Psicologia Codi:  18.103    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura permetrà a l'estudiantat conèixer els processos psicològics bàsics i la seva interrelació, així com els fonaments del comportament humà, especialment sobre la base de les diferències individuals i de personalitat i els principals trastorns de la conducta alimentària des d'una perspectiva integradora

Amunt

Psicologia és una assignatura bàsica de 6 crèdits programada per cursar-se a l'inici del programa amb l'objectiu de proporcionar tota la informació necessària per analitzar les diferències individuals i els processos psicològics bàsics relacionats amb la conducta alimentària.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per la seva relació pràctica i personalitzada amb el sector de la dietètica, la nutrició i la salut en els diferents àmbits en els quals es requereixen aquestes competències bàsiques.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competència bàsica
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
Competències transversals
 • CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional 
 • CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional 
Competències específiques
 • CE5- Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de manera oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida. 
 • CE6- Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • CE21- Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, duent a terme l'educació alimentària- nutricional de la població. 
 • CE22- Col·laborar en la planificació i desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut. 
 • CE33- Conèixer les bases psicològiques i els factors biopsico-socials que incideixen en el comportament humà. 
 • CE35- Conèixer els diferents mètodes educatius d'aplicació en ciències de la salut, així com les tècniques de comunicació aplicables en alimentació i nutrició humana.
Resultats d’aprenentatge
 • Conèixer les bases psicològiques que expliquen el comportament humà, en general, i la conducta alimentària en particular. 
 • Conèixer i entendre els principals processos psicològics bàsics. 
 • Identificar els diferents moments del procés de desenvolupament psicològic relacionats amb els diferents moments evolutius.
 • Reconèixer les implicacions del procés de desenvolupament evolutiu sobre les decisions alimentàries
 • Entendre els principis bàsics relacionats amb els trastorns mentals en general i els trastorns de la conducta alimentària en particular.

Amunt

 • Introducció a la psicologia científica
 • Processos psicològics bàsics
 • Diferències individuals i personalitat
 • Fonaments de l'estudi del comportament humà. Principis conductuals i models d'aprenentatge
 • Desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital
 • Principals Trastorns mentals
 • Trastorns de la conducta alimentària

Amunt

Conceptes bàsics de l'Aprenentatge i la Motivació Audiovisual
Percepció i emoció: alguns conceptes bàsics Audiovisual
Percepció i emoció: avenços i aplicacions de la percepció i emoció Audiovisual
La salut i la malaltia des d'una òptica biopsicosocial Audiovisual
Una mirada cap a la complexitat d'un trastorn de la conducta alimentària Audiovisual

Amunt

El treball de l'assignatura es planteja a partir de 4 reptes i les activitats d'avaluació contínua relacionades amb cadascun dels reptes. Per a solucionar aquestes activitats, es facilitaran tots els recursos necessaris en diferents formats (articles, llibres, vídeos, webs, etc.). Es valorarà positivament l'ús autònom d'altres recursos externs per complementar els de l'aula. Per a això us aconsellem consultar el programa Prepara't de la Biblioteca de la UOC sobre els recursos als quals es té accés, a més de qualsevol altre document d'accés lliure.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt