Creativitat publicitària Codi:  16.612    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Creativitat Publicitària et proposa fer un recorregut professional des de la ideació de campanyes fins a la producció de les peces concretes en diferents tipus de mitjans.

S'estructura en tres grans àmbits per facilitar l'aprenentatge experiencial i efectiu: creativitat above the line, below the line i through the line.

Primer desenvoluparàs el procés de creació en publicitat posant-ho en pràctica en grans mitjans convencionals. Després et proposarem un repte relacionat amb disciplines publicitàries alternatives i, finalment, abordaràs una campanya en mitjans digitals.

Metodològicament t'enfrontaràs a la resolució de problemes, la lectura de textos i anàlisi, case studies i activitats expositives que facilitaran el desenvolupament de la teva capacitat de comunicació efectiva i persuasiva.

Descobriràs disciplines publicitàries nascudes com a conseqüència de la crisi i limitacions dels mitjans publicitaris tradicionals i, des d'una vessant teòrica, però sobretot pràctica, t'adonaràs de la necessitat d'abordar creativament una nova manera de fer publicitat. Tot i els canvis, hi ha alguna cosa que segueix constant: la publicitat és una feina d'equip i, especialment en l'àmbit creatiu, la suma de talents pot portar a la multiplicació de resultats.

Amunt

Aquesta és una de les assignatures obligatòries del Grau en Comunicació que és específica de l'àmbit publicitari, juntament amb  Introducció a la publicitat i Sistemes i processos de la publicitat, i té una càrrega lectiva de 6 ECTS.

Amunt

Els àmbits professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis que envolten l'activitat publicitària dins d'una agència (incloent-hi els clients) però també aquells que, sense estar-hi directament implicats, els toca de prop.

En concret:

L'agència: redacció, direcció d'art, direcció creativa, direcció de comptes, supervisió de comptes, planificació estratègica (planners), planificació de mitjans.

L'entorn de l'agència (proveïdors de serveis): realització audiovisual, fotografia, il·lustració, pre i post-producció.

Client: direcció de comunicació i publicitat, direcció de màrqueting, product managers, brand managers.

Amunt

És recomanable cursar aquesta assignatura obligatòria del Grau en Comunicació després d'haver superat amb èxit l'assignatura bàsica Pensament Creatiu i les també obligatòries Introducció a la publicitat i Sistemes i processos de la publicitat. Si l'estudiant vol aprofundir i especialitzar-se en la creativitat publicitària, més endavant podrà cursar les optatives Direcció d'art i Taller de redacció publicitària

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són:

- Familiaritzar-se amb el concepte creativitat i desenvolupar les habilitats requerides per a la pràctica del pensament creatiu.

- Conèixer i dominar els fonaments teòrics i les tècniques imprescindibles per a la creació, desenvolupament i producció d'idees publicitàries creatives i eficaces.

- Adquirir la capacitació necessària per abordar amb soltesa l'exercici professional de les tasques creatives en l'entorn publicitari actual.

- Adquirir capacitat d'autoanàlisi i d'autocrítica quan es sotmetin els propis treballs a l'criteri del docent col·laborador i dels companys/es de l'aula.

Els objectius es concreten en el següents resultats d'aprenentatge

- Identificar i aplicar les claus de el pensament divergent i lateral.

- Aplicar, deliberadament i sistemàtica, diferents tècniques creatives.

- Aplicar el pensament creatiu en diferents àmbits de la comunicació.

- Dominar els fonaments teòrics i les tècniques imprescindibles per a la creació, desenvolupament i producció d'idees publicitàries creatives i eficaces.

- Abordar amb soltesa l'exercici professional de les tasques creatives en l'entorn publicitari actual.

- Valorar el moment de canvi en la professió, provocat per una gran saturació publicitària en els mitjans tradicionals i el naixement de noves eines publicitàries alternatives.

- Reconèixer la figura i funcions de l'planificador estratègic en l'actual escenari de la comunicació persuasiva.

- Aplicar conceptes bàsics de la planificació estratègica i el seu argot específic.

- Comunicar el pensament estratègic a través de les eines habituals professionals, com és el document de l'briefing creatiu (en les seves diferents versions).

- Identificar i analitzar els elements fonamentals dels llenguatges publicitaris, les seves funcions i la relació amb la creativitat.

- Manipular eines publicitàries professionals tant en l'aspecte verbal com en el visual.

- Dominar els recursos tècnics i tecnològics propis de la direcció d'art en publicitat, com són la retòrica visual, el disseny, la il·lustració, la fotografia i el llenguatge audiovisual i multimèdia.

- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.

Les competències bàsiques són:

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Pel que fa a les competències generals i específiques que desenvoluparà l'estudiant en aquesta assignatura, destaquen:

CG1 - Capacitat de treball en equip.

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació.

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament.

CE1 - Cerca, gestió i ús de la informació.

CE5 - Capacitat de comunicar de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.

CE8 - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

CE12 - Capacitat per idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.

CE18 - Capacitat per construir guions i documents de treball en formats normalitzats per a la indústria de el sector.

Així mateix, per donar cabuda a la competència Compromís ètic i global que promou la UOC, treballarem amb casos que impliquin la següent competència:

CE17 - Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

Amunt

Above the line: Manual de supervivència en creativitat publicitària.

Below the line: Creativitat publicitària, més enllà del que és convencional.

Through the line: Creativitat publicitària al món digital i Postpublicitat.

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Entrevista a Joaquín Lorente Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Més dones creatives? Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt