant els següents objectius:

 1. Saber concebre i analitzar els processos d'interrelació de la llengua i els entorns i processos culturals.
 2. Comprendre la dimensió històrica de les llengües i saber analitzar els factors que incideixen en el seu naixement, l'evolució i la mort.
 3. Conèixer els mètodes de l'estudi diacrònic de les llengües i saber analitzar un text català des d'una perspectiva diacrònica, i per tant situar-lo en el temps d'acord amb els seus trets formals.
 4. Conèixer els canvis de concepció sobre la llengua en la història.
 5. Conèixer com diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i exercici del poder.
 6. Comprendre i analitzar els contextos de construcció de la identitat en la cultura catalana.
 7. Comprendre que la posició social dels individus, les desigualtats d'accés a les diferents formes de capital i el paper de les institucions intervenen en els processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, i d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, com també en la creació de significats culturals.
 8. Conèixer les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, així com l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.
 9. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 10. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
 11. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura es basen sobretot en els materials didàctics "Història de la llengua I" que s'enfoquen en la història externa o sigui la història social de la llengua:

Mòdul didàctic 1: Conceptes, objectius i mètodes de la història de la llengua.
Mòdul didàctic 2: La formació de la llengua catalana. De l'ocupació franca de Barcelona (801) a la batalla de Muret (1213).
Mòdul didàctic 3: Emancipació lingüística i literària i expansió territorial. De la derrota de Muret (1213) al Compromís de Casp (1412).
Mòdul didàctic 4: La plenitud de la llengua. Del compromís de Casp (1412) a la derrota de les Germanies (1523).
Mòdul didàctic 5: L'inici del procés de transculturació. De les Germanies (1519-1523) a l'expulsió dels moriscos (1609-1614).
Mòdul didàctic 6 La marginació política i cultural de la llengua. De l'expulsió dels moriscos (1609) a l'abolició del règim foral (1716).

Amb l'objectiu de familiaritzar-se amb l'evolució de la llengua des d'un punt de vista de la història interna, tot i que no s'estudiarà de forma aprofundida, ens servirem dels materials de Gramàtica Històrica I i d'alguns apartats concrets dels materials de Gramàtica Històrica II:

Mòdul didàctic 1: Conceptes i mètodes de la gramàtica històrica
Mòdul didàctic 2: El llatí vulgar i la formació de les llengües romàniques
Mòdul didàctic 3: Els elements no llatins constitutius del català. El substrat, l'adstrat, el superstrat
Mòdul didàctic 4: El català preliterari i arcaic

Gramàtica Històrica II:

Mòdul 1: Fonètica
Mòdul 2: Morfologia
Mòdul 3: Sintaxi

També disposem de dos reculls de lectures al voltant d'aspectes concrets de la gramàtica històrica i ens ajudaran a ampliar algun dels conceptes estudiats. Finalment, hem escollit un conjunt d'articles i llibres més actualitzat sobre la matèria d'història de la llengua medieval i moderna que ens permeten complementar la resta de materials.

Amunt

Gramàtica històrica catalana I. Lectures Web
Lectures de Gramàtica històrica catalana II Web
Gramàtica històrica catalana II: l'evolució del sistema PDF
Gramàtica històrica catalana I: els orígens de la llengua PDF
Història de la llengua catalana I PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Els materials de l'assignatura són de tres tipus. D'una banda tenim els mòduls didàctics Història de la llengua I, Gramàtica Històrica I i Gramàtica Històrica II. També disposem de dos reculls de lectures al voltant d'aspectes concrets de la gramàtica històrica i ens ajudaran a ampliar algun dels conceptes estudiats. Finalment, hem escollit un conjunt d'articles i llibres més actualitzats sobre la matèria d'història de la llengua medieval i moderna que ens permeten complementar la resta de materials.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt