Tècniques de redacció periodística Codi:  16.632    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Tècniques de redacció periodística és una de les assignatures que proporciona la base més important per a qualsevol professional: saber redactar per als diferents mitjans de comunicació de forma concisa, correcta i amb estil periodístic. En aquesta assignatura s'analitzen les claus de la redacció periodística, l'estructura d'un text informatiu, els gèneres periodístics i les tècniques i llenguatges necessaris per a la redacció segons cada mitjà (premsa, ràdio i televisió).


Amunt

Objectius

 • Aplicar els principis deontològics en la producció de textos periodístics.

 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració d'una informació.

 • Ser capaç de redactar i distingir els estils i gèneres periodístics.

 • Aprendre a valorar la informació i a saber manejar les fonts periodístiques.

 • Interpretar l'actualitat amb criteris periodístics.

 • Seleccionar enfocaments més atractius per a l'audiència.

Competències 

 • Que l'alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

 • Que l'alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

 •  Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius.

Amunt

1-Temes, busquem bons temes
En aquesta unitat repassem les claus de la bona periodisme, els estils i com vendre un reportatge a un mitjà de comunicació.

2-Es l'hora d'escriure
Coneixerem què és una notícia i repassarem tots els generós periodístics. Començarem amb el Procés d'escriptura per a posar en pràctica el que s'ha après.

3-Cal redactar per ràdio
Coneixem com és el Procés de comunicació a la ràdio, les claus de su Redacció i llenguatge propi, així com crear un microprograma de ràdio.

4-Inaugurem el primer informatiu d'una nova televisió
Fer un informatiu de televisió Requereix d'una tècnica diferent. Coneixem les claus de l'llenguatge televisiu, què és l'escaleta i com es redacta una notícia.

5-Twitter, Instagram, memes ... com redactar per a Noves narratives?
Els generós s'adapten a nous formats, treballem amb Instagram Stories, el format podcast i Altres narratives.

Amunt

Manual de redacció periodística PDF
El valor del periodisme, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
La notícia en televisió Audiovisual
Els gèneres periodístics: la notícia Audiovisual
Les claus de la ràdio Audiovisual
Gèneres periodístics Audiovisual
Tècniques de redacció periodística per a televisió Audiovisual
Com vendre un reportatge, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
Tècniques de redacció per a ràdio Audiovisual
Els estils periodístics Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Crea un podcast des de zero Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt