Anatomia humana Codi:  18.101    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura permetrà a l'estudiantat conèixer els aspectes fonamentals de l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del cos humà, així com conèixer les principals característiques de l'estructura histològica dels diferents teixits de cos humà i saber diferenciar-los.
Aquesta assignatura consta d'una sessió de pràctiques de laboratori presencials.

Amunt

Assignatura bàsica de Ciències de la Salut a cursar en el primer semestre de la titulació. Forma part de la matèria de Biologia al costat de Biologia molecular i genètica i proporciona els coneixements fonamentals per la comprensió dels processos biològics que s'estudiaran en altres assignatures del grau com a anatomia, fisiologia o fisiopatologia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són d'especial interès per l'estudiantat que vulgui orientar-se cap a l'àmbit de la Nutrició clínica en centres i institucions sociosanitàries públiques o privades (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives...) o de la Recerca i docència: centres de recerca i universitats.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Competències transversals
 • CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
 • CE31- Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.
 • CE37- Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i tractament de dietètica i nutrició.

Resultats d’aprenentatge
 • Conèixer els aspectes fonamentals de l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del cos humà.
 • Utilitzar la terminologia i el llenguatge científic específic relacionat amb la Histologia i l'Anatomia.
 • Conèixer com es desenvolupa el cos humà, des de la fase embrionària fins a l'edat adulta.
 • Aprendre a diferenciar l'estructura histològica bàsica dels diferents teixits del cos humà i aplicar els conceptes apresos per diferenciar situacions normals de patològiques.

Amunt

 • Estructura del cos humà
 • Embriologia general
 • Anatomia del: aparell locomotor, sistema nerviós, sistema cardiovascular, aparell respiratori i aparell digestiu, sistema urinari i sistema reproductor.
 • Histologia humana: Estudi dels teixits epitelial, connectiu, cartilaginós, ossi, muscular, nerviós, tegumentari. Estudi de la sang i sistema circulatori, respiratori, digestiu, endocrí, sistema urinari i sistema reproductor.
Aquesta assignatura consta d'una sessió de pràctiques de laboratori presencials d'una durada de 4h, que es realitzarà als laboratoris de la UPF a Barcelona. Per a poder dur a terme les pràctiques de laboratori serà imprescindible portar una bata de laboratori.

Amunt

Valoració antropomètrica d'un esportista Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt