Biologia cel·lular Codi:  18.102    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les cèl·lules són les unitats fonamentals de la vida pel que conèixer com són, com funcionen, s'organitzen i es relacionen resulta primordial per entendre els processos biològics i la relació amb l'aparició de certes malalties. 

Amunt

Assignatura bàsica de Ciències de la Salut a cursar en el primer semestre de la titulació. Forma part de la matèria de Biologia al costat de Biologia molecular i genètica i proporciona els coneixements fonamentals per la comprensió dels processos biològics que s'estudiaran en altres assignatures del grau com a anatomia, fisiologia o fisiopatologia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són d'especial interès per l'estudiantat que vulgui orientar-se cap a l'àmbit de la Nutrició clínica en centres i institucions sociosanitàries públiques o privades (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives...) o de la Recerca i docència: centres de recerca i universitats.

Amunt

No hi ha requisits previs però es recomana haver cursat l'assignatura de Biologia en el batxillerat.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CG1 - Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic -acadèmic, professional i personal.
Competència transversal
 • CT2 - Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
 • CE30 - Conèixer els fonaments químics, bioquímicos i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.
 • CE31 - Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.
 • CE37 - Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i tractament de dietètica i nutrició.
Resultats d’aprenentatge
 • Conèixer quines són les parts de la cèl·lula i les característiques específiques que corresponen a les de cada tipus tissular.
 • Comprendre el funcionament cel·lular a partir de les funcions dels seus components.
 • Conèixer com funciona el metabolisme cel·lular, quin és el seu cicle i com es comuniquen les cèl·lules amb el seu entorn i entre si.
 • Conèixer els mecanismes de la divisió cel·lular i els mecanismes moleculars de la diferenciació cel·lular i de l'apoptosi.

Amunt

 • La cèl·lula. Estructura i tipus de cèl·lules segons teixits.
 • Compartiments intracel·lulars.
 • Metabolisme cel·lular.
 • Membranes, entorn i comunicació cel·lular: senyalització cel·lular i transport cel·lular.
 • Nivells d'organització en els sistemes vius.
 • Divisió cel·lular i control del cicle cel·lular.

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt