Bioquímica i metabolisme Codi:  18.100    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura permetrà a l'estudiantat conèixer la composició del cos humà i aprendre a identificar els diferents nutrients, la seva funció en l'organisme i com es metabolizan, aspectes fonamentals per poder comprendre els processos d'alimentació i nutrició humana. 
Aquesta assignatura consta d'una sessió de pràctiques de laboratori presencials.

Amunt

Assignatura bàsica de Ciències de la Salut, programada per cursar-se en el primer semestre de la titulació i amb la finalitat de proporcionar uns coneixements bàsics sobre bioquímica i metabolisme que seran clau per comprendre processos més complexos que s'estudiaran en assignatures posteriors del grau.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són d'especial interès per l'estudiantat que vulgui orientar-se cap a l'àmbit de la nutrició clínica en centres i institucions sociosanitàries públiques o privades (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives...), cap a l'àmbit de la indústria alimentària o biotecnològica o cap als àmbits de recerca i docència.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat que tenen i comprenen coneixements d’una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi;
 • CG1 - Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic -acadèmic, professional i personal.
Competències transversals
 • CT2 - Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional
Competències específiques
 • CE12 - Conèixer els nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, utilització metabòlica, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional i la seva regulació.
 • CE30 - Conèixer els fonaments químics, bioquímicos i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.
 • CE31 - Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.
 • CE36 - Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
Resultats d'aprenentatge
 • Comprendre la composició corporal i els bioelements i molècules que intervenen en el metabolisme.
 • Identificar macronutrients, vitamines i oligoelementos i la seva importància per l'organisme.
 • Conèixer com es metabolizan els diferents macronutrients i com es regula el seu metabolisme. 
 • Diferenciar clarament els compostos que formen els aliments.
 • Identificar la importància de les reaccions enzimàtiques en el metabolisme.
 • Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, així com el resultat reeixit, establint nous objectius de millora.
 • Formular preguntes rellevants que qüestionen l'après.

Amunt

 • Composició del cos humà. 
 • Aigua, dissolucions aquoses, pH i dissolucions amortidores i la seva importància biològica.
 • Bioelements i biomolècules i les seves implicacions en salut.
 • Hidrats de carboni, lípids, proteïnes.
 • Enzims. Catàlisi enzimàtica i la seva regulació.
 • Micronutrientes i elements traça: vitamines, minerals i oligoelementos.
 • Metabolisme energètic: síntesi energètica i magatzematge. Transport electrònic i fosforilació oxidativa. Rutes metabòliques.
 • Membranes: senyalització cel·lular i transport transmembrana.
 • Metabolisme dels hidrats de carboni, lípids, aminoàcids, proteïnes i nucleòtids.
 • Regulació metabòlica en situacions fisiològiques i en diverses patologies.
Aquesta assignatura consta d'una sessió de pràctiques de laboratori presencials d'una durada de 2,5h que es realitzarà als laboratoris de la UPF a Barcelona. Per a poder dur a terme les pràctiques de laboratori serà imprescindible portar una bata de laboratori.

Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt