Antropologia de l'alimentació Codi:  18.104    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura permetrà a l'estudiantat conèixer les interrelacions entre l'alimentació, la societat i la cultura, atesa la premissa que no consumim nutrients, sinó aliments, i que aquests són construïts socialment, amb importants atributs culturals, simbòlics, d'estatus, etc. Es proposa perquè una visió de l'alimentació oberta i holística, des d'una perspectiva integradora.

Amunt

Antropologia de l'alimentació és una assignatura bàsica de 6 crèdits programada per cursar-se a l'inici del programa, amb l'objectiu de proporcionar tota la informació necessària per analitzar les construccions socials i culturals relacionades amb els comportaments alimentaris.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants, per la seva configuració tant ideològica com pràctica, amb el sector de la dietètica, la nutrició i la salut en els diferents àmbits en els quals es requereixen aquestes competències bàsiques.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG1. Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic -acadèmic, professional i personal.
Competència transversal
 • CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional
Competències específiques
 • CE23- Assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentosos d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i legislació vigent.
 • CE34- Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.
 • CE39- Descriure els fonaments antropològics de l'alimentació humana. Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits d'alimentació.
Resultats d'aprenentatge
 • Reconèixer la influència de la cultura en els hàbits alimentaris
 • Comprendre la funció que han desenvolupat històricament els aliments i les polítiques alimentàries en les cultures, i el paper que tenen en les societats contemporànies
 • Entendre els diferents punts de vista dels consumidors, dels professionals i dels diferents actors dins del panorama alimentari.
 • Interpretar i utilitzar la informació qualitativa i quantitativa des d'una perspectiva social, per la presa de decisions.  
 • Idear solucions innovadores a problemes socials reals.
 • Idear actuacions de manera ètica, tant social com professionalment, d'acord amb l'entorn social i cultural atenent necessitats específiques.
 • Incorporar l'autocrítica i/o l'autoavaluació al procés de desenvolupament dels propis treballs o als resultats de les solucions aportades
 • Formular preguntes rellevants que qüestionen l'après.
 • Contrastar idees.
 • Mostrar-se activa/o en la resolució de problemes.
 • Mostrar obertura a incorporar la crítica constructiva per part d'unes altres/us..
 • Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, així com el resultat reeixit, establint nous objectius de millora.

Amunt

 • L'alimentació, entre la biologia i la cultura
 • La complexitat del fet alimentari
 • Els significats socials i culturals dels aliments
 • L'arbitrari alimentari
 • L'estatus i el valor simbòlic dels aliments
 • L'alimentació com a cultura
 • Prescripcions i tabús 
 • Condicionaments de l'alimentació humana
 • Alimentació i identitat
 • Alimentació i diferenciació social
 • Alimentació i migracions
 • Riscos i crisis alimentàries
 • La medicalización de l'alimentació
 • Globalització i alimentació
 • Respostes a la globalització: l'alimentació local
 • Moviments alimentaris

Amunt

Alimentació i societat. Metamedia Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades. 

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt