Disseny del Treball de Fi de Grau Codi:  16.627    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau proporciona les orientacions i eines necessàries perquè l'estudiant fonamenti i dissenyi una proposta sòlida de Treball Final de Grau. Es tracta d'un curs amb una aproximació eminentment pràctica, orientat a adquirir les competències necessàries per poder elaborar un Treball Final de Grau (TFG) de qualitat.

A l'assignatura es presenten els diferents formats i tipologies de treball que els estudiants poden desenvolupar i, de forma detallada, les característiques més importants del TFG. Es fa un repàs a l'estructura i metodologies més adequades per a cada temàtica o enfocament posant especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la bibliografia, les cites i les referències, donant indicacions per a distingir, avaluar i utilitzar dades o fonts d'informació, tant primàries com secundàries. Es tracten també les qüestions formals del treball, així com la presentació i defensa del mateix.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que l'estudiant elabori i desenvolupi una pre-proposta temàtica pròpia que inclogui, entre altres aspectes, l'estructura general del seu treball, objectius clars i ben justificats, el disseny d'un marc conceptual, a més d'una proposta de pla de treball a la qual pugui donar continuïtat a l'assignatura Treball Final de Grau.

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es realitza en l'etapa final del desenvolupament del grau de Comunicació, i es constitueix com a assignatura preparatòria del Treball Final de Grau. El Disseny del Treball Final de Grau requereix l'aplicació de gran part de les competencies adquirides en les altres assignatures del grau, principalment aquelles relacionades amb la planificació, la gestió, l'execució i la presentació de projectes.

Amunt

A causa del seu caràcter integrador, l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau de Comunicació.

Amunt

Per a matricular l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 90 crèdits obligatoris de la titulació.

Amunt

Aquesta assignatura es vincula de manera directa al Treball Final de Grau. En efecte, constitueix un pas previ i requisit imprescindible per a matricular el TFG. Es constitueix com un seminari de preparació que té com a finalitat donar eines i assegurar competències bàsiques de cerca, interpretació i aplicació d'informació especialitzada en el desenvolupament d'un projecte de recerca o d'un projecte professional.

Amunt

En el marc de l'assignatura Disseny del Treball final de Grau, s'espera que l'estudiant aprengui a:

 • Identificar els possibles camps d'investigació en relació a les línies de professionalització del Grau.

 • Conèixer, repassar i valorar, a un nivell introductori, diferents criteris, conceptes i metodologies possibles d'aplicar en un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador.

 • Identificar els principals factors que intervenen en la planificació per al desenvolupament de projectes en base als temps d'execució i als recurs disponibles.

 • Aplicar habilitats necessàries per identificar fonts d'informació apropiades, analitzar i extreure coneixement de la literatura especialitzada en l'àmbit de la comunicació i utilitzar-les correctament.

 • Proposar l'estructura preliminar d'un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador, que després els estudiants hauran de desenvolupar en el seu Treball Final de Grau.

 • Presentar, argumentar i defensar els resultats de el pre-projecte d'investigació o de caràcter professionalitzador d'autoria pròpia.

Així mateix, al llarg d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant consolidi les següents competències específiques:

 • CE1 Recerca, gestió i ús de la informació

 • CE3 Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

 • CE4 Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)

 • CE5 Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

Des de la UOC tenim el compromís de formar el nostre alumnat per "actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per millorar aquestes pràctiques". Un objectiu que es troba en estreta relació amb els principis marcats a l'Agenda 2030 i que inclou també tenir en compte la perspectiva de gènere. En aquest sentit, en el marc del TFG es valorarà que aquest compromís s'integri en les diferents fases de la seva elaboració: des de la seva concepció i disseny fins a la seva execució i defensa. Per això, l'elecció temàtica, l'enfocament, l'ús d'un llenguatge inclusiu o la igualtat en la selecció i la referenciació de les cites bibliogràfiques seran aspectes importants als quals atendre.

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau s'estructura al voltant de 6 reptes. Cadascun d'aquests reptes està orientat a una fase específica de desenvolupament de la proposta de TFG. Concretament:

Repte 1: Explorar possibilitats (introducció a les modalitats de TFG)

Repte 2: Definir i planificar (definició de l'estructura de la proposta)

Repte 3: Taller de competències informacionals

Repte 4: Construir els fonaments (definició del marc conceptual)

Repte 5: Lliurament final de la proposta de TFG

Repte 6: Presentar la proposta (presentació i defensa oral de la proposta)

Amunt

Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Les fases d'un reportatge: preproducció Audiovisual
Les fases d'un reportatge: producció Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
TFG projecte d'innovació o emprenedoria Àudio
TFG projecte creatiu en l'àmbit de la Comunicació Àudio
TFG projecte de creació d'un Pla de Comunicació Àudio
TFG d'investigació Àudio
Toolkit de gènere Web
Podcast TFG. Comunicació corporativa i publicitat Àudio
Passos per crear un Podcast Audiovisual

Amunt

Cada activitat d'avaluació té associats una conjunt de recursos d'aprenentatge i eines docents. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt